Άρθρο 94 – Μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών στις δημόσιες συμβάσεις έργων

1. Το σύστημα μειοδοσίας μόνο πάνω στο ποσοστό οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών εφαρμόζεται σε έργα που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να τιμολογηθούν, σε δοκιμαστικές εργασίες και έρευνες και σε αρχαιολογικές εργασίες. Η διακήρυξη προβλέπει το συνολικό ύψος προϋπολογισμού των δαπανών και τα τεχνικά στοιχεία (σχέδια, περιγραφές κλπ.) που θα δοθούν στους ενδιαφερομένους.
2. Το ποσοστό για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου απολογιστικών εργασιών, ορίζεται σε δεκαοχτώ επί τοις εκατό (18%) και εφαρμόζεται στο σύνολο των δαπανών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του εργοδότη, όπως στις προμήθειες υλικών, μισθωμάτων μηχανημάτων, καυσίμων και λιπαντικών, αξίας μισθών και ημερομισθίων, λοιπών αποζημιώσεων και ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων και κάθε είδους κρατήσεων και υπόκειται στην έκπτωση της δημοπρασίας.
3. Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προσφέρουν έκπτωση εκφραζόμενη σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), επί του ποσοστού των γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου. Η προσφερόμενη αυτή έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100%.
4. Το Σύστημα μειοδοσίας στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών εφαρμόζεται μόνο σε έργα όπου ο προϋπολογισμός των απολογιστικών εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 250.000 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ.

  • 23 Μαρτίου 2016, 12:50 | ΚΑΦΦΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

    Δεν έχει καμιά πρακτική αξία δεδομένου ότι οι περισσότεροι θα προσφέρουν έκπτωση 100% και θα ποντάρουν σε φθηνά ημερομίσθια του προσωπικού τους.