Άρθρο 100 – Σύστημα αξιολόγησης μόνο της οικονομικής προσφοράς σε δημόσιες συμβάσεις μελετών

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 48, ορίζονται και:
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.
β) Το αντικείμενο της μελέτης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όπως προκύπτει από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.
γ) Η κατηγορία μελέτης, κατά την παράγραφο 3.(15) του άρθρου 2 , που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη μελετητικού πτυχίου. Η καλούμενη τάξη κάθε μελετητικού πτυχίου καθορίζεται με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε κατηγορίας.
δ) Η προεκτιμώμενη από την υπηρεσία αμοιβή των προς ανάθεση σταδίων της μελέτης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8.β του άρθρου 48 και τον κανονισμό της παραγράφου 8.δ του άρθρου 48 ή, εφόσον στον πιο πάνω κανονισμό δεν περιλαμβάνονται τιμές, με ανάλυση σε ανθρωπομήνες και εφαρμογή των διατάξεων περί ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών που ορίζονται επίσης στον πιο πάνω κανονισμό, άλλως εκτιμάται από την υπηρεσία βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων.
Στην προεκτιμώμενη αμοιβή περιλαμβάνεται και η αμοιβή για τον προγραμματισμό, επίβλεψη και αξιολόγηση των τυχόν απαιτούμενων υποστηρικτικών εργασιών και επιπλέον οι μελέτες/εργασίες που περιλαμβάνονται στις διατάξεις της παραγράφου 8.γ του άρθρου 48.
ε) Οι προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης κατά το άρθρο 211.
2. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στο συμμετέχοντα που υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής. . Οι συμμετέχοντες υποβάλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία μελέτης και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης.
Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.δ του άρθρου 48. Περιλαμβάνει εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών και τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παραγρ. 8.γ του άρθρου 48.
3. Η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στο συμμετέχοντα που υπέβαλε την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότεροι συμμετέχοντες υποβάλουν την ίδια χαμηλότερη οικονομική προσφορά διενεργείται μεταξύ τους δημόσια κλήρωση.
4. Αν δεν καταστεί δυνατή η ανάθεση στον πρώτο κατά σειρά μειοδότη συμμετέχοντα, επειδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις ανάληψης της μελέτης ή δεν κατέθεσε εμπρόθεσμα την εγγύηση καλής εκτέλεσης, η Προϊσταμένη Αρχή μπορεί να κατακυρώσει το διαγωνισμό στο δεύτερο κατά σειρά μειοδότη συμμετέχοντα ή και στον τρίτο, στην περίπτωση που και ο δεύτερος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις.
5. Για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατακύρωσης του διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 109.

 • 26 Μαρτίου 2016, 21:04 | αργυρης πλεσιας

  Η διαδικασία της κλήρωσης δε προβλέπεται σε κανένα σύστημα των Οδηγιών που πρόκειται να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο. Προτείνεται κατ΄ελάχιστο η θέσπιση στοιχειδών κριτηρίων που θα μπορούσαν τουλάχιστον επί ισοβαθμίας να προτείνουν την καλύτερη ποιοτικά προσφορά. Ως κριτήρια τέτοιας μορφής θα μπορούσαν να τεθούν
  – η εμπειρία
  – η συνεργασία με την Α.Α.
  – η συγκρότηση της ομάδας (π.χ. βαθμολογία σχήματος προσφέροντα ως μονάδες μελετητικού δυναμικού κλπ)
  Θεωρείται ότι είναι δυνατή η εύρεση αντικειμενικών κριτηρίων που θα χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις ισοβαθμίας,εφόσον υπάρχει η βούληση και η αναγνώριση του παράγοντα «ποιότητα μελέτης»