Άρθρο 154 – Σύμβουλοι

1. Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν δημόσια έργα προβλεπόμενου συνολικού κόστους μεγαλύτερου των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ είτε κατά το σύστημα της αντιπαροχής είτε κατά το σύστημα παροχής άλλων ανταλλαγμάτων είτε κατά οποιοδήποτε άλλο σύστημα προβλεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία, επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως κλπ.) σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση. Ο τρόπος ανάθεσης, οι παρεχόμενες από τον σύμβουλο υπηρεσίες, οι όροι της σύμβασης και η αμοιβή καθορίζονται με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, χωρίς δέσμευση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη. Η αμοιβή του συμβούλου μπορεί επίσης να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.) ή τον προϋπολογισμό του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας (Τ.Ε.Ο.), κατόπιν αποφάσεως του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από σύμφωνη γνώμη των διοικητικών τους συμβουλίων.
2. Για την εκτέλεση (μελέτη – κατασκευή) του έργου ή μέρους αυτού και ειδικότερα για το σχεδιασμό, μελέτη, έλεγχο μελέτης, διοίκηση και επίβλεψη του έργου της κάθε Ειδικής Υπηρεσίας Δημόσιων Έργων, καθώς και για τις ανάγκες μηχανογράφησης των υπηρεσιών της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επιτρέπεται η ανάθεση καθηκόντων συμβούλου οποιασδήποτε ειδικότητας (τεχνικού, οικονομικού συμβούλου, συμβούλου οργανώσεως), σε ημεδαπά ή αλλοδαπά, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, που απαιτούνται για την υλοποίηση και εκτέλεση των έργων αυτών. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση, ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημόσιων Έργων της Γ.Γ.Υ. του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην οποία προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ανάθεσης, οι παρεχόμενες από τον σύμβουλο υπηρεσίες και η σχετική αμοιβή, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και από τις διατάξεις για τις αμοιβές των μηχανικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τις πιστώσεις του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, μπορεί να εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων, ολικά ή μερικά, σε συγκεκριμένο έργο ή τμήμα έργου ή ομάδα έργων, εθνικού ή διανομαρχιακού ή νομαρχιακού επιπέδου, που εκτελούνται από το Δημόσιο ή φορείς του δημόσιου τομέα και να ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης συμβούλου εφαρμόζονται σε συμβάσεις συμβούλων με προεκτιμώμενη αμοιβή κάτω του εκάστοτε ορίου εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24ΕΚ.

 • 26 Μαρτίου 2016, 23:23 | αργυρης πλεσιας

  Το Ταμείο Εθνικής Οδοποιας (Τ.Ε.Ο.) υπάρχει?

 • 20 Μαρτίου 2016, 12:47 | Πέτρος Σαντ

  Επιπλέον του Συμβούλου χρειάζεται ο «Διαχειριστής Έργου» (Project Manager). Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης εκτός από την Ελλάδα ο Διαχειριστής Έργου (όπου έργο μπορεί να είναι ένα έργο με την έννοια της παραγράφου 7 ή μία μελέτη ή ακόμα και μία παροχή υπηρεσιών) αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της διαδικασίας παραγωγής διότι διαφυλάσσει την ορθολογική διαδικασία μέσα από την εργονομία, τον έλεγχο του κόστους, την διασφάλιση της ποιότητας και την επίτευξη των στόχων και συνεπώς την προαγωγή της στρατηγικής του φορέα υλοποίησης.Ο ρόλος Διαχειριστής έργου λόγω της φύσης της εργασίας που εκτελεί μπορεί να εργάζεται για τον κύριο του έργου οπότε να προλαμβάνει αστοχίες που οδηγούν σε απρόβλεπτες δημοσιονομικές δαπάνες. Μπορεί όμως να εργάζεται για τον ανάδοχο ώστε να αυξάνει την εργονομία και το κέρδος της επιχείρησης. Ο Διαχειριστής έργου είναι πρωτεύον ρόλος στην παραγωγή έργων Διεθνώς.
  Ο Διαχειριστής Έργου μαζί με την ομάδα του (Project team) διασφαλίζει τα ακόλουθα:
  1. Την θέσπιση των κύριων στόχων, επιπλέον στόχων και μη στόχων (main objectives, additional objectives, non objectives).
  2. Την διαρκή επικοινωνία του έργου με τα ενδιαφερόμενα μέρη (interested parties) είτε αυτά είναι ο ΚτΕ είτε οι χρήστες, λοιποί ενδιαφερόμενοι φορείς (περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ).
  3. Την ορθολογική διαχείριση των πόρων (resource management).
  4. Τον συντονισμό του έργου καθ’ όλη την διάρκειά του.
  5. Τον έλεγχο του έργου σε συγκεκριμένα διαστήματα (milestones) και την λήψη αποφάσεων ή διορθωτικών ενεργειών.
  6. Την διαχείριση των κινδύνων του έργων (risk management).
  7. Την διαχείριση των τυχόν κρίσεων(crisis management).
  8. Την διασφάλιση της ποιότητας (Quality control, quality assurance).
  9. Την καταγραφή των μαθημάτων και την εφαρμογή σε επόμενα έργα (Document lessons learnt and apply to future projects).
  10. Την επίτευξη των στόχων μέσα σε ένα αρχικά καθορισμένο πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών, ποιότητας, κόστους και χρόνου.
  Προσοχή, ο Project Manager δεν έχει καμία σχέση με τους «Συμβούλους» ή τους «Εμπειρογνώμονες» . Κάνει τελείως διαφορετική δουλειά, προάγει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από καθορισμένες ΔΙΕΘΝΩΣ διαδικασίες.

 • 15 Μαρτίου 2016, 10:00 | Αγγελικη

  Ειδικά έργα στην Ελλάδα εκτελούνται και από άλλους φορείς εκτός των ΕΥΔΕ. Τα έργα αυτά έχουν βεβαίως μικρότερο προϋπολογισμό από αυτόν των 30.000.000 €. Αυτό δεν τα κάνει λιγότερο ειδικά. Πολλές φορές τα έργα αυτά, είναι και συγχρηματοδοτούμενα (πχ Βιολογικοί Καθαρισμοί).
  Θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει διόρθωση στο παρόν άρθρο του προϋπολογισμού του έργου.
  Όπως επίσης το άρθρο αυτό θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει όλους τους φορείς που εκτελούν ή προκηρύσσουν μελέτες για ειδικά έργα, διαφορετικά το Υπουργεία που γνωμοδοτούν για την ικανότητα ανάληψης της ευθύνης εκτέλεσης ενός τέτοιου έργου από μη «Ειδικές Υπηρεσίας», να προτείνουν την εκτέλεση τους μόνο από τις «Ειδικές Υπηρεσίες»