Άρθρο 107 – Δικαιολογητικά σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

1. Για την απόδειξη ότι η χορηγηθείσα κρατική ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά, κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 106, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, ιδίως και κατά περίπτωση ένα εκ των κατωτέρω εγγράφων ή συνδυασμό αυτών:
α) την εγκριτική απόφαση της Επιτροπής,
β) δελτίο συνοπτικών πληροφοριών της χορηγηθείσας ενίσχυσης, βάσει Απαλλακτικού Κανονισμού της Ένωσης, δημοσιευθέν στην Ε.Ε.Ε.,
γ) τον νόμο ή την κανονιστική πράξη (π.χ. Υπουργική Απόφαση) ή την ατομική διοικητική πράξη βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ενίσχυση.
2. Για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18, σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 106, ο προσφέρων προσκομίζει, εντός της τεθείσας προθεσμίας, ιδίως και κατά περίπτωση ένα εκ των κατωτέρω εγγράφων ή συνδυασμό αυτών:
α) αναφορά στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ), στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι, και
β) δικαιολογητικά, από τα οποία προκύπτουν οι νόμιμες αποδοχές των εργαζομένων και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές τους.