Άρθρο 53 – Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Στα έγγραφα της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ζητάει από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.

  • 28 Μαρτίου 2016, 10:09 | Βασιλική Δαυιδοπούλου

    Να γίνει αναφορά ότι η αναθέτουσα αρχή θα πρέπει να ζητά με ακρίβεια τα δικαιολογητικά – έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν από τον προσφέροντα αλλά και από τον υπεργολάβο που θα δηλώσει. Η υπεργολαβία εάν δεν αναφέρεται από την αναθέτουσα αρχή θεωρείται δεδομένο ότι μπορεί να απασχολήσει υπεργολάβο ο προσφέρων;

  • 16 Μαρτίου 2016, 11:26 | Ελένη Κωτσάλου

    Οι υπεργολάβοι θα πρέπει να καταθέτουν όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής – κατακύρωσης, όπως και ο ανάδοχος και να έχει την απαραίτητη χρηματοοικονομική επάρκεια

  • 15 Μαρτίου 2016, 14:54 | Π. ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ

    ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΣΕ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ «ΑΝΑΔΟΧΟΥ» ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΕΝ ΠΑΣΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ , ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΔΗΘΕΝ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ, ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ – ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΝΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.