Άρθρο 99 – Σύστημα αξιολόγησης μόνο της τεχνικής προσφοράς σε δημόσιες συμβάσεις μελετών

1. Στα έγγραφα της σύμβασης , πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 48, ορίζονται και:
α) Ο κύριος του έργου, η Αναθέτουσα αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.
β) Το αντικείμενο της μελέτης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όπως προκύπτει από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.
γ) Η κατηγορία μελέτης, κατά την παράγραφο 3.(15) του άρθρου 2 που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη μελετητικού πτυχίου. Η καλούμενη τάξη κάθε μελετητικού πτυχίου καθορίζεται με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε κατηγορίας.
δ) Το κατ’ αποκοπή τίμημα για την αμοιβή όλων των πρώιμων σταδίων, όπως αυτά εξειδικεύονται στα τεύχη του διαγωνισμού. Η κατ` αποκοπή αμοιβή μπορεί να καθορίζεται και με εκτίμηση της σύνθεσης της απαιτούμενης ομάδας μελέτης και του χρόνου απασχόλησής της. Επιπλέον αναφέρονται τα ποσά τυχόν προβλεπόμενων χρηματικών βραβείων στους συμμετέχοντες που καταλαμβάνουν την 2η και 3η θέση στην τελική κατάταξη.
ε) Οι προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης κατά το άρθρο 211.
2. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στον υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με αξιολόγηση μόνο της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 4.
3. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν σε σφραγισμένο φάκελο τεχνική προσφορά που περιλαμβάνει:
α) Τεχνική έκθεση με τεχνική πρόταση-λύση, που περιλαμβάνει την εκτίμηση του γενικού και ειδικού αντικειμένου της μελέτης, με ανάλυση των επί μέρους ζητημάτων, διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών λύσεων, τεκμηρίωση των αντιστοίχων προτάσεων καθώς και το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας.
Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή με κοινή απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να εξειδικεύονται οι απαιτήσεις των υποβλητέων στοιχείων με τις τεχνικές εκθέσεις.
β) Το οργανόγραμμα με τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας μελέτης και του συντονιστή της, όπου παρουσιάζεται η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της κατά τη φάση εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων.
γ) Πρόταση μεθοδολογίας, που περιλαμβάνει το γενικό πρόγραμμα εκπόνησης της μελέτης, την κατάτμηση σε δραστηριότητες, τις εσωτερικές διαδικασίες παραγωγής της μελέτης και χρονοδιάγραμμα όπου παρουσιάζεται η χρονική κλιμάκωση των δραστηριοτήτων.
4. Τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς είναι, κατά φθίνουσα σειρά βαρύτητας, τα ακόλουθα:
α) Η συμβατότητα της τεχνικής πρότασης – λύσης με τις απαιτήσεις των τευχών του διαγωνισμού και η επαρκής αιτιολόγηση, ή/και τα πλεονεκτήματα τυχόν προτεινόμενων εναλλακτικών λύσεων, όπως προκύπτει από την τεχνική έκθεση, λαμβάνοντας υπόψη ειδικότερα:
(1) Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της λύσης.
(2) Την αισθητική αξία της λύσης.
(3) Την ευκολία κατασκευής της λύσης.
(4) Την εκτίμηση της δαπάνης του έργου, που περιλαμβάνει τη δαπάνη κατασκευής του έργου και την ετήσια δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης κατά τη διάρκεια ζωής του έργου εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης περιλαμβάνονται συγκεκριμένοι παράμετροι υπολογισμού της δαπάνης λειτουργίας και συντήρησης.
(5) Τον προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου.
(6) Τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λύσης.
β) Η αποτελεσματικότητα της ομάδας εκπόνησης της μελέτης, όπως προκύπτει από τη σύνθεσή της και τα στοιχεία της των μελών της ομάδας μελέτης, λαμβανομένων κυρίως υπόψη των στελεχών του συμμετέχοντα και των αποδεδειγμένα μόνιμων συνεργατών του.
γ) Η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας, όπως προκύπτει από τη σχετική πρόταση του συμμετέχοντα.
δ) Η αποτελεσματικότητα και η αξιοπιστία του προταθέντος χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και την απασχόληση του συμμετέχοντα και της ομάδας του από εκπονούμενες μελέτες και παρεχόμενες υπηρεσίες.
Οι επί μέρους συντελεστές βαρύτητας των ως άνω κριτηρίων αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, ενώ μπορεί να εξειδικεύονται ανάλογα με την κατηγορία, το μέγεθος και το είδος του έργου ή να προστίθενται και άλλα.
5. Για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατακύρωσης του διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 109

6. Στους συμμετέχοντες που κατέλαβαν την 2η και 3η θέση κατάταξης καταβάλλεται το τυχόν προβλεπόμενο από την προκήρυξη βραβείο με την προϋπόθεση ότι οι τεχνικές προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές. Στη περίπτωση αυτή, οι τεχνικές εκθέσεις με τις τεχνικές προτάσεις παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και περιέρχονται στην κυριότητα της αναθέτουσας αρχής.

  • 26 Μαρτίου 2016, 21:20 | αργυρης πλεσιας

    Το επιθυμητό αντικείμενο των συμβάσεων αυτού του τύπου περιλαμβάνει σχεδιασμό υψηλής μελετητικής ωριμότητας και κατά συνέπεια δεν είναι εύλογη η αντιμετώπιση της αμοιβής συμβάσεων τέτοιων απαιτήσεων με κατ’ αποκοπή τίμημα για το οποίο δίδεται κατεύθυνση να αξιολογείται με τα ημερομίσθια της πιθανολογούμενης ομάδας.
    Προτείνεται να τεθεί στην παράγραφο 1δ)
    Η αμοιβή για την υπόψη σύμβαση προσδιορίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Προεκτιμώμενων Αμοιβών και για τα στάδια ή για τα τμήματα σταδίων που ζητείται να εκπονηθούν, σύμφωνα με τον φάκελλο του έργου.