Άρθρο 231 – Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας, διενεργείται από την υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα με το οργανόγραμμα του φορέα ή με απόφαση, του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. Η υπηρεσία που έχει την αρμοδιότητα για την διοίκηση της σύμβασης εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης, ιδίως δε για ζητήματα που αφορούν τροποποίηση του αντικειμένου, παράταση της προθεσμίας και γενικά παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων.
2. Η αρμόδια υπηρεσία της αναθέτουσας αρχής που διοικεί την σύμβαση δύναται, όταν κρίνει σκόπιμο, ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που τα παραδοτέα είναι άυλα και η εκτέλεση τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη υπάλληλο της υπηρεσίας.
3. Ο επόπτης είναι εισηγητικό όργανο της αρμόδιας υπηρεσίας της αναθέτουσας αρχής που διοικεί τη σύμβαση και ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου αυτής. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, καθορίζονται και τυχόν άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την εποπτεία της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
4. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου στους όρους της σύμβασης. Όταν παραστεί ανάγκη με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διαχειρίζεται την σύμβαση απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης.
5. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού τυχόν παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. καθώς και εντολές προς τον ανάδοχο στα πλαίσια της εκτέλεσης στης σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την τμηματική ή οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

  • 28 Μαρτίου 2016, 13:56 | ΣΕΣΜΑ

    Προτείνεται ρητά η αναφορά και στις Συμβάσεις Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.