Άρθρο 101- Σύστημα αξιολόγησης της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς σε δημόσιες συμβάσεις μελετών

1. Στα έγγραφα της σύμβασης, πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 48, ορίζονται και:
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.
β) Το αντικείμενο της μελέτης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όπως προκύπτει από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.
γ) Η κατηγορία μελέτης, κατά την παράγραφο 3.(15) του άρθρου 2, που απαιτείται για κάθε επί μέρους μελετητικό αντικείμενο της σύμβασης, καθώς και η αντίστοιχη τάξη μελετητικού πτυχίου. Η καλούμενη τάξη κάθε μελετητικού πτυχίου καθορίζεται με βάση τις προεκτιμώμενες αμοιβές για το σύνολο των σταδίων κάθε κατηγορίας.
δ) Η προεκτιμώμενη, από την αναθέτουσα υπηρεσία, αμοιβή των προς ανάθεση σταδίων της μελέτης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 8.β του άρθρου 48 και τον κανονισμό της παραγρ. 8.δ του άρθρου 48 ή, εφόσον στον πιο πάνω κανονισμό δεν περιλαμβάνονται τιμές, με ανάλυση σε ανθρωπομήνες και εφαρμογή των διατάξεων περί ενιαίων τιμών προεκτιμώμενων αμοιβών τεχνικών υπηρεσιών που επίσης ορίζονται στον πιο πάνω κανονισμό, άλλως εκτιμάται από την υπηρεσία βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων.
Στην προεκτιμώμενη αμοιβή περιλαμβάνεται και η αμοιβή για τον προγραμματισμό, επίβλεψη και αξιολόγηση των τυχόν απαιτούμενων υποστηρικτικών εργασιών και επιπλέον οι μελέτες/εργασίες που περιλαμβάνονται στις διατάξεις της παραγρ. 8.γ του άρθρου 48.
ε) Οι προδιαγραφές εκπόνησης της μελέτης κατά το άρθρο 211.
2. Η ανάθεση της σύμβασης γίνεται στο συμμετέχοντα υποψήφιο που υποβάλλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με εφαρμογή των κριτηρίων της παραγράφου 4. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν φάκελο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς περιέχει:
α) Τεχνική έκθεση για τη συγκεκριμένη μελέτη, στηριζόμενη στα υπάρχοντα στοιχεία του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, με επισήμανση των τυχόν προβλημάτων και εισήγηση του τρόπου επίλυσής τους.
β) Περιγραφή του γενικού προγράμματος εκπόνησης της μελέτης, ήτοι τις απαιτούμενες επιμέρους δραστηριότητες, την αλληλουχία των σταδίων ή φάσεων της κύριας και των υποστηρικτικών μελετών (όταν πρόκειται για σύνθετη μελέτη) την αλληλοτροφοδότηση των μελετών με δεδομένα, τον καθορισμό σημείων ελέγχου και απαιτούμενων ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης.
γ) Χρονοδιάγραμμα, στο οποίο περιγράφεται η χρονική αλληλουχία των δραστηριοτήτων του εδαφίου β’, λαμβανομένου υπόψη του συνολικού χρόνου, όπως προβλέπεται στα τεύχη του διαγωνισμού.
δ) Οργανόγραμμα και έκθεση τεκμηρίωσης καθηκόντων και κατανομής εργασιών του συντονιστή και της ομάδας μελέτης με βάση τα επισυναπτόμενα βιογραφικά τους σημειώματα, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων των εδαφίων β’ και γ’, και όπου παρουσιάζεται ο φόρτος των μελών της ομάδας μελέτης και η κατανομή ευθυνών μεταξύ των μελών της και
ε) Στοιχεία για τη συνοχή της ομάδας μελέτης, ήτοι στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της δράσης κάθε μέλους της ομάδας μελέτης σε αντίστοιχες ευθύνες με αυτές που αναλαμβάνει στην ομάδα μελέτης και το βαθμό επιτυχίας της κατά τη φάση εκτέλεσης των αντίστοιχων έργων, από τα οποία να προκύπτει η δυνατότητα καλής συνεργασίας για την απρόσκοπτη και ποιοτικά αποδεκτή εκπόνηση της μελέτης.
3. Η οικονομική προσφορά συντίθεται για κάθε επί μέρους κατηγορία μελέτης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.δτου άρθρου 48. Περιλαμβάνει εκτός από τις αμοιβές για την εκπόνηση των μελετών και τις αμοιβές για τον προγραμματισμό, την επίβλεψη και την αξιολόγηση των αναγκαίων ερευνητικών εργασιών πάσης φύσεως καθώς επίσης και των εργασιών /μελετών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παραγράφου 8.γ του άρθρου 48.
