Άρθρο 109 – Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

1. Ως προς τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών για τα έργα, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Η ανοιχτή δημοπρασία και η φάση προσφορών στην κλειστή διαδικασία διεξάγονται ημέρα Τρίτη και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών τη 10η π.μ.. Αν για λόγους ανωτέρας βίας δεν διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την αρχικά ορισθείσα ημέρα ή αν κατά την ημέρα αυτή δεν υποβληθεί καμιά προσφορά, διενεργείται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, η οποία ορίζεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής. Η πράξη αυτή γνωστοποιείται σε όσους ενδιαφερόμενους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία του διαγωνισμού με τον τρόπο που ορίζεται στη διακήρυξη. Εφόσον και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία διεξαγωγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. Σε περίπτωση που και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν διεξαχθεί ο διαγωνισμός ή δεν υποβληθεί καμιά προσφορά, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί για διαγωνισμούς που διεξάγονται με τα συστήματα των άρθρων 93, 95 και 96, να ορίζεται διαφορετική ημέρα υποβολής των προσφορών, καθώς και μία (1) ακόμη ημέρα διεξαγωγής διαγωνισμών. Με αποφάσεις των κατά τόπους Περιφερειαρχών και για διαγωνισμούς που διεξάγονται σε νησιά μπορεί να καθορίζεται μία (1) επιπλέον ημέρα της εβδομάδας για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών των φορέων του νομού.
β. Σε περίπτωση δημοπρασίας έργου, προϋπολογισμού δημοπράτησης (χωρίς ΦΠΑ) άνω του ορίου εφαρμογής της Οδηγίας, οι φάκελοι προσφοράς υποβάλλονται (α) είτε με κατάθεσή τους στην οικεία Επιτροπή Διαγωνισμού, (β) είτε με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής.
Σε περίπτωση δημοπρασίας έργου, προϋπολογισμού δημοπράτησης (χωρίς ΦΠΑ) κάτω του ορίου εφαρμογής της Οδηγίας, η κατάθεση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της οικονομικής προσφοράς γίνεται ιδιοχείρως στην Επιτροπή Διαγωνισμού από: για ατομική επιχείρηση από το φυσικό πρόσωπο που την ασκεί, για ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη εταιρεία από το νόμιμο εκπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο ομόρρυθμο εταίρο της, για την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία από εξουσιοδοτημένο επί τούτω διαχειριστή και για ανώνυμη εταιρεία από εξουσιοδοτημένο μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Σε περίπτωση κοινοπραξίας την προσφορά καταθέτουν είτε όλοι οι κοινοπρακτούντες, ο καθένας νόμιμα εκπροσωπούμενος ή αντιπροσωπευόμενος όπως παραπάνω, είτε ένας από τους κοινοπρακτούντες που διορίζε¬ται με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ως κοινός εκπρόσωπος της κοινοπραξίας.
Απαγορεύεται η εκπροσώπηση δύο ή περισσότερων συμμετεχόντων οικονομικών φορέων ή κοινοπραξιών από το ίδιο φυσικό πρόσωπο.
γ. Οι οικονομικές προσφορές στις δημοπρασίες υποβάλλονται απαραίτητα και επί ποινή αποκλεισμού σε σφραγισμένο φάκελο που αναγράφει τον τίτλο του οικονομικού φορέα και την επιγραφή «οικονομική προσφορά για το έργο…».
Σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 97, οι οικονομικές προσφορές, και οι προσφορές που αντιστοιχούν στα λοιπά κριτήρια υποβάλλονται πάντα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, που αναγράφει τον τίτλο του οικονομικού φορέα και την επιγραφή «προσφορά για το έργο…».Τα λοιπά έγγραφα και δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί από τη
διακήρυξη, παραδίδονται σε χωριστό φάκελο. Αν η προσφορά περιλαμβάνει και τεχνικές προτάσεις του υποψηφίου (σύστημα μελέτη και κατασκευή), η τεχνική προσφορά υποβάλλεται σε τρίτο ιδιαίτερο κλειστό φάκελο.

 

δ. Οι οικονομικές προσφορές (Τιμολόγιο προσφοράς – προϋπολογισμός, έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κ.λπ.) υπογράφονται πάντοτε από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ή κοινοπραξίας, ο οποίος μονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο.
Οι οικονομικές προσφορές (Τιμολόγιο προσφοράς – προϋπολογισμός, έντυπο προσφοράς εκπτώσεων κλπ.) και οι τυχόν προσφορές των λοιπών κριτηρίων κατά το άρθρο 97, υπογράφονται πάντοτε από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα ή κοινοπραξίας, ο οποίος μονογράφει τις προσφορές και κατά φύλλο.
ε. Η έναρξη παραλαβής κηρύσσεται από τον πρόεδρο της επιτροπής διαγωνισμού μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η παράδοση προσφορών που έχει έγκαιρα αρχίσει συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο της επιτροπής με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά.
στ. Οι προσφορές που παραλαμβάνονται καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους στο πρακτικό της δημοπρασίας, στο οποίο ειδικότερα γράφονται η σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, η τάξη και κατηγορία του, ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος, καθώς και η εκπλήρωση άλλων τυχόν τυπικών προϋποθέσεων που απαιτεί η διακήρυξη. Όλοι οι φάκελοι αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό προσέλευσης των συμμετεχόντων, όπως καταχωρήθηκαν στο πρακτικό και μονογράφονται από τα μέλη της επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των προσφορών και καταγραφής των δικαιολογητικών συμμετοχής, ακολουθεί η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και η ανακοίνωση των επί μέρους στοιχείων τους, τα οποία καταχωρούνται στο πρακτικό. Η μη υποβολή οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στη διακήρυξη καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.
ζ. Ο πλήρης έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών ολοκληρώνεται, με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων για τον έλεγχο των εγγυητικών επιστολών, την ημέρα της δημοπρασίας και διενεργείται κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη. Η επιτροπή διαγωνισμού πριν την ολοκλήρωση του πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών των συμμετεχόντων επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 67.Αν η ολοκλήρωση του ελέγχου δεν είναι δυνατή την ίδια μέρα, λόγω του μεγάλου αριθμού των προσφορών και του ελέγχου των εγγυητικών επιστολών, ελέγχονται τουλάχιστον οι δέκα (10) πρώτες κατά σειρά μειοδοσίας προσφορές. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία συνεχίζεται τις επόμενες εργάσιμες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαίος λόγος για την αναβολή της σε ημέρα και ώρα που ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας.
η. Η εφαρμογή της όλης διαδικασίας καταχωρείται στο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού ή σε παράρτημά του που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη της.
θΗ επιτροπή διαγωνισμού ολοκληρώνει το πρακτικό για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία εγκρίνει το αποτέλεσμα, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 119.
Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας χωρεί ένσταση κατά το άρθρο 139, ή η προβλεπόμενη κατά τις κείμενες διατάξεις προδικαστική προσφυγή.
2. Ως προς τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών για τις μελέτες και τις τεχνικές και λοιπές συναφείς επιστημονικές υπηρεσίες, όταν οι εν λόγω διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, ισχύουν αναλόγως τα ακόλουθα:
α. Επί ανοικτής διαδικασίας οι φάκελοι των συμμετεχόντων περιέχουν, επί ποινή αποκλεισμού, τα δικαιολογητικά και τα πιστοποιητικά που προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης για τη διενέργεια τόσο της ποιοτικής επιλογής όσο και της ανάθεσης. Επί κλειστής διαδικασίας υποβάλλεται φάκελος που περιέχει τα δικαιολογητικά και στοιχεία που ορίστηκαν στα έγγραφα της σύμβασης για τη διενέργεια της ποιοτικής επιλογής.
Οι φάκελοι υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι την καθορισμένη από τα έγγραφα της σύμβασης ημέρα και ώρα του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από τα έγγραφα της σύμβασης ημέρα και ώρα, ελέγχει σε δημόσια συνεδρίαση τα στοιχεία που αποδεικνύουν το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό και τα λοιπά δικαιολογητικά για την απόδειξη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων ποιοτικής επιλογής και καταγράφει το περιεχόμενό τους στο πρακτικό. Την ίδια ημέρα ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τις αμέσως επόμενες εργάσιμες, ελέγχεται η πληρότητα και το νομότυπο των εγγράφων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, καταλληλότητας και ποιοτικής επιλογής και τα αποτελέσματα καταγράφονται στο πρακτικό. Όταν εφαρμόζεται κλειστή διαδικασία, επιλέγονται βάσει των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής οι πλέον κατάλληλοι συμμετέχοντες στον αριθμό που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Η επιτροπή διαγωνισμού ολοκληρώνει το πρακτικό για το παραδεκτό της συμμετοχής και την καταλληλότητα και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή, η οποία το εγκρίνει.
Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί ένσταση κατά το άρθρο 139, ή η προβλεπόμενη κατά τις κείμενες διατάξεις προδικαστική προσφυγή.
β. Στη συνέχεια, στην περίπτωση που εφαρμόζεται η ανοικτή διαδικασία και προβλέπεται η υποβολή και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού ανοίγει σε δημόσια συνεδρίαση τους φακέλους των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Οι υπόλοιποι φάκελοι παραμένουν σφραγισμένοι και φυλάσσονται με μέριμνα της Επιτροπής Διαγωνισμού, Ο έλεγχος των τεχνικών προσφορών και η βαθμολόγησή τους, με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης, διεξάγεται σε κλειστές συνεδριάσεις της Επιτροπής. Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων ή των προσφυγών, ολοκληρώνεται με τη βαθμολογία των τεχνικών προσφορών και τη σχετική αιτιολογία, και υποβάλλεται στην αναθέτουσα αρχή. Οι τεχνικές προσφορές θεωρούνται αποδεκτές εφόσον η συνολική βαθμολογία τους υπερβαίνει τις εξήντα (60) μονάδες της εκατονταβάθμιας κλίμακας και οι επί μέρους βαθμολογίες των κριτηρίων ανάθεσης είναι πάνω από τα αντίστοιχα ελάχιστα όρια όπως καθορίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης, αλλιώς απορρίπτονται και ο συμμετέχων αποκλείεται της περαιτέρω διαδικασίας.
Σε περίπτωση κλειστής διαδικασίας η αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί με αποδεικτικό, μετά την εκδίκαση των ενστάσεων ή των προσφυγών και την οριστικοποίηση της διαδικασίας ποιοτικής επιλογής, τους διαγωνιζόμενους που επελέγησαν να υποβάλουν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας την τεχνική και οικονομική προσφορά τους και τα λοιπά στοιχεία που ζητούνται από τα έγγραφα της σύμβασης για τη διενέργεια της διαδικασίας ανάθεσης. Για τη διαδικασία ανάδειξης του αναδόχου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου αυτής που ισχύουν για την ανοιχτή διαδικασία.
γ. Το πρακτικό ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης του πρακτικού χωρεί ένσταση κατά το άρθρο 139, ή η προβλεπόμενη κατά τις κείμενες διατάξεις προδικαστική προσφυγή.
Στο σύστημα υποβολής προσφορών κατά το άρθρο 99, με το πρακτικό ελέγχου και βαθμολόγησης των τεχνικών προσφορών η επιτροπή διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης. Μετά την υποβολή του εν λόγω πρακτικού, η αναθέτουσα αρχή εγκρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Κατά της απόφασης έγκρισης του αποτελέσματος χωρεί ένσταση κατά το άρθρο 139, ή η προβλεπόμενη κατά τις κείμενες διατάξεις προδικαστική προσφυγή.
δ. Μετά την οριστικοποίηση της βαθμολογίας των τεχνικών προσφορών, τόσο στην ανοικτή όσο και στην κλειστή διαδικασία, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού που γνωστοποιείται εγγράφως στους συμμετέχοντες προ πέντε (5) ημερών, αποσφραγίζονται οι οικονομικές προσφορές και καταχωρείται το περιεχόμενό τους στο πρακτικό.
Η υποβληθείσα οικονομική προσφορά κατά κατηγορία μελέτης απορρίπτεται εφόσον οι ποσότητες του φυσικού αντικειμένου της προσφοράς δεν αντιστοιχούν στο αντικείμενο της μελέτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 101 .
Η Επιτροπή Διαγωνισμού βαθμολογεί τις οικονομικές προσφορές και εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο συμμετέχοντα που υπέβαλε την προσφορά με τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής, με στάθμιση της βαθμολογίας των τεχνικών και των οικονομικών προσφορών. Επί ισοβαθμίας προκρίνεται ο συμμετέχων με τη μεγαλύτερη βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβάθμιας και ως προς την τεχνική προσφορά διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων.
Το πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίνονται από την αναθέτουσα αρχή. Κατά της απόφασης έγκρισης χωρεί ένσταση κατά το άρθρο 139 ή η προβλεπόμενη κατά τις κείμενες διατάξεις προδικαστική προσφυγή.
στ. Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, και τα προβλεπόμενα στο άρθρο 116, η Προϊσταμένη Αρχή καλεί τον πρώτο κατά σειρά βαθμολογίας συμμετέχοντα να προσκομίσει εντός, προθεσμίας 20 ημερών από τη σχετική πρόσκληση της Προϊσταμένης Αρχής, ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 80 και , κατά περίπτωση, το άρθρο 83. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τον ανάδοχο προς απόδειξη των προϋποθέσεων της ποιοτικής επιλογής, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, υποβάλλονται σε επικυρωμένο αντίγραφο, εκτός από εκείνα που κατά το νόμο υποβάλλονται αποκλειστικά σε πρωτότυπο. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση σε αυτόν επειδή παρήλθε άπρακτη η ως άνω προθεσμία ή τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ή εξέλιπαν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες έγινε δεκτός στο διαγωνισμό, ή δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να κατακυρώσει το διαγωνισμό στο δεύτερο κατά σειρά βαθμολογίας συμμετέχοντα ή και στον τρίτο, στην περίπτωση που και ο δεύτερος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.

 • Άρθρο 109: Να συμπληρωθεί παράγραφος με το εξής περιεχόμενο: «Στις περιπτώσεις παράτασης του χρόνου ισχύος των προσφορών διαγωνισμού μελετών ή συναφών υπηρεσιών, όπως αυτός έχει ορισθεί στην προκήρυξη, δύναται να γίνουν αλλαγές στην σύμπραξη ή και στην ομάδα μελέτης διαγωνιζόμενου για σπουδαίο λόγο (συνταξιοδότηση, απώλεια της ιδιότητας του μελετητή), μετά από αίτηση του κοινού εκπροσώπου και του αποχωρήσαντα. Η αντικατάσταση θα μπορεί να γίνεται με άτομο ή μελετητικό γραφείο αντιστοίχων προσόντων, μετά από απόφαση της Υπηρεσίας.».

 • Η ΠΕΔΜΕΔΕ προτείνει εφαρμογή διαδικασίας σε δυο διακριτά στάδια για κατάθεση και αξιολόγηση προσφορών.
  Η διαδικασία του διαγωνισμού να περιλαμβάνει δύο διακριτά στάδια σε διαφορετικές ημερομηνίες μεταξύ τους, εκ των οποίων το πρώτο στάδιο θα αφορά την κατάθεση και εξέταση των δικαιολογητικών, την υποβολή τυχόν ενστάσεων, την εκδίκαση αυτών και την οριστικοποίηση των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής προσφοράς, ενώ το δεύτερο στάδιο θα αφορά την κατάθεση των προσφορών και την αποσφράγισή τους αυθημερόν με καταγραφή και ανακοίνωση όλων των σχετικών στοιχείων.
  Η ανάδειξη του μειοδότη για την ανάθεση του έργου να γίνεται με την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης προσφορών με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά η οποία θα προκύπτει μετά από υπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη αντικειμενικά κριτήρια εκ των προτέρων γνωστά και προσδιορισμένα με την διακήρυξη του έργου. Ο υπολογισμός αυτός θα προσδιορίζει ποιοτικά και οικονομικά το κοστολογικό όριο του έργου πέρα από το οποίο θα είναι απαγορευτική η ανάθεση του έργου.
  Κριτήρια συμμετοχής και υπολογισμού της πλέον συμφέρουσας προσφοράς για την ανάδειξη του μειοδότη να αποτελούν οι υποβαλλόμενες οικονομικές προσφορές, αντικειμενικά εκτιμώμενες, τα πιθανά ανεκτά επί μέρους κοστολογικά όρια που θέτουν τα τεύχη δημοπράτησης καθώς και ποιοτικά στοιχεία των διαγωνιζομένων (οργανωτική ικανότητα, φερεγγυότητα, ποιοτικές και περιβαλλοντικές δομές οργάνωσης, διαθεσιμότητα προσωπικού και μέσων, επιβαρυντικά στοιχεία κλπ). Είναι αυτονόητο ότι οι πιστοποιημένες μέσω του μητρώου ΜΕΕΠ (που ζητούμε την θεσμοθέτησή του) επιχειρήσεις ικανοποιούν αυτοδίκαια τις αντίστοιχες με την τάξη και κατηγορία οργανωτικές απαιτήσεις, σε συνδυασμό και με τις ανειλημμένες συμβατικές δεσμεύσεις.

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:16 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Δεν γίνεται αντιληπτό γιατί οι δημοπρασίες γίνονται ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ

 • 27 Μαρτίου 2016, 15:06 | Χρήστος Αδάμος

  Στο άρθρο 109 δεν υπάρχει η παρ. 2.ε)