Άρθρο 78 Επαναχρησιμοποίηση (Άρθρο 5 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/852)

1. Οι παραγωγοί συσκευασίας, εφόσον διαθέτουν στην αγορά επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες, υποχρεούνται να δηλώνουν ετησίως στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), μέσω του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) και ειδικότερα εντός της προθεσμίας που τίθεται με την υπό στοιχεία οικ.181504/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2454) ανά υλικό συσκευασίας, όπως πλαστικό, ξύλο, σιδηρούχο μέταλλο, αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, τα ακόλουθα στοιχεία σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/665 της Επιτροπής, της 17ης Απριλίου 2019, «για την τροποποίηση της απόφασης 2005/270/ΕΚ για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας» (L 112):
α) το βάρος των συνολικών επαχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά και τον κύκλο χρήσης που συμπληρώνουν οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες το δεδομένο έτος,
β) το βάρος των πρωτογενών επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά για πρώτη φορά και τον κύκλο χρήσης που συμπληρώνουν οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες το δεδομένο έτος, και
γ) το εφαρμοζόμενο σύστημα επαναχρησιμοποίησης, όπως ορίζεται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/665 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
2. Η διάθεση στην αγορά επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών κατά την έννοια της παρ. 1 πιστοποιείται με κατάλληλο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των διεργασιών επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13429.
3. Στους στόχους της παρ. 1 του άρθρου 79 λαμβάνεται υπόψη το μέσο μερίδιο, κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη, των επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών προς πώληση που διατέθηκαν στην αγορά για πρώτη φορά και επαναχρησιμοποιήθηκαν, ως μέρος ενός συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 της Οδηγίας (EK) 94/62 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας (L 365). Για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου επιπέδου των στόχων λαμβάνονται υπόψη όχι περισσότερες από πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες του μεριδίου αυτού.
4. Κατά τον υπολογισμό των στόχων της περ. α), της υποπερ. ββ) της περ. β), της περ. γ) και της υποπερ. δβ) της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 79 λαμβάνεται υπόψη η ποσότητα των ξύλινων συσκευασιών που επισκευάζονται για επαναχρησιμοποίηση.

 • Άρθρο 78, επαναχρησιμοποίηση
  Η χώρα μας μπορεί να λάβει μέτρα για την αύξηση του ποσοστού επαναχρησιμοποιήσιμων συσκευασιών που διατίθενται στην αγορά και των συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών κατά τρόπο αβλαβή για το περιβάλλον και σε συμμόρφωση προς τη Συνθήκη, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο η υγιεινή των τροφίμων ή η ασφάλεια των καταναλωτών.

  Απαιτείται κατά τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 1935/2004 (σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και ποτά) τα υλικά και αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών και των νοημόνων υλικών και αντικειμένων, να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις ορθές πρακτικές κατασκευής ώστε, υπό τις κανονικές ή προβλεπόμενες συνθήκες χρησιμοποίησής τους, να μην μεταφέρουν στα τρόφιμα συστατικά σε ποσότητα που είναι δυνατόν:
  α) να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία
  ή
  β) να επιφέρει απαράδεκτη τροποποίηση στη σύσταση των τροφίμων
  ή
  γ) να επιφέρει αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους.
  Να οριστεί ο κύκλος χρήσης κάθε επαναχρησιμοποιούμενης συσκευασίας όπως αναφέρεται ρητά στην εκτελεστική απόφαση ΕΕ 2019/665, άρθρο 2:
  «κύκλος χρήσης»: μία διαδρομή επαναχρησιμοποιήσιμης συσκευασίας, από τη στιγμή που διατίθεται στην αγορά μαζί με τα αγαθά τα οποία προορίζεται να περιέχει, να προστατεύει, να χειρίζεται, να παραδίδει ή να παρουσιάζει μέχρι τη στιγμή που επιστρέφεται για επαναχρησιμοποίηση σε ένα σύστημα επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών με σκοπό την εκ νέου διάθεσή της στην αγορά μαζί με τα αγαθά,

  Επιπρόσθετα τονίζουμε ότι οι επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευασίες μόλις ολοκληρωθεί ο ωφέλιμος χρόνος ζωής τους πρέπει να είναι

  1. Ανακυκλώσιμες ώστε να συλλεχθούν στα υπάρχοντα λειτουργικά ΣΣΕΔ
  2. Ελεύθερες από ουσίες υψηλής ανησυχίας όπως καθορίζονται από την ECHA, ώστε να μη δημιουργηθούν εμπόδια κατά την ανακύκλωση τους

  Χωρίς σαφείς προδιαγραφές και αναλυτικές ειδικές οδηγίες, που πρέπει να τηρούνται για την ασφαλή και ορθή χρήση τους, επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες δεν επιτρέπεται να διακινούνται στην Ευρωπαϊκή αγορά. Αναμένουμε να εφαρμοστεί κάποια στιγμή και στην χώρα μας η Ευρωπαϊκή οδηγία και να σταματήσει να κατακλύζεται η αγορά από συσκευασίες προερχόμενες από τις τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) χωρίς καμία πιστοποίηση, χωρίς ΕΜΠΑ και φυσικά χωρίς σαφείς οδηγίες χρήσης και εμφανή σήμανση για την ενδεδειγμένη χρήση.
  Η ασφάλεια των τροφίμων και η ασφάλεια του καταναλωτή για τον ΣΥΒΙΠΥΣ είναι πεδία ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ.