Άρθρο 14 – Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 14 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται μόνο σε δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που εμπίπτουν στους κωδικούς CPV 73000000-2 έως 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 και 73430000-5, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα προϊόντα ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, και
β) η παροχή της υπηρεσίας αμείβεται εξ ολοκλήρου από την αναθέτουσα αρχή.
2. Πριν τη σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, για το χαρακτηρισμό του είδους της σύμβασης ως ερευνητικού έργου, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Κεντρικής Αρχής Αγορών της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 41 για τις συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, ενώ για τις συμβάσεις κάτω των ορίων της εφαρμογής της οδηγίας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της αναθέτουσας αρχής.

 • 28 Μαρτίου 2016, 09:30 | Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  Θέμα : Τροποποίηση άρθρου 14 σχεδίου νόμου αναφορικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.3848/2010 ορίζεται ότι είναι « Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, τη διαμόρφωση και εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών με πιστώσεις από το αποθεματικό των Ε.Λ.Κ.Ε. προς όφελος του ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι.».
  Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
  H αναφορά στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου σε συμβάσεις, που εμπίπτουν στους συγκεκριμένους κωδικούς CPV, καλύπτουν ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών, μελέτη και εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων καθώς και προκαταρκτικές μελέτες σκοπιμότητας και τεχνολογικής επίδειξης.
  Εν συνεχεία, η απαίτηση της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου, αναφορικά με τις ως άνω υπηρεσίες που εμπίπτουν στους συγκεκριμένους κωδικούς CPV, για λήψη σύμφωνης γνώμης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και συναφών τεχνικών υπηρεσιών (άρ. 1 παρ. γ του άρ.41) ή του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της αναθέτουσας αρχής, βάσει της προϋπολογισθείσας δαπάνης της κάθε σύμβασης, πριν τη σύναψη της τελευταίας, καλύπτει πληθώρα ερευνητικών δραστηριοτήτων και όχι αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες που αφορούν σε «έργα» κατά την έννοια του άρθρου 2 και άρθρου 33 παρ.1 εδάφιο β της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ καθώς και του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ
  Έχοντας υπόψη τις ως άνω διατάξεις του σχεδίου νόμου και τον σκοπό του ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, υπογραμμίζεται ότι στο πλαίσιο των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας συνάπτει, κατά κύριο λόγο, συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών, όπως ενδεικτικά υπηρεσιών προβολής και δημοσιότητας, αξιολόγησης, μετακινήσεων και διαμονής. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας δεν πραγματοποιεί οικονομική διαχείριση τεχνικών έργων ώστε να προβαίνει στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων έργων.
  Κατόπιν τούτου, βάσει των ανωτέρω, προτείνουμε την απαλοιφή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου προς δημόσια διαβούλευση αναφορικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) διότι το αντικείμενο των υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης που εμπίπτουν στους συγκεκριμένους κωδικούς CPV της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του σχεδίου νόμου, δεν αφορά μόνο σε –τεχνικά- έργα. Ως εκ τούτου, για τις υπηρεσίες αυτές έρευνας που δεν αφορούν αμιγώς σε –τεχνικά- έργα δεν είναι δυνατόν να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου. Το Τεχνικό Συμβούλιο της Γ.Γ.Υ και της εκάστοτε αναθέτουσας αρχής είναι καθ΄ύλη αρμόδιο μόνο για θέματα σχετικά με έργα, μελέτες και συναφείς τεχνικές υπηρεσίες.
  Τέλος, σημειώνεται ότι η λήψη της προαναφερόμενης σύμφωνης γνώμης, σε κάθε περίπτωση, θα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα θέτοντας προσκόμματα στην ομαλή υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας των ΑΕΙ με ορατό τον κίνδυνο μη απορρόφησης και απώλειας κονδυλίων από συγχρηματοδοτούμενα ή ευρωπαϊκά προγράμματα.