Άρθρο 19 Απαγόρευση καταστροφής προϊόντων (Περ. δ’ παρ. 1 άρθρου 9 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 10 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

 1. Οι παραγωγοί, οι εισαγωγείς και οι διανομείς κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ηλεκτρονικών προϊόντων και οικιακών συσκευών, προϊόντων καθημερινής υγιεινής, υποδημάτων και βιβλίων, τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς πώληση ή αξιοποίηση, ιδίως λόγω λαθών ή ελαττωμάτων ή ελλείψεων στη συσκευασία, την επισήμανση ή το βάρος ή λόγω απόσυρσης από την αγορά ή λόγω εγγύτητας προς την ημερομηνία λήξης, υποχρεούνται να τηρούν την ιεράρχηση στη διαχείριση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4. Η πρόληψη γίνεται ιδίως μέσω δωρεάς των προϊόντων της παρούσας σε αρμόδια για τον σκοπό αυτό δημόσια νομικά πρόσωπα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν συσταθεί νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό ή στα εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα του άρθρου 13 του ν. 4301/2014 (Α’ 223), προκειμένου να διανεμηθούν από τα εν λόγω πρόσωπα αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση ή την ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων χωρίς αντάλλαγμα, εφόσον τα αγαθά αυτά δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.
 2. Τα προϊόντα της παρ. 1, εφόσον δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο αυτή, οδηγούνται υποχρεωτικά από τους παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς προς ανακύκλωση ή ανάκτηση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 για την ιεράρχηση των αποβλήτων. Μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση ή η ανάκτηση αυτών για λόγους τεχνικούς ή και οικονομικούς, τα ανωτέρω πρόσωπα διαχειρίζονται τα προϊόντα της παρ. 1 μέσω διάθεσης σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ).
 3. Από την 1η Ιανουαρίου 2024 οι ΦοΔΣΑ και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α΄ βαθμού ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ο.τ.α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦΟΔΣΑ του άρθρου 227 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), οι οποίοι διαχειρίζονται χώρους υγειονομικής ταφής, απαγορεύεται να αποδέχονται τα προϊόντα της παρ. 1, χωρίς την πρότερη υποβολή ενώπιόν τους από τους παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς της παρ. 1, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) περί εξάντλησης της ιεράρχησης των αποβλήτων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2.
 • 10 Ιουνίου 2021, 10:10 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 19, παρ. 3. Δεν υπάρχουν πλέον νομικά πρόσωπα που ασκούν αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ. Η διατύπωση αφορά παρελθοντικές καταστάσεις.

 • 9 Ιουνίου 2021, 13:23 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

  Εφόσον δεν είναι δυνατή η δωρεά σε συλλόγους κλπ (πχ κατασχεμένα ρούχα «μαϊμού»), τότε να προστεθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους στην παραγωγή SRF/RDF αντί της ταφής, καωθώς:
  1 δεν εξαντλούνται οι ΧΥΤΑ,
  2 ανακτάται η θερμογόνος δύναμη
  3 ικανοποιείται το αίσθημα Απόδοσης Δικαίου των οικονομικά θιγόμενων αντιπροσώπων.

 • 9 Ιουνίου 2021, 11:42 | ΚΕΔΕ

  Οι δήμοι και οι ΦΟΔΣΑ, εκ του τρόπου οργάνωσης της συλλογής των αποβλήτων, δεν είναι σε θέση να εκδηλώσουν την άρνηση παραλαβής των εν λόγω αποβλήτων. Ακόμα και αν ήταν, όλοι οι κάτοχοι θα προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση. Πρόκειται δηλαδή για νομοθετική πρόβλεψη ανεδαφική, μη δυνάμενη να ικανοποιήσει τους στόχους για τους οποίους θεσπίζεται.