Άρθρο 75 – Προσφερόμενη τιμή σε διαδικασίες ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

1. Με την προσφορά, η τιμή του προς προμήθεια υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ΕΥΡΩ.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από τα έγγραφα της σύμβασης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου.
5. Στους διαγωνισμούς για τις ανάγκες των αναθετουσών αρχών που προκηρύσσονται για την προμήθεια αγαθών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, η τελευταία δύναται να προκύπτει κατά την προσφερόμενη έκπτωση επί τοις εκατό στην τιμή του είδους, βάσει τιμών αναφοράς, όπως αυτές προσδιορίζονται από την κείμενη νομοθεσία. Ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος που προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης αφαιρουμένων των τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεων, ως και κάθε άλλης επιβάρυνσης, εκτός από το ΦΠΑ.