Άρθρο 234 – Παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 120.
3. Κατά τη διαδικασία παραλαβής καλείται να παραστεί ο ανάδοχος και διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση.
4. Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στις προδιαγραφές της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωματεύει αν τα παραδοτέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
5. Εφόσον στη συνέχεια η εν λόγω επιτροπή κρίνει ότι οι παρεκκλίσεις δεν επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής ή/και να αξιοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας. Ύστερα από την απόφαση αυτή η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
6. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από την αναθέτουσα αρχή. Σε περίπτωση που παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
7. Το πρωτόκολλο που συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.

  • 28 Μαρτίου 2016, 13:40 | ΣΕΣΜΑ

    Προτείνεται η ρητή αναφορά και στις Συμβάσεις Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, καθώς και η ενσωμάτωση προβλέψεων για την άρση τυχόν παρεκκλίσεων των παραδοτέων και την επέλευση της αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του φυσικού αντικειμένου. Επίσης, προτείνεται η προσθήκη διάταξης που να αφορά στην οριστική παραλαβή του συνόλου των υπηρεσιών των Συμβάσεων και στην ολοκλήρωσή τους.