Άρθρο 235 – Χρόνος παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης

1. Η παραλαβή των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων που συγκροτούν το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο.
2. Εάν η παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμα, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια.

 • 28 Μαρτίου 2016, 13:18 | ΣΕΣΜΑ

  Προτείνεται η ενσωμάτωση πρόβλεψης για αναφορά σε εύλογο χρόνο για την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, ώστε να εξυπηρετείται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Σύμβασης.

 • 28 Μαρτίου 2016, 12:13 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Θέμα: Αύξηση του ορίου ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ στοιχείων και εγγράφων των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ από 1000 σε 2500 ευρώ

  Με την πρόταση αυτή ρυθμίζεται ένα ζήτημα που είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου η διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων να μην είναι μια γραφειοκρατική και αργόσυρτη διαδικασία, αλλά να παραμείνει ευέλικτη και γρήγορη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ, στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 38 του ν/σ, εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 2.500 Ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.). Το συγκεκριμένο όριο δικαιολογείται, αφού έως αυτό οι συμβάσεις είναι άτυπες και μόνο από το ποσό αυτό και άνω απαιτείται ο έγγραφος τύπος.
  Συγκεκριμένα στο άρθρο 2 παρ. 5 του ν/σ όπου περιέχεται ο ορισμός των δημοσίων συμβάσεων, ορίζεται ότι ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας οι οποίες συνάπτονται γραπτώς. Περαιτέρω στο άρθρο 130 του Ν. 4270/2014 ορίζεται ότι «Για το κύρος σύμβασης του Δημοσίου με αντικείμενο αξίας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ ή που γεννά διαρκή υποχρέωση αυτού, απαιτείται η κατάρτισή της να γίνει με ιδιωτικό τουλάχιστον έγγραφο. Το ανωτέρω ποσό μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
  Ειδικότερα, η υποχρέωση ανάρτησης των πλέον μικρών ποσών δεν συνάδει ούτε με τη φύση των ερευνητικών προγραμμάτων, ούτε με την ανάγκη για γρήγορη απορρόφηση κονδυλίων και ευελιξία στη διαχείριση των προγραμμάτων. Εξάλλου, η διαφάνεια εξυπηρετείται με την ανάρτηση στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και με τις επαληθεύσεις και τους διαρκείς ελέγχους των προγραμμάτων από τις διαχειριστικές και λοιπές δημόσιες αρχές.
  Η εξαίρεση που προτείνεται θα προκαλέσει ένα σημαντικό περιορισμό του πλήθους των δημοσίων συμβάσεων που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ΚΗΜΔΗΣ, και θα συμβάλλει αποφασιστικά στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της απορρόφησης των κονδυλίων που προορίζονται για την έρευνα και κρίνονται ζωτικής σημασίας για την επιτυχή και απρόσκοπτη υλοποίηση των ερευνητικών και λοιπών έργων που υλοποιούνται στα ΑΕΙ.
  Προτεινόμενη τροπολογία:
  Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν/σ να προστεθεί το κάτωθι εδάφιο: «Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ΕΛΚΕ των ΑΕΙ στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών υπάγονται στην παρούσα διάταξη, εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 2.500 € (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)».