Άρθρο 53 Καταχώριση – Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Άρθρο