Άρθρο 78 – Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής σε διαδικασίες ανάθεσης προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών

1.Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος σε διαδικασία ανάθεσης πρέπει να υποβάλλουν επί αποδείξει προσφορά ή αίτηση συμμετοχής εντός της προθεσμίας που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του παρόντος νόμου μέσα.
3. Εάν από τα έγγραφα της σύμβασης προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά ή αίτηση συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν και δείγματα του υλικού, αυτά υποβάλλονται πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής στην αναθέτουσα αρχή επί αποδείξει. Η σχετική απόδειξη ή το αποδεικτικό αποστολής υποβάλλεται μαζί με την προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, και περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο της αίτησης συμμετοχής ή προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση τα δείγματα πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση της αναθέτουσας αρχής το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.
4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο διενέργειας των διαδικασιών ανάθεσης προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόκληση για την αποσφράγιση.
5. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή, με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή αξιολογηθούν αντιστοίχως.
6. Στην κλειστή διαδικασία, προσφορά που υποβάλλεται από προσφέροντα που δεν προσκλήθηκε προς τούτο, επιστρέφεται από την αναθέτουσα αρχή χωρίς να αποσφραγισθεί.
7. Στις διαγωνιστικές διαδικασίες που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, , οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
α. Η λέξη «Αίτηση συμμετοχής» ή «Προσφορά».
β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας αναθέτουσας αρχής.
γ. Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ. Η καταληκτική ημερομηνία (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής).
ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.
8. Οι ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με την τεχνική και την οικονομική προσφορά φέρουν επίσης τις ανωτέρω ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
9. Ο φάκελος προσφοράς/αίτησης συμμετοχής περιέχει όλα τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 74 .
10. Στις διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρα 22 και 36 όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε (υπο)φακέλους (κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές Υπουργικές Αποφασεις του άρθρου 36.