Άρθρο 23 – Ονοματολογίες (άρθρο 23 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Οποιεσδήποτε αναφορές σε ονοματολογίες στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων γίνονται με τη χρήση του «Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)», όπως υιοθετήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002, για το κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (L 340), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 (L 74).

  • 26 Μαρτίου 2016, 11:25 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

    Θεωρούμε το Άρθρο εκ των πλέον σημαντικών της Οδηγίας και του Σ/Ν. Παρατηρούμε όμως συγχρόνως την αντίφαση με λοιπές διατάξεις του Σ/Ν, που αναφέρονται στις εγχώριες ονοματολογίες των Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών. Το γεγονός δεν αποτελεί προσαρμογή στην Οδηγία.