Άρθρο 145 – Λύση της σύμβασης

1. Οι αναθέτουσες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, καταγγέλλουν υποχρεωτικά μια δημόσια σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) διαπιστωθεί, μέχρι τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, παράβαση των υποχρεώσεων του συμβατικού όρου της παραγράφου 1 του άρθρου 118 εκ μέρους του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος,
β) συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 5 ή της παραγράφου 7 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄115).