Άρθρο 60 Πληροφορίες που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Άρθρο 33 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 24 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που αναφέρονται στα άρθρα 55 και 57, μόλις αυτά εγκριθούν, και για ουσιαστικές αναθεωρήσεις των σχεδίων και των προγραμμάτων αυτών.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 1 ακολουθείται ο μορφότυπος για την κοινοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2013/727 της Επιτροπής της 6ης Δεκεμβρίου 2013 για την καθιέρωση μορφοτύπου κοινοποίησης των πληροφοριών σχετικά με την έγκριση και τις ουσιαστικές αναθεωρήσεις των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων (L 329).