Άρθρο 136 – Προκηρύξεις σύμβασης

Οι προκηρύξεις σύμβασης κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας χρησιμοποιούνται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού για όλες τις διαδικασίες, με την επιφύλαξη των άρθρων 132 και 133. Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 48, περιέχουν κατ’ ελάχιστον τις πληροφορίες που προβλέπονται στο μέρος Γ του παραρτήματος V του Προσαρτήματος Α, εφόσον οι εν λόγω πληροφορίες προσιδιάζουν σε συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 61.

  • 17 Μαρτίου 2016, 10:38 | Ελένη Κωτσάλου

    Αναγράφεται στο παρόν άρθρο «Οι προκηρύξεις σύμβασης συντάσσονται σύμφωνα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδει η Αρχή κατά την παράγραφο 5 του άρθρου 48» όμως η ΕΑΑΔΗΣΥ δεν έχει συντάξει κανένα έντυπο που αφορά στις προμήθειες κάτω αλλά και άνω των ορίων.