Άρθρο 3 – Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Το παρόν Βιβλίο θεσπίζει κανόνες για τις διαδικασίες προγραμματισμού, σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και διαγωνισμών μελετών που πραγματοποιούνται από αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν άρθρο..
2. Διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατά την έννοια του παρόντος Βιβλίου είναι η διαδικασία για την απόκτηση, δυνάμει δημόσιας σύμβασης, από μία ή περισσότερες αναθέτουσες αρχές, έργων, αγαθών ή υπηρεσιών από οικονομικούς φορείς που επιλέγονται από τις εν λόγω αναθέτουσες αρχές, ανεξαρτήτως του κατά πόσον τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες προορίζονται για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος.
3. Το παρόν Βιβλίο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 346 της ΣΛΕΕ.
4. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει το δικαίωμα των αναθετουσών αρχών να ορίζουν, σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, ποιες υπηρεσίες θεωρούν γενικού οικονομικού συμφέροντος, πώς θα πρέπει να οργανώνονται και να χρηματοδοτούνται οι υπηρεσίες αυτές, σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, και σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις θα πρέπει να υπόκεινται, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στην παράγραφο Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α/107), όπως εκάστοτε ισχύει. Ομοίως, το παρόν Βιβλίο δεν θίγει την απόφαση των δημόσιων αρχών αν, πώς και σε ποιο βαθμό επιθυμούν να ασκούν δημόσιες λειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 14 της ΣΛΕΕ και το πρωτόκολλο αριθ. 26.
5. Το παρόν Βιβλίο δεν θίγει τον τρόπο οργάνωσης του εθνικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
6. Συμφωνίες, αποφάσεις ή άλλες νομικές πράξεις που οργανώνουν τη μεταβίβαση εξουσιών και αρμοδιοτήτων για την εκτέλεση σκοπών δημοσίου συμφέροντος μεταξύ αναθετουσών αρχών ή ενώσεων αναθετουσών αρχών και δεν προβλέπουν αμοιβή για την εκτέλεση των συμβάσεων, θεωρούνται ζήτημα εσωτερικής οργάνωσης του Κράτους και, κατά συνέπεια, ουδόλως θίγονται από το παρόν Βιβλίο.
7. Οι διατάξεις του παρόντος Βιβλίου αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (L94).

  • 26 Μαρτίου 2016, 11:14 | Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος

    Η διατύπωση της παρ.1 του Άρθρου για το «Πεδίο Εφαρμογής» είναι συμβατή με την Οδηγία, αλλά ασύμβατη όπως αναφέρθηκε, με τη διατύπωση για το ίδιο θέμα του Άρθρου 1 του Σ/Ν.
    Επιπλέον σημειώνεται ότι η φράση «ανεξαρτήτως εκτιμώμενης αξίας αυτών», δεν έπρεπε να λείπει από το ορισμό του «Πεδίου Εφαρμογής» του Άρθρου 1.
    ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ Σ/Ν ΑΥΤΟΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΥΣ. Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Σ/Ν ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ ΑΥΤΟ, ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ.