Άρθρο 89 – Συστήματα υποβολής προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων

1. Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 87, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις έργων, τα συστήματα υποβολής προσφορών κατά την εφαρμογή ανοικτών ή κλειστών διαδικασιών των άρθρων 27 και 28 αντίστοιχα, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού αυτών, είναι:
α) Η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρεσίας.
β) Η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης.
γ) Η ελεύθερη συμπλήρωση ανοιχτού τιμολογίου που μπορεί να περιλαμβάνει αναλυτικές τιμές ή περιληπτικές τιμές ή κατ` αποκοπή τιμή.
δ) Η προσφορά που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ` αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα για το έργο ολόκληρο ή κατά τμήματα.
ε) Η μειοδοσία μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών.
στ) Η προσφορά για την αξιοποίηση ακινήτων του εργοδότη με το σύστημα της αντιπαροχής ποσοστών εξ αδιαιρέτου και αντιστοίχων διηρημένων ιδιοκτησιών.
ζ) Η προσφορά που περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αυτοχρηματοδότηση με άλλα ανταλλάγματα έναντι της κατασκευής και πιθανόν της λειτουργίας και συντήρησής του έργου.
η) Η προσφορά που ανταποκρίνεται σε απαίτηση αξιολόγησης πολλαπλών κριτηρίων που περιλαμβάνει σωρευτικά πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης ανάθεσης
2. Τα ανωτέρω συστήματα μπορούν να εφαρμοστούν σε συνδυασμό μεταξύ τους στη δημοπρασία του ίδιου έργου εφόσον καθένα αναφέρεται σε διαφορετικό αυτοτελές τμήμα του έργου, με την επιφύλαξη των αναφερομένων στο σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή.
3. Κατά την εφαρμογή των λοιπών διαδικασιών του άρθρου 26 26, ήτοι, των συμπράξεων καινοτομίας, της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση και ανταγωνιστικού διαλόγου, η ακριβής διάρθρωση των συστημάτων υποβολής προσφορών καθορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης και με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου.