Άρθρο 141 – Όροι εκτέλεσης της σύμβασης (άρθρο 70 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα X του Προσαρτήματος Α. Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Οι όροι της παρούσας παραγράφου επισημαίνονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 87, και επισημαίνονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στα έγγραφα της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση.
3. Οι κοινωνικές παράμετροι αφορούν κυρίως:
α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216),
β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού,
γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και
δ) την προαγωγή της ισότητας ανδρών και γυναικών.
4. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζονται το ελάχιστο ποσοστό απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου 3.

 

  • 26 Μαρτίου 2016, 23:49 | αργυρης πλεσιας

    Δεν γίνεται κατανοητός ο καθορισμός του ελάχιστου ποσοστού απασχόλησης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες για κάποιο οικονομικό φορέα. Εαν με τον όρο ευπαθείς ομάδες νοούνται οι άνεργοι, τότε δεν υφίσταται φορέας συμβατός με την διάταξη καθώς όλο το δυναμικό του είναι εργαζόμενοι.
    Δεν γίνεται επίση κατανοητή η αξία της διάταξης καθώς δεν τίθεται πουθενά ρήτρα αποκλεισμού για κάποιο οικονομικό φορέα που δεν απασχολεί άτομα ανήκοντα σε ευπαθείς ομάδες. Η ΚΥΑ, ενδέχεται να προβλέπει αποκλεισμό οικονομικού φορέα για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ?
    Επισημαίνεται ότι τόσο οι Οδηγίες όσο και η προτεινόμενη νομοθεσία προβλέπει συμβάσεις που ανατίθενται κατά αποκλειστικότητα με κοινωνικά κριτήρια και μάλιστα με καθορισμένο ποσοστό επί του συνολικού όγκου των δημοσίων συμβάσεων.
    Η πρόθεση της εισαγωγής αποκλειστικότητας στο σύνολο των δημοσίων συμβάσεων δεν είναι συμβατή με τις Οδηγίες. Η προτεινόμενη διάταξη είναι ασαφής και προτείνεται να αποσυρθεί γιατί δεν είναι συμβατή με το λοιπό θεσμικό πλαίσιο.