Άρθρο 44 – Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς (άρθρο 40 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Πριν την έναρξη μίας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διεξάγουν διαβουλεύσεις με την αγορά, προκειμένου να προετοιμάσουν τη δημόσια σύμβαση και να ενημερώνουν τους οικονομικούς φορείς για τα σχέδια και τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις.
Για τον σκοπό αυτόν, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, επί παραδείγματι, να ζητούν ή να δέχονται συμβουλές ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων ή αρχών, όπως η Αρχή και η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜΟ.ΠΑ.Δι.Σ.) του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (Κ.Δ.Ε.Ο.Δ.), ή φορέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Οι εν λόγω συμβουλές μπορούν να χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, εφόσον οι εν λόγω συμβουλές δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη στρέβλωση του ανταγωνισμού και την παραβίαση των αρχών της αποφυγής των διακρίσεων και της διαφάνειας.

  • 27 Μαρτίου 2016, 21:18 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    Στην δεύτερη παράγραφο καλό θα ήταν να απαλειφθούν τα παραδείγματα των εμπειρογνωμόνων. Είναι πρωτοφανές ένας νόμος για τις δημόσιες συμβάσεις να καταργεί τις δυο από τις τρεις αρχές που τις διέπουν, αυτήν της «ίσης μεταχείρισης» και αυτήν «της διαφάνειας». Ας διατυπωθεί όπως περιγράφεται στην οδηγία και χωρίς ατυχή παραδείγματα

  • 26 Μαρτίου 2016, 12:43 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

    Οι διατάξεις του Άρθρου σε συνδυασμό με τα Άρθρα 45 και 46, θεωρούμε ότι εξυπηρετούν τις ανάγκες των αρχών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και τη σύνταξη του προϋπολογισμού των συμβάσεων. Σημειώνεται η διαφορά των διατάξεων από την πρακτική που ακολουθείται στη χώρα, σύμφωνα με την οποία οι συμβάσεις μελετών έργων, ανατίθενται πάντοτε σε μελετητές που προσδιορίζονται από τα Μητρώα Μελετητών και οι οποίοι προσδιορίζουν σε συνέχεια τους εργολήπτες για την εκτέλεση των έργων. Το ισχύον σύστημα που διατηρείται στο Σ/Ν και προδήλως εξυπηρετεί κοινά συμφέροντα μελετητών και εργοληπτών ή προσανατολίζει προς προμηθευτές, αντιφάσκει με το Άρθρο 44 και θεωρούμε ότι δεν εξυπηρετεί τις διαβουλεύσεις των αρχών με την αγορά, σύμφωνα με λοιπούς όρους της οδηγίας, για την ικανοποίηση των αναγκών τους.