Άρθρο 195 – Παρεκκλίσεις

Δεν επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των άρθρων 147, 149, 150, του άρθρου 166 παράγραφοι 1, 7, 8 και 9, και των άρθρων 167, 168, 169, 170, 171, 184, 18, 186, 188 και 189. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του παρόντος τίτλου επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά¬φου 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 2386/1953 (ΦΕΚ 111 Α΄).