Άρθρο 103 – Αξιολόγηση προσφορών σε συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

1. Συμβάσεις παροχής τεχνικών υπηρεσιών μπορούν να ανατίθενται από τον κύριο του έργου: α) σε έργα και υπηρεσίες συγχρηματοδοτούμενες από πηγές χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν τούτο υπαγορεύεται από τους κανόνες διαχείρισης των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή β) σε περίπτωση που εξ αιτίας ελλιπούς στελέχωσης με το κατάλληλο προσωπικό ή πολυπλοκότητας και εξειδικευμένων απαιτήσεων της συγκεκριμένης σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές αδυνατούν να ανταποκριθούν επαρκώς στα καθήκοντα που αντιστοιχούν στις ανατιθέμενες συμβάσεις. Για την έγκριση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας στην ως άνω β΄ περίπτωση, απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας ανάθεσης, η έκδοση γνωμοδότησης του τεχνικού συμβουλίου του αρμοδίου Υπουργείου ή του τεχνικού συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αν στο αρμόδιο Υπουργείο δεν υφίσταται τεχνικό συμβούλιο. Με τη γνωμοδότησή του το τεχνικό συμβούλιο μπορεί να υποχρεώσει την αναθέτουσα αρχή, πριν από την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης, να τηρήσει τη διαδικασία του άρθρου 121.
Για την έναρξη της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών συντάσσονται και εγκρίνονται από την Αναθέτουσα αρχή τα έγγραφα της σύμβασης και ακολουθούνται οι κανόνες δημοσιότητας κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, και 65.
2. Στα έγγραφα της σύμβασης , πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 48, ορίζονται:
α) Ο κύριος του έργου, η αναθέτουσα Αρχή και τα αρμόδια αποφαινόμενα όργανα.
β) Το αντικείμενο της σύμβασης με κάθε δυνατή λεπτομέρεια, όπως προκύπτει από το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης.
γ) Η προεκτιμώμενη αμοιβή των προς ανάθεση τεχνικών υπηρεσιών που υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονισμό της παραγρ. 8.δ του άρθρου 48, αλλιώς η προεκτιμώμενη αμοιβή εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή βάσει όλων των διαθέσιμων στοιχείων.
3. Το κριτήριο ανάθεσης σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης , ανάλογα με το ύψος της προεκτιμώμενης αμοιβής και της πολυπλοκότητας, του μεγέθους και της εξειδικευμένης εμπειρίας που απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας. Για την έγκριση των σχετικών εγγράφων της σύμβασης και την επιλογή του κριτηρίου ανάθεσης, απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, η σύμφωνη γνώμη του τεχνικού συμβουλίου κατά τα αναφερόμενα στη παράγραφο 1.
4. Όταν το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά προσδιορίζεται βάσει της τιμής, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν έντυπο οικονομικής προσφοράς, στο οποίο αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή ανά κατηγορία τεχνικών υπηρεσιών και τη συνολική τιμή για την εκτέλεση της σύμβασης. Ανάδοχος αναδεικνύεται ο συμμετέχων που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική προσφορά.
5. Όταν το κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς προσδιορίζεται βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, οι συμμετέχοντες υποβάλλουν για την ανάθεση της σύμβασης φάκελο τεχνικής και οικονομικής προσφοράς. Το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς, τα κριτήρια αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και η βαρύτητά τους καθορίζονται με τα έγγραφα της σύμβασης . Μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης περιλαμβάνεται η οργάνωση, τα προσόντα και η πείρα του προσωπικού στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση της σύμβασης, με βαρύτητα τουλάχιστον 60% επί της συνολικής βαθμολογίας της τεχνικής προσφοράς. Η συνολική βαρύτητα της τεχνικής προσφοράς ορίζεται σε ποσοστό 70% και η αντίστοιχη της οικονομικής προσφοράς σε 30%. Για τον τρόπο βαθμολόγησης της οικονομικής Προσφοράς ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 101.
6. Με απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ή με κοινή απόφαση του Υπουργού που έχει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να εξειδικεύονται οι διαδικασίες για την υποβολή προσφορών κατά την ανάθεση σύμβασης παροχής λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών.
7. Για τη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας και κατακύρωσης του διαγωνισμού ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 109.

  • Άρθρο 103: Διαδικασία ανάθεσης σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών: Να συμπληρωθεί στο άρθρο ότι δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία για ανάθεση σύμβασης παροχής τεχνικών υπηρεσιών έχουν μόνο εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών. Οι περιπτώσεις απαίτησης παροχής υπηρεσίας από ειδικούς επιστήμονες για συγκεκριμένου μεγέθους, κατηγορίας ή σημασίας έργα καλύπτεται από το άρθρο «Εμπειρογνώμονες», το οποίο αναφέρει ρητά ότι δεν απαιτείται εγγραφή στα Μητρώα.

  • Στο Άρθρο 103 – Αξιολόγηση προσφορών σε συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μετά την παράγραφο 6 να προστεθεί νέα παράγραφος 7 (και φυσικά να αλλάξει η αρίθμηση των υπολοίπων παραγράφων) ως ακολούθως: «Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι σε κάθε είδους δημόσιες συμβάσεις παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία αποτελεί υποχρέωση και η μη τήρησή της αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού».

  • 26 Μαρτίου 2016, 21:17 | αργυρης πλεσιας

    Η παράγραφος 1., αποτελεί ένα πολύ καλό εργαλείο για την υποβοήθηση των υπηρεσιών των ΑΑ ή Α.Φ., και μάλιστα μία διαδικασία μεταφοράς γνώσης, εμπειριών και γενικά ποιοτικής αναβάθμισης του δημόσιου τομέα. Επισημαίνεται ότι η χρησιμότητα τέτοιων διαδικασιών οφελεί περιφερειακούς φορείς και φορείς με χαμηλή στελέχωση. Από εμπειρία κατά την εφαρμογή του ν.3316, στον οποίο υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη, το «εργαλείο» που εισάγει το παρόν άρθρο, δεν χρησιμοποιήθηκε από περιφερειακούς φορείς κυρίως λόγω της πρόβλεψης γνωμοδότησης Συμβουλίου σε επίπεδο υπουργείου.
    Προτείνεται να διατύπωθεί ότι για την έγκριση της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας να απαιτείται , με ποινή ακυρότητας, η έκδοση αιτιολογημένης γνωμοδότησης του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής ή Φορέα.