Άρθρο 106 – Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 69 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού αιτήματος της αναθέτουσας αρχής.
2. Οι εξηγήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να αφορούν ιδίως :
α) τα οικονομικά χαρακτηριστικά της μεθόδου παρασκευής προϊόντων, δομικής κατασκευής ή παροχής υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών ή την εκτέλεση του έργου,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των αγαθών ή των υπηρεσιών που προτείνονται από τον προσφέροντα,
δ) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 107
ε) τη συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις του άρθρου 142·
στ) το ενδεχόμενο χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 107.
3. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, λαμβανομένων υπόψη των στοιχείων που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Οι αναθέτουσες αρχές απορρίπτουν την προσφορά, εάν διαπιστώσουν ότι η προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή, διότι δεν συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18.
4. Εάν η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο, μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας, την οποία ορίζει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά κατά την έννοια του άρθρου 107 της ΣΛΕΕ. Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει προσφορά υπό τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει σχετικώς την Επιτροπή.
5. Εφόσον ζητηθεί, η Αρχή θέτει στη διάθεση άλλων κρατών μελών, στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας, κάθε πληροφορία που η Ελλάδα έχει στη διάθεσή της—όπως νόμους, κανονισμούς, συλλογικές συμβάσεις καθολικής ισχύος ή εθνικά τεχνικά πρότυπα— σχετικά με τα δικαιολογητικά και τα έγγραφα που προσκομίζονται σε σχέση με τις λεπτομέρειες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:10 | TEE/TAK

  Δεν προβλέπεται ο τρόπος ή η μέθοδος προσδιορισμού κάποιας προσφοράς ως ¨Ασυνήθιστα χαμηλή¨

 • Άρθρο 106: Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές: Απαιτείται έκδοση υπουργικής απόφασης με την οποία θα προσδιορίζεται η μεθοδολογία και η διαδικασία με αντικειμενικά κριτήρια και όρια, με βάση την οποία αξιολογείται και κρίνεται μία προσφορά ως «ασυνήθιστα χαμηλή», ώστε να μην εναπόκειται σε κάθε φορέα/αναθέτουσα Αρχή ο τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η αξιολόγηση.

 • 27 Μαρτίου 2016, 23:25 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Χωρίς νομοθετημένη διαδικασία αξιολόγησης των «εξηγήσεων» (η περίφημη αιτιολόγηση δηλαδή) θα καταλήξουμε σε ενα μεγαλειώδες φιάσκο διαφθοράς .
  Τα ζήσαμε με τον 2576/98 και το πάρτυ που έγινε απο τους υπάλληλους των επιτροπών , που έδιναν το εργο σε οποίον πρόσφερε τα πιο πολλά και πλουτισαν.
  ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ και οχι απο την Αναθέτουσα Αρχη

 • 21 Μαρτίου 2016, 01:21 | ΒΕΡΒΑΙΝΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΙΝΑ

  Γιατί, η ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά, να μην ισχύει και κάτω του ορίου της οδηγίας?
  Θα πρέπει, δηλ.π.χ. ένα έργο οδοποίιας, π/υ 4.000.000,00 να μην έχει αιτιολόγηση της έκπτωσης των 60% ,50% ή των 40%?
  Όταν οι τιμές από τα τιμολόγια «επιτρέπουν» στον προσφέροντα, έκπτωση έως το πολύ 30% (12% +18% όφελος)? Πρέπει να στηρίζεται π.χ στην τιμή της ασφάλτου την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας ή στα απρόβλεπτα ή στα επί «έλλαττον»?
  Θα πρέπει να θεσπιστούν κριτήρια των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών. Για τις συμφερότερες, μπορεί να υπάρξουν, για τις χαμηλότερες θα πρέπει να υπάρξουν.