Άρθρο 97 – Προσφορά με συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων ανάθεσης στις δημόσιες συμβάσεις έργων

1. Το σύστημα της προσφοράς που περιλαμβάνει συνδυασμό πολλαπλών κριτηρίων αποσκοπεί στην απόληψη της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς χρησιμοποιώντας όλα ή ορισμένα από τα κριτήρια ανάθεσης τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 93. Τέτοια κριτήρια είναι, ιδίως, η οικονομική έκπτωση επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, ο χρόνος περαίωσης έναντι του προβλεπόμενου στα τεύχη δημοπράτησης χρόνου περαίωσης του έργου και, η προσαύξηση του προβλεπόμενου στα τεύχη δημοπράτησης χρόνου εγγύησης του έργου. Στο σύστημα αυτό δεν περιλαμβάνεται η σύνταξη από πλευράς συμμετέχοντα μελέτης του έργου, η οποία διατίθεται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα και δεν επιδέχεται τροποποιήσεων ή αλλαγών.
2. Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς λαμβάνονται υπόψη τα καθοριζόμενα στη διακήρυξη κριτήρια ανάθεσης, όπως της οικονομικής προσφοράς, του προσφερόμενου χρόνου περαίωσης του έργου, του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης αυτού και άλλα. Η διαμόρφωση των μεγεθών των κριτηρίων για τα οποία θα δοθεί η προσφορά, θα πρέπει να έχει προκύψει με βάση τεκμηριωμένο και γνωστό σε όλους τους συμμετέχοντες τρόπο. Ιδίως ο προβλεπόμενος στα τεύχη δημοπράτησης χρόνος περαίωσης του έργου θα πρέπει να έχει προκύψει από κατάλληλη χρονική ανάλυση.
3. Οι συμμετέχοντες, σύμφωνα με όσα ειδικότερα καθορίζονται στη διακήρυξη, διαμορφώνουν την προσφορά τους για την αντιστοίχιση προς τα επιλεγέντα κριτήρια ανάθεσης, όπως προσφέρουν έκπτωση επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας (οικονομική έκπτωση), έκπτωση επί της προβλεπόμενης στα τεύχη δημοπράτησης προθεσμίας περαιώσεως του έργου (χρονική έκπτωση), ή προσφέρουν προσαύξηση του προβλεπόμενου στα τεύχη δημοπράτησης χρόνου εγγύησης του έργου (προσαύξηση χρόνου εγγύησης.
Κάθε προσφορά, σύμφωνα με όσα ειδικότερα καθορίζονται στη διακήρυξη, μπορεί να ζητηθεί να συνοδεύεται από ειδικότερα στοιχεία για τα επί μέρους κριτήρια τα οποία δεν αξιολογούνται στη διαδικασία εξέτασης των προσφορών, αλλά καθίστανται συμβατικά στοιχεία της σύμβασης η οποία θα προκύψει με την ανάδειξη του αναδόχου. Το υποβαλλόμενο χρονοδιάγραμμα, από οικονομικό φορέα ο οποίος αναδεικνύεται ανάδοχος, συνιστά το «εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου» που προβλέπεται στον παρόντα νόμο για την εκτέλεση δημοσίων έργων.
4. Η κατάταξη των υποβαλλόμενων στη δημοπρασία προσφορών γίνεται σύμφωνα με τον τύπο:
U = σ1.Κ1 +σ2 .Κ2+ ..+σν .Κν
όπου:
«σν» είναι ο συντελεστής βαρύτητας του κριτηρίου ανάθεσης Κν και ισχύει σ1+σ2+..σν=1
Στη διακήρυξη του έργου καθορίζονται οι διαμορφώσεις των ως άνω κριτηρίων ανάθεσης ΄΄Κν΄΄ και οι συντελεστές ΄΄σν ΄΄.
5. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, για την εφαρμογή του συστήματος αυτού, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Τμήματος Κατασκευών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου περί καθορισμού των κριτηρίων ανάθεσης και συντελεστών βαρύτητας.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος ο συμμετέχων, ο οποίος βελτιστοποιεί, κατά τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη, το μέγεθος «U»».