Άρθρο 90 – Σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις δημόσιες συμβάσεις έργων

1. To σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται: α) σε όλα τα έργα με προϋπολογισμό της Υπηρεσίας μικρότερο των 250.000 € χωρίς ΦΠΑ και β) σε έργα που συνδυαστικά η προμέτρηση των εργασιών είναι δύσκολη ή αδύνατη όπως είναι ιδίως τα έργα συντηρήσεων, επισκευών, βελτιώσεων, ανακαινίσεων, αναστηλώσεων, άρσης καταπτώσεων και ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας δεν υπερβαίνει τα 500.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
2. Οι συμμετέχοντες προσφέρουν ενιαία έκπτωση στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%).
3. Οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν ολογράφως και αριθμητικώς οικονομική προσφορά σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή. Η οικονομική προσφορά συμπληρώνεται υποχρεωτικά σε μορφότυπο ο οποίος διατίθεται σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα.