Άρθρο 215 – Ειδικές ρυθμίσεις

1.Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από το νόμο αυτόν ασκούνται από τα αρμόδια όργανα της αναθέτουσας Αρχής και του εργοδότη, σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις τους. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ορίζονται τα αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των επί μέρους αναθετουσών Αρχών, για τις ανάγκες εφαρμογής του νόμου αυτού.
Αποφαινόμενα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης.
Μέχρι την έκδοση των νέων αποφάσεων ως αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα για τις συμβάσεις του νόμου αυτού όργανα, ορίζονται όργανα και υπηρεσίες των αναθετουσών Αρχών με απόφαση του οργάνου διοίκησης των αρχών αυτών.
2.Οι διατάξεις των άρθρων 39 και 40 του Κεφαλαίου Ε του ν. 3316/2005 (Α΄ 42) και των κανονιστικών πράξεων που εκδόθηκαν για την εφαρμογή του, συνεχίζουν να ισχύουν. Οι βεβαιώσεις εγγραφής στα μητρώα (πτυχία), που έχουν εκδοθεί υπό την ισχύ του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), ισχύουν για κάθε συνέπεια.