Άρθρο 122 – Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παρ. 1 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

1. Οι δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας, για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α, ανατίθενται σύμφωνα την παράγραφο 3, τα άρθρα 104, 105, 106, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.
2. Οι δημόσιες συμβάσεις κάτω των ορίων εφαρμογής της οδηγίας και ήσσονος αξίας, για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες, που αναφέρονται στο παράρτημα XIV του Προσαρτήματος Α, ανατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 3, το άρθρο 61, τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 63, τα άρθρα 105, 106, καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες και προβλέπονται στα έγγραφα της σύμβασης.
3. Σε κάθε περίπτωση οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων και οι διαδικαστικοί κανόνες των παραγράφων 1 και 2 πρέπει να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών.