Άρθρο 39 – Συμφωνίες – πλαίσιο (άρθρο 33 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο κατά την έννοια της περίπτωσης (11) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 εφόσον εφαρμόζουν τις διατάξεις που προβλέπονται στο παρόν Βιβλίο.
Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο. Οι συμφωνίες – πλαίσιο οι οποίες συνάπτονται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τεσσάρων ετών δύναται να παραταθούν χωρίς όμως αυτές να υπερβούν το ανώτατο διάστημα των τεσσάρων ετών του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει η σχετική πρόβλεψη παρατάσεως στις διακηρύξεις τους. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας – πλαίσιο, δύναται να υπερβαίνουν το χρόνο λήξης της συμφωνίας- πλαισίο.
2. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο, καθώς και στις παραγράφους 3 και 4. Οι διαδικασίες αυτές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο μεταξύ των αναθετουσών αρχών που ορίζονται με σαφήνεια για τον σκοπό αυτόν στην προκήρυξη διαγωνισμού ή την πρόσκληση επιβεβαίωσης ενδιαφέροντος και των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συναφθεί. Οι συμβάσεις που βασίζονται σε συμφωνία-πλαίσιο δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να συνεπάγονται ουσιώδεις τροποποιήσεις στους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο, ιδίως στην περίπτωση που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
3. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με ένα μόνο οικονομικό φορέα, οι συμβάσεις που βασίζονται σ’ αυτή τη συμφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας-πλαίσιο. Για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς με τον οικονομικό φορέα που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία-πλαίσιο, ζητώντας του, εάν χρειάζεται, να συμπληρώσει την προσφορά του.
4. Όταν συνάπτεται συμφωνία-πλαίσιο με περισσότερους του ενός οικονομικούς φορείς, η εν λόγω συμφωνία-πλαίσιο εκτελείται με έναν από τους κατωτέρω τρόπους:
α) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας-πλαίσιο, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, εφόσον τίθενται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, και οι αντικειμενικοί όροι για τον καθορισμό του συμβαλλόμενου στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικού φορέα που θα τις εκτελέσει· οι εν λόγω όροι αναγράφονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο·
β) όταν στη συμφωνία-πλαίσιο τίθενται όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, εν μέρει χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνι,ού σύμφωνα με την περίπτωση (α), και εν μέρει με την προκήρυξη νέου διαγωνισμού μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο, σύμφωνα με την περίπτωση (γ), εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα από τις αναθέτουσες αρχές στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή αν συγκεκριμένα έργα, αγαθά ή υπηρεσίες αγοράζονται κατόπιν προκήρυξης νέου διαγωνισμού ή άμεσα βάσει των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο. Τα έγγραφα της σύμβασης καθορίζουν επίσης τους όρους του νέου διαγωνισμού.
Οι δυνατότητες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης εφαρμόζονται επίσης σε οποιαδήποτε τμήμα μιας συμφωνίας-πλαίσιο για την οποία έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών, ανεξαρτήτως αν έχουν τεθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή των σχετικών έργων, υπηρεσιών και αγαθών για τα λοιπά τμήματα·
γ) σε περίπτωση που στη συμφωνία-πλαίσιο δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι που διέπουν την παροχή έργων, υπηρεσιών και αγαθών, με νέο διαγωνισμό μεταξύ των οικονομικών φορέων που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας-πλαίσιο.
5. Οι διαγωνισμοί που αναφέρονται στις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 4 βασίζονται στους ίδιους όρους με αυτούς που ίσχυαν για την ανάθεση της συμφωνίας-πλαίσιο, και, όπου κριθεί απαραίτητο, σε ακριβέστερα διατυπωμένους όρους και, όπου ενδείκνυται, σε άλλους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο, σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία:
α) για κάθε σύμβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι αναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς με τους οικονομικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν τη σύμβαση·
β) οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή προθεσμία για την υποβολή προσφορών για κάθε συγκεκριμένη σύμβαση, λαμβανομένων υπόψη παραμέτρων όπως η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της σύμβασης και ο απαραίτητος χρόνος για την αποστολή των προσφορών·
γ) οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και δεν ανοίγονται έως τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας απάντησης·
δ) οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν κάθε σύμβαση στον προσφέροντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά, βάσει των κριτηρίων ανάθεσης που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο.
6. Όταν το αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς υποδιαιρείται σε περισσότερα τμήματα, καλούνται σε διαβούλευση μόνο οι οικονομικοί φορείς των τμημάτων που ανταποκρίνονται στο εκάστοτε αντικείμενο της εκτελεστικής σύμβασης.
7. Στην περίπτωση των συμφωνιών – πλαίσιο με περισσότερους οικονομικούς φορείς, στο πλαίσιο των διαγωνισμών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (β) και (γ) της παραγράφου 4:
α) κατά την υποβολή των προσφορών, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 73, προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να αποδείξουν ότι εξακολουθούν να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, όπως έχουν καθοριστεί στα έγγραφα της σύμβασης για τη συμφωνία-πλαίσιο,
β) πριν από την ανάθεση κάθε σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον/τους προσφέροντα/ες στον/στους οποίους έχει αποφασίσει να αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει/ουν ενημερωμένα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 και, κατά περίπτωση, το άρθρο 83.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το άρθρο 73.
8. Οι συμφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών συμβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.
9. Στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται εάν η χρήση της συμφωνίας – πλαίσιο είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν σε αυτή.

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:40 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται πρόβλεψη για υποχρέωση των Αναθετουσών Αρχών να χρησιμοποιούν την συμφωνία πλαίσιο σε ένα ελάχιστο ποσοστό της αξίας της, ώστε να διασφαλίζεται η ουσιαστική συμμετοχή Οικονομικών Φορέων.

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:32 | Μαρία Ασημακοπούλου

  «Η διάρκεια μιας συμφωνίας-πλαίσιο δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, δεόντως δικαιολογημένων, ιδίως λόγω του αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο.» : Πρέπει να αποσαφηνιστεί σε ποια κατηγορία εντάσσονται οι «εξαιρετικές περιπτώσεις» και το «αντικείμενο της συμφωνίας-πλαίσιο», που δημιουργούν εξαίρεση από τον κανόνα της τετραετούς – κατ’ ανώτατο όριο – διάρκειας συμφωνίας-πλαίσιο. Πρέπει να αναφερθούν ενδεικτικά παραδείγματα των «εξαιρετικών περιπτώσεων» και να προστεθεί πλέον του «δεόντως» και το «πλήρως» «δικαιολογημένων».

 • 28 Μαρτίου 2016, 08:13 | Χαράλαμπος

  Η λέξη «γραπτώς» που χρησιμοποιείται στο άρθρο αυτό για την ανάθεση των συμβάσεων που απορρέουν από μια συμφωνία πλαίσιο σημαίνει ότι για την ανάθεση των συμβάσεων αυτών (εκτελεστικές συμβάσεις) δεν απαιτείται η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, ακόμα και αν πρόκειται για εκτελεστικές συμβάσεις άνω των 60.000,00€;

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Η τελευταία πρόταση της παραγράφου 1 «Η διάρκεια….της συμφωνίας πλαίσιο» πρέπει να απαλειφθεί γιατί μεγαλώνει ακόμα περισσότερο την περίοδο των 4 ετών της συμφωνίας (και μάλιστα χωρίς περιορισμό στα 5,6,..ετη) και θα οδηγήσει στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, κυρίως ΜΜΕ, και την δημιουργία αθέμιτου ανταγωνισμού (καρτέλ).

 • 24 Μαρτίου 2016, 14:08 | Βασίλης Τζούλης

  Στην παράγραφο 9 του άρθρου αναφέρεται ότι στα έγγραφα της σύμβασης ορίζεται εάν η χρήση της συμφωνίας – πλαίσιο είναι υποχρεωτική για τις αναθέτουσες αρχές που συμμετέχουν σε αυτή.
  Η διατύπωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αιτιολογική σκέψη (61) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ σύμφωνα με την οποία «Οι αναθέτουσες αρχές δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες σύμφωνα με την παρούσα οδηγία να προμη­θεύονται έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτονται από κάποια συμφωνία-πλαίσιο, στα πλαίσια της εν λόγω συμφωνίας-πλαισίου.»