4. Τα κριτήρια αξιολόγησης της προσφοράς και ανάθεσης της σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
α) Αξιολογείται η τεχνική έκθεση της περιπτώσεως α’ της παραγράφου 2, ήτοι, συγκεκριμένα, ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση μελέτης, με εντοπισμό των θεμάτων στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία κατά την εκπόνηση της μελέτης. Η βαρύτητα του κριτηρίου ορίζεται σε 20% επί της συνολικής βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς.
β) Αξιολογείται η μεθοδολογία του συμμετέχοντα, βάσει των στοιχείων β’ και γ’ της παραγράφου 2, ήτοι, συγκεκριμένα: αα) ο βαθμός κάλυψης των απαιτήσεων της προς εκπόνηση μελέτης, από δραστηριότητες που παρουσιάζει ο συμμετέχων, ββ) ο βαθμός επάρκειας των ενεργειών και διαδικασιών για την παραγωγή της μελέτης, περιλαμβανομένων και των ενεργειών του συντονιστή και γγ) η τεκμηρίωση της δυνατότητας υλοποίησης και η αξιοπιστία του προτεινόμενου χρονοδιαγράμματος, σε συνδυασμό με τη στελέχωση της ομάδας μελέτης και του φόρτου εργασίας των μελών της. Η βαρύτητα του υποκριτηρίου αα’ ορίζεται σε 10%, του ββ’ σε 15% και του γγ’ σε 10%, επί της συνολικής βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς.
γ) Αξιολογείται η οργάνωση του συμμετέχοντα, βάσει των στοιχείων δ’ και ε’ της παραγράφου 2 και συγκεκριμένα: αα) η σαφήνεια στον καθορισμό των καθηκόντων της ομάδας και η επάρκεια της προτεινόμενης ομάδας μελέτης σε σχέση με τη δομή του οργανογράμματος και ββ) ο βαθμός συνοχής της προτεινόμενης ομάδας μελέτης. Η βαρύτητα του υποκριτηρίου αα’ ορίζεται σε 25% και του ββ’ σε 20%, επί της συνολικής βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς.
Τα υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) υποκριτήρια αφορούν την τεχνική προσφορά και η συνολική βαρύτητα τους ορίζεται στο 70%.
δ) Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντα, η οποία περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 3. Η βαρύτητα της οικονομικής προσφοράς στο σύνολο της βαθμολογίας ορίζεται σε 30%.
Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών καθορίζεται ενιαίος τρόπος βαθμολόγησης της οικονομικής προσφοράς.
Μετά την ισχύ του παρόντος νόμου και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, oι οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα και η βαθμολογία ΒΟΠι της κάθε οικονομικής προσφοράς ΟΠι ισούται με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης ως εξής:
ΒΟΠι = 100 x (1-ΟΠι/ΠΑ), όπου ΠΑ είναι η προεκτιμώμενη αμοιβή.»»
Πέραν των αναφερομένων στο άρθρο 106, όσον αφορά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και τεχνικών υπηρεσιών, με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, μπορεί να εξειδικεύονται τα κριτήρια για το πότε μία οικονομική προσφορά θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή ανά κατηγορία και προϋπολογισμό μελέτης, να ορίζονται κριτήρια για την αξιολόγηση των παρεχόμενων εξηγήσεων, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα ανωτέρω θέμα.
5. Για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατακύρωσης του διαγωνισμού ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 109.

  • 28 Μαρτίου 2016, 12:04 | TEE/TAK

    Δεν προβλέπεται ο τρόπος ή η μέθοδος προσδιορισμού κάποιας προσφοράς ως ¨Ασυνήθιστα χαμηλή¨

  • 27 Μαρτίου 2016, 15:49 | Χρήστος Αδάμος

    Τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.δ) του αρθρου 101 «για το πότε μια οικονομική προσφορά θεωρείται ασυνήθιστα χαμηλή» θα πρέπει να αναφέρονται και στην περίπτωση του άρθρου 100 (σύστημα αξιολόγησης μόνο της οικονομικής προσφοράς), όπου δεν γίνεται τέτοιου είδος αναφορά.