Άρθρο 86 – Περιορισμός του αριθμού των προσφορών και των λύσεων (άρθρο 66 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού των προς διαπραγμάτευση προσφορών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 7 του άρθρου 28, ή των προς συζήτηση λύσεων, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 30, πραγματοποιούν αυτόν τον περιορισμό με την εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης που αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στην τελική φάση, ο αριθμός αυτός πρέπει να επιτρέπει τη διασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού, εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός προσφορών, λύσεων ή προεπιλεγμένων υποψηφίων.