Άρθρο 37 Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω» (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την παρ. 4 του άρθρου 1 και την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Μετά το άρθρο 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74), προστίθεται άρθρο 1α ως εξής:
«Άρθρο 1α
Θέσπιση συστήματος «πληρώνω όσο πετάω»
1. Ως σύστημα «πληρώνω όσο πετάω» νοείται το σύστημα με το οποίο οι παραγωγοί αποβλήτων χρεώνονται με βάση την πραγματική ποσότητα των παραγόμενων από αυτούς αποβλήτων.
Σε εφαρμογή του συστήματος αυτού, ο υπολογισμός του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού του άρθρου 1 μπορεί να γίνεται και στη βάση της παραγωγής αποβλήτων ανά νοικοκυριό ή κτιριακό συγκρότημα, επαγγελματική δραστηριότητα, πολεοδομική ή δημοτική ενότητα, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικείος ο.τ.α. α΄ βαθμού διαθέτει σύστημα μέτρησης των παραγομένων αποβλήτων ή για κάποιο από τα ρεύματα των παραγόμενων αποβλήτων.
Προς τον σκοπό αυτό, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ο.τ.α. α’ βαθμού, επιλέγεται η εφαρμογή του συστήματος της παρούσας και καθορίζονται, πέραν των συντελεστών του άρθρου 1, τα εξής:
α) τα ρεύματα των αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζεται το σύστημα της παρούσας,
β) ο καθορισμός των υποχρέων προς απόδοση του τέλους,
γ) οι μονάδες μέτρησης (βάρος ή όγκος) και η αντίστοιχη τιμή μονάδος, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται ανά κατηγορίες αποβλήτων,
δ) η αναλογία των ανταποδοτικών τελών που υπολογίζονται κατά το άρθρο 1 σε σχέση με τον υπολογισμό στη βάση της παραγωγής αποβλήτων,
ε) οι τρόποι υπολογισμού, είσπραξης ή επιστροφής του μέρους του τέλους που υπολογίζεται βάσει των παραγόμενων αποβλήτων και
στ) κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του συστήματος της παρούσας.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι ο.τ.α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) ή ιδιωτική ΜΕΒΑ που εξυπηρετεί τον οικείο ο.τ.α. α΄ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1 για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από τους φορείς της παρ. 4 του άρθρου 50, οι οποίοι και καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του τέλους, σύμφωνα με την παρ. 1. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι ο.τ.α. α’ βαθμού:
α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων βιολογικών αποβλήτων από τους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 50 και
β) καθορίζουν, με την απόφαση της παρ. 1, τα προβλεπόμενα στις περ. γ), δ), ε) και στ) της παρ. 4.
3. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 οι ο.τ.α. α’ βαθμού, υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1 για τα αστικά απόβλητα που παράγονται από τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα της υποπερ. δδ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) και τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα άνω των εκατό (100) κλινών της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, καθώς και από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός των ορίων της αρμοδιότητάς τους, οι φορείς λειτουργίας των οποίων καθίστανται υπόχρεοι για την απόδοση του τέλους, σύμφωνα με την παρ. 1. Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις συμπεριλαμβάνονται και οι πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι ο.τ.α. α’ βαθμού:
α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων αστικών αποβλήτων από τους φορείς της παρούσας και
β) καθορίζουν, με την απόφαση της παρ. 1, τα προβλεπόμενα στις περ. α), γ), δ), ε) και στ) της παρ. 4.
4. Από την 1η Ιανουαρίου 2028 οι ο.τ.α. α’ βαθμού με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων υποχρεούνται να εφαρμόσουν το σύστημα της παρ. 1. Για την εφαρμογή του εν λόγω συστήματος, οι ο.τ.α. α’ βαθμού:
α) υποχρεούνται να διαθέτουν σύστημα μέτρησης των παραγομένων αποβλήτων από τους φορείς της παρ. 1, και
β) καθορίζουν, με την απόφαση της παρ. 1, τα προβλεπόμενα στις περ. α), β), γ), δ), ε) και στ) της παρ. 1.

 • Πληρώνω Όσο Πετάω. Εάν ο υπολογισμός των τελών δε γίνεται στο επίπεδο του νοικοκυριού (γενικά στο μικρότερο δυνατό επίπεδο) ενδεχομένως να ενισχύεται το φαινόμενο των free riders. Επιπλέον είναι σημαντικό να καθιερωθούν και συστήματα “reward as you recycle” , πέραν των συστημάτων εγγυοδοσίας (Deposit Refund Schemes), για τη μεγιστοποίηση των κινήτρων στους πολίτες, καθώς και και της απόδοσης του συστήματος

 • Ο σχεδιασμός και το πλαίσιο εφαρμογής του «πληρώνω όσο πετάω» να μην προκύπτει από τους δήμους, αλλά να αποφασίζεται από το Υπουργείο με απόφαση του υπορουργού, η οποία καλό είναι να προβλεβθεί στο παρόν νομοσχέδιο.

 • Παρότι επί της αρχής το μέτρο κρίνεται ως θετικό, θα πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίησή του από τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στο πλαίσιο των προϋποθέσεων που θέτει το παρόν σχέδιο, όπως π.χ. η λειτουργία ΜΕΒΑ. Προβληματική κρίνεται, ως προς αυτό, η πρόβλεψη του παρόντος περί υποχρεωτικής εφαρμογής για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων από 01.01.2023, ενώ η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης για χωριστή συλλογή –και μάλιστα μέσω σύναψης σύμβασης με συλλέκτες!– για τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 50 ξεκινά στις 01.01.2022, έναν χρόνο νωρίτερα!

 • Επί της αρχής, κρίνεται βεβαίως θετικό μέτρο, ωστόσο είναι ζητούμενο πώς θα διασφαλιστεί η (αποτελεσματική) εφαρμογή του, δεδομένου ότι εναπόκειται στον εκάστοτε δήμο η υλοποίησή του, και μόνο εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις (λειτουργία ΜΕΒΑ).

  Επίσης, η υποχρεωτική εφαρμογή για τους δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων εκκινεί από 01.01.2023, ενώ η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης για χωριστή συλλογή για τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ. 4 του άρθρου 50 είναι η 01.01.2022.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:06 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 37, παρ. 2. Να διαγραφεί η αναφορά σε ιδιωτικές ΜΕΒΑ. Η διαχείριση των βιοαπόβλητων γίνεται είτε σε δημοτική ΜΕΒΑ, είτε σε ΜΕΑ/ΜΕΒΑ, είτε σε ιδιωτική ΜΕΒΑ με την οποία προσωρινά, και μέχρι την υλοποίηση των τελικών λύσεων (ΜΕΑ) μπορούν συμβάλλονται οι ΦοΔΣΑ, όχι οι ΟΤΑ.

 • 10 Ιουνίου 2021, 09:46 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Ο σχεδιασμός και το πλαίσιο εφαρμογής του «πληρώνω όσο πετάω» να μην προσδιορίζεται με απόφαση του εκάστοτε ΟΤΑ, αλλά να καθορίζεται κεντρικά και ενιαία για όλους τους ΟΤΑ, μέσω ΚΥΑ, για την οποία θα πρέπει να ορισθεί συγκεκριμένος χρόνος έκδοσης.

 • 9 Ιουνίου 2021, 22:06 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Στην Παράγραφο 2 υπάρχει υποχρέωση από 1/1/2023 να εφαρμοσθεί το ΠΟΠ στην εστίαση για τα βιολογικά απόβλητα. Είναι λάθος η κατεύθυνση που θέλει να δώσει ο νομοθέτης με αυτή την Παράγραφο. Το ΠΟΠ είναι να πληρώνεις αυτό που πετάς και όχι αυτό που ανακτάς. Η καλή ανάκτηση μπορεί να τυχαίνει ανταμοιβής σαν ένα επιπλέον κίνητρο χωριστής συλλογής όλων των υλικών. Η εστίαση που παράγει πολλά οργανικά εάν διαχωρίσει τα οργανικά από τα σύμμεικτα απορρίμματα, τότε θα τα έχει μειώσει κατά πολύ τα σύμμεικτά της και μπορεί να πληρώνει και λιγότερα τέλη καθαριότητας. Άρα, είναι προτιμότερο και αποτελεσματικότερο να μετριούνται και να χρεώνονται (όπως και στα ξενοδοχεία στην Παράγραφο 3) τα σύμμεικτα απορρίμματα και της εστίασης και όχι τα οργανικά. Έτσι, το ΠΟΠ θα είναι παντού ενιαίο. Μετρώντας και χρεώνοντας τα ΑΣΑ δίνεις κίνητρο για διαλογή στην πηγή όχι μόνο για τα οργανικά, αλλά και για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά.

  Πρόταση: Να εφαρμοσθεί το ΠΟΠ στην Παράγραφο 2 για την εστίαση, όπως εφαρμόζεται το ΠΟΠ και στα ξενοδοχεία για ΑΣΑ στην Παράγραφο 3.

  Στην Παράγραφο 4 το 2028 είναι χρονικά πολύ μακριά. Οι δήμοι μπορούν να εφαρμόσουν το ΠΟΠ και από το 2026. Προτείνεται το 2028 της Παραγράφου 4 να γίνει 2026.

 • 9 Ιουνίου 2021, 16:13 | ΚΕΔΕ

  Επί της αρχής είμαστε σύμφωνοι με το εν λόγω Σύστημα, διατυπώνουμε ωστόσο τις επιφυλάξεις μας για τις δυσκολίες και τα προβλήματα του τρόπου και της ορθής εφαρμογής του εν λόγω Συστήματος.