Άρθρο 105 – Αξιολόγηση προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών

1. Στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, τα κριτήρια αξιολόγησης συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης υπηρεσιών, όπως: το κόστος των προσφερομένων υπηρεσιών, η ποιότητα, , η τεχνική αξία, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά, τα κοινωνικά κριτήρια, το κόστος λειτουργίας, η αποδοτικότητα, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική συνδρομή, ο χρόνος εκτέλεσης και κάθε άλλο στοιχείο ανάλογα με τη φύση της παρεχόμενης υπηρεσίας και τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής. Τα κριτήρια αξιολόγησης δύναται επίσης να είναι:
α) Τεχνικά Κριτήρια:
i) Ορθότητα αντίληψης του προσφέροντος για το αντικείμενο και τις απαιτήσεις του έργου, επιτυχής επισήμανση τυχόν προβλημάτων κατά την υλοποίηση και διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων για την επίλυση τους
ii) Επαρκής ανάλυση – εξειδίκευση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου και των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης της εφαρμογής της, καθώς και διασφάλισης αποτελεσματικής επικοινωνίας του υποψηφίου αναδόχου με την αναθέτουσα αρχή.
iii) Αποτελεσματικός προσδιορισμός – τεκμηρίωση των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας και παρουσίαση εναλλακτικών τρόπων διασφάλισης τους.
iν) Ορθολογική ανάλυση του έργου σε ενότητες εργασιών και σύνδεσή τους με τα ελάχιστα απαιτούμενα παραδοτέα και το χρονοδιάγραμμα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές του έργου.
ν).Πληρότητα – επάρκεια του καθορισμού των περιεχομένων των προσφερομένων παραδοτέων και τεκμηρίωση της διασφάλισης εφαρμοσιμότητας των λύσεων που θα προταθούν.
vi) Καταλληλότητα μοντέλου οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, επάρκεια και σαφήνεια κατανομής αρμοδιοτήτων στα μέλη της Ομάδας Έργου, Επίπεδα Διοίκησης.
νii) Σαφήνεια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τις δραστηριότητες της σύμβασης.
(β) Οικονομικά Κριτήρια: Ύψος συνολικά προσφερόμενου κόστους υπηρεσιών.
2. Στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, για κάθε κριτήριο αξιολόγησης που καθορίζεται στη διακήρυξη πρέπει να ορίζεται και ένας συντελεστής βαρύτητας αυτού. Εάν δεν είναι δυνατή η στάθμιση για αντικειμενικούς λόγους, η αναθέτουσα αρχή επισημαίνει τα κριτήρια με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. Κάθε προσφορά αξιολογείται με βαθμολόγηση σύμφωνα με τα παρακάτω:
α. Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία των προσφορών.
β. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί όταν η προσφορά καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το συγκεκριμένο κριτήριο. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν η προσφορά καλύπτει ικανοποιητικά έως εξαιρετικά τις απαιτήσεις για το συγκεκριμένο κριτήριο.
γ. Για κάθε κριτήριο αξιολόγησης παράγεται η σταθμισμένη βαθμολογία του, που είναι το γινόμενο του συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου αξιολόγησης επί τη βαθμολογία του.
δ. Η συνολική βαθμολογία των Τεχνικών Κριτηρίων (Τεχνικής Προσφοράς) είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των τεχνικών κριτηρίων αξιολόγησης και κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
3. Στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, όταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της τιμής, τότε πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο άθροισμα σταθμισμένης βαθμολογίας των Τεχνικών Κριτηρίων (Τεχνικής Προσφοράς) και σταθμισμένης βαθμολογίας των Οικονομικών Κριτηρίων (Οικονομική Προσφοράς). Η αναθέτουσα αρχή καθορίζει με σαφήνεια στη διακήρυξη το συνολικό συντελεστή βαρύτητας των Τεχνικών Κριτηρίων και το συνολικό συντελεστή βαρύτητας των Οικονομικών Κριτηρίων, καθώς και τον ακριβή τρόπο υπολογισμού της συνολικής βαθμολογίας (πχ με μαθηματικό τύπο).

  • 28 Μαρτίου 2016, 13:31 | ΣΕΣΜΑ

    Προτείνεται η εξειδίκευση της διαδικασίας αξιολόγησης προφορών στις Δημόσιες Συμβάσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

  • Στο Άρθρο 105 – Αξιολόγηση προσφορών στις δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, να προστεθεί νέα παράγραφος 4 ως ακολούθως: «4. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι σε κάθε είδους δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία αποτελεί υποχρέωση και η μη τήρησή της αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού».

  • 27 Μαρτίου 2016, 21:04 | ΙΩΑΝΝΗΣ

    Δεν μπορεί σε μια υπηρεσία να αξιολογείται η τεχνική αξία, τα λειτουργικά χαρακτηριστικά(!!!), το κόστος λειτουργίας, η τεχνική συνδρομή και γενικά όλα αυτά που αναφέρει το άρθρο.