Άρθρο 102 – Συμβάσεις Συμφωνία – Πλαίσιο για δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών υπηρεσιών

1. Οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39, μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, όταν πρόκειται να παραχθεί σύνολο όμοιων μελετών ή τεχνικών υπηρεσιών, για τις οποίες δεν είναι γνωστά εκ των προτέρων στοιχεία, όπως ιδίως ο ακριβής προσδιορισμός των επί μέρους συμβάσεων, οι χρόνοι έναρξης και λήξης εκπόνησης των επί μέρους μελετών ή παροχής τεχνικών υπηρεσιών, όπως και οι ακριβείς χώροι στους οποίους θα εκτελεσθούν οι συμβάσεις, μπορούν όμως να καθορισθούν οι τιμές και ενδεχομένως οι ποσότητες αυτών. Οι συμφωνίες πλαίσιο συνάπτονται ιδίως για την εκτέλεση εργασιών υποστηρικτικών μελετών.
2. Για την ανάθεση των συμφωνιών πλαίσιο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 100 ή 101, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
3. Οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να συνάπτονται είτε με έναν οικονομικό φορέα είτε με περισσότερους, οι οποίοι, ανάλογα με τις απαιτήσεις των εγγράφων της σύμβασης, μπορούν να καλύπτουν μία κατηγορία μελέτης της παραγράφου 3.(15) του άρθρου 2 ή περισσότερες, σε σύμπραξη ή κοινοπραξία και διαθέτουν τα απαιτούμενα από τα έγγραφα της σύμβασης προσόντα. Η διάρκεια της συμφωνίας πλαίσιο προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο.
4. Στη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο καλούνται να λάβουν μέρος όλες οι τάξεις πτυχίου κάθε κατηγορίας μελετών της παραγράφου 3.(15) του άρθρου 2 μεταξύ της τάξης πτυχίου που προσδιορίζεται από το μέσο μέγεθος προεκτιμώμενης αμοιβής των επί μέρους συμβάσεων που πρόκειται να ανατεθούν, όπως εκτιμάται από την αναθέτουσα Αρχή και το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) της συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής της συμφωνίας πλαισίου.
Η μέγιστη αξία των συμφωνιών – πλαισίων που συνάπτονται κατ` έτος απαγορεύεται να υπερβαίνει σε ποσοστό το 20% των εγκεκριμένων ετήσιων πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για μελέτες και τεχνικές υπηρεσίες, με εκτίμηση τετραετίας. Στον περιορισμό αυτό δεν υπόκεινται οι συμφωνίες – πλαίσιο που συνάπτονται για την προετοιμασία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, κατά το άρθρο 43.

 

  • Άρθρο 102, παρ. 4: Συμφωνία-πλαίσιο: Μετά την κατάργηση των κάτω ορίων προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών ανά κατηγορία και τάξη, με βάση τα οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναθέσεις μελετών και παροχής υπηρεσιών οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών (άρθρο 59 του ν. 4278/2014), δεν μπορεί να γίνεται ο προσδιορισμός των τάξεων πτυχίου που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο με τον τρόπο που αναφέρεται στην παράγραφο αυτή.

  • 17 Μαρτίου 2016, 10:06 | Γεώργιος Ροβολής

    Τι σημαίνει ο όρος «διάρκεια» της συμφωνίας-πλαίσιο;
    α) είναι το χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι επιμέρους συμβάσεις; ή
    β) είναι το χρονικο διάστημα, εντός του οποίου μορούν να ανατεθούν οι επιμέρους συμβάσεις (δηλ. να ανατεθεί επιμέρους σύμβαση ακόμη και την τελευταία ημέρα της διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο);
    Παρακαλώ να διευκρινιστεί.