Άρθρο 74 – Περιεχόμενο των προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

1. Στην ανοιχτή διαδικασία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:
αα) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 67, εφόσον απαιτείται.
αβ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, το ΕΕΕΣ του άρθρου 73
αγ) στις διαδικασίες ανάθεσης των λοιπών δημοσίων συμβάσεων υπεύθυνη δήλωση των συμμετεχόντων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει.
Στα ανωτέρω έγγραφα θα δηλώνεται:
ι) ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 68, ii) δεν έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69, iii) πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 70, όπως αυτά εξειδικεύονται στη διακήρυξη, v) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης και vi) τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 77 .
αδ) Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα.
αε) Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30), όπως ισχύουν, εφόσον η υπό ανάθεση σύμβαση υπάγεται βάσει της προεκτιμώμενης αξίας της στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3310/2005 (Α΄ 30).
αστ) Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης.
αζ) Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από στα έγγραφα της σύμβασης.
αη) Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
αθ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη. Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «Παράρτημα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Για την τεκμηρίωση της τεχνικής επάρκειας του κατασκευαστή των προσφερομένων υλικών και της από μέρους του τήρησης των προβλεπομένων από τη διακήρυξη απαιτήσεων και των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καθορίζει στα έγγραφα της σύμβασης ότι οι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους σχετική βεβαίωση εκδιδόμενη από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.
γ) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.
2. Στην κλειστή διαδικασία και στη διαδικασία με διαπραγμάτευση όλοι οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν κατά το στάδιο προεπιλογής:
α) τα δικαιολογητικά συμμετοχής της περίπτωσης α της παραγράφου 1, εκτός αυτών που περιλαμβάνονται στις υποπεριπτώσεις (αα), (αε), (αστ) και (αζ).
β) Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται στη σχετική πρόσκληση.
3. Οι προεπιλεγέντες, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν :
α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 67, εφόσον απαιτείται.
β) Την τεχνική και οικονομική προσφορά τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
γ) Δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 4 και της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α` 30), όπως ισχύουν, εφόσον η υπό ανάθεση σύμβαση υπάγεται βάσει της προεκτιμώμενης αξίας της στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3310/2005 (Α΄ 30).
δ) Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής του δείγματος, εφόσον απαιτείται από τη διακήρυξη.
ε) Οποιοδήποτε στοιχείο τυχόν απαιτείται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ορίζεται από στα έγγραφα της σύμβασης.
στ) Εφόσον οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά: Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
3. Ειδικά κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης:
α) η αναθέτουσα αρχή, ζητά υποχρεωτικά, στα έγγραφα της σύμβασης, από τους οικονομικούς φορείς να αναφέρουν στην προσφορά τους, εκτός των άλλων, τις πληροφορίες/στοιχεία των σημείων (α) έως (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν 3863/2010 (Α΄115) ως ισχύει και
β) οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται, με ποινή αποκλεισμού, στην προσφορά τους να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες/στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115) ως ισχύει.
4. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, τις υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου, υποβάλλουν:
α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ., όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.
δ) Όταν ο οικονομικός φορέας είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο και από όλα τα μέλη του Δ.Σ.
5. Σε ό,τι αφορά το σύνολο των απαιτουμένων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74). Σε ό,τι αφορά δε, τις υπεύθυνες δηλώσεις και αναφορικά με τον χρόνο υποβολής και θεώρησης τους, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:23 | Γαβριέλα Μπούκη

  Η απαίτηση της παρ. 4β για την υποβολή από όλα τα μέλη του ΔΣ του οικονομικού φορέα είναι περιττή. Προτείνεται να διατηρηθεί η απαίτηση υποβολής των υπευθύνων δηλώσεων μόνο για τον Πρόεδρο και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ισχύει στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

 • 28 Μαρτίου 2016, 10:30 | Μαρία Ασημακοπούλου

  Στην παράγραφο 4 περίπτωση (β) του άρθρου είναι υπερβολικό να υποβάλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις της ΑΕ-οικονομικού φορέα (που απαιτούνται απ’ το εν λόγω άρθρο) όλα τα μέλη του ΔΣ της Α.Ε. Προτείνεται να διορθωθεί/ τροποποιηθεί η περίπτωση (β) και να υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου στην περίπτωση των Α.Ε. «ο Πρόεδρος του ΔΣ ή ο Διευθύνων Σύμβουλος της Α.Ε. ή οποιοδήποτε πρόσωπο τυχόν έχει εξουσιοδοτηθεί απ’ το καταστατικό για το σκοπό αυτό».

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:36 | ΙΩΑΝΝΗΣ

  Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν από τους οικονομικούς φορείς, εφόσον ο διαγωνισμός γίνεται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μόνο προβλήματα δημιουργούν. Κανείς δεν τα διαβάζει από τα μέλη των επιτροπών, δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα , σε αντίθεση με αυτά που «φορτώνονται» στο ΕΣΗΔΗΣ. Οι ΥΔΕ πλέον έχουν πρόσβαση στο ΕΣΗΔΗΣ ,άρα η υποβολή των δικαιολογητικών και των εγγράφων απλά δίνει την εντύπωση ότι γίνεται διπλή δουλειά και διπλάσια δαπάνη από τους συμμετέχοντες αλλά και από τις επιτροπές.

 • 27 Μαρτίου 2016, 21:00 | Χρήστος Αδάμος

  Αναφέρεται στην παρ. 1.αβ) του άρθρου 74 ότι στις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, υποβάλλεται το ΕΕΕΣ του άρθρου 73 (Ευρωπαϊκό Έντυπο Υ.Δ.).

  Το ανωτέρω έντυπο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις ειδικής καταλληλότητας. Δεν προκύπτει από τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο αν η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί συμπληρωματικά με το ανωτέρω έντυπο να ζητά και επιπλέον υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που θα υποβληθούν από τον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο). Παρακαλώ να διευκρινισθεί.

  Επίσης από το ίδιο άρθρο προκύπτει ότι απαιτείται από όλους τους διαγωνιζόμενους η παροχή δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης και νομιμοποίησης του οικονομικού φορέα στο φάκελο δικαιολογητικών. Δεν δίνεται η δυνατότητα για τα θέματα αυτά να ζητείται κατά τα ανωτέρω Υ.Δ. στο φάκελο δικαιολογητικών και τα δικαιολογητικά αυτά να υποβάλλονται μόνο για τον μειοδότη(προσωρινό ανάδοχο). Η δυνατότητα αυτή θα επιτάχυνε την διαγωνιστική διαδικασία.
  Σημειώνεται ότι το ΕΕΕΣ του άρθρου 73 δεν καλύπτει τις περιπτώσεις ονομαστικοποίησης και νομιμοποίησης.

 • 26 Μαρτίου 2016, 17:47 | αργυρης πλεσιας

  Στην παράγραφο 4β. ζητείται να υποβάλλουν τις υπεύθυνες που απαιτούνται στα δικαιολογητικά του άρθρου, όλα τα μέλη του ΔΣ του οικονομικού φορέα. Η ανωτέρω απαίτηση αυξάνει τον όγκο των δικαιολογητικών χωρίς να παρέχει κάποια πρόσθετη διασφάλιση για το δημόσιο.
  Προτείνεται να διατηρηθεί η απαίτηση υποβολής των υπευθύνων δηλώσεων μόνο για τον Πρόεδρο και τον διευθύνοντα Σύμβουλο, όπως ισχύει στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο

 • 26 Μαρτίου 2016, 17:19 | αργυρης πλεσιας

  Το εδάφιο 1 αβ) δεν αναφέρει τι ακριβώς περιέχει. Εαν συναρτάται με το 1 αα) δεν απαιτείται να τεθεί διαφορετική σήμανση, οπότε συνδέεται με το αα) και επανασημαίνεται το αγ) ως αβ).

  Στην παράγραφο
  «Στα ανωτέρω έγγραφα θα δηλώνεται:
  ι) ότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 68, ii) δεν έχουν αποκλειστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 69, iii) πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο άρθρο 70, όπως αυτά εξειδικεύονται στη διακήρυξη, v) αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση όσων εκ των ως άνω δικαιολογητικών απαιτούνται από τη διακήρυξη κατά το στάδιο της κατακύρωσης και vi) τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 77 .»

  λείπει το στοιχείο με κωδικό iv).
  Θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν λείπει στοιχείο ή υπάρχει λάθος στην αρίθμηση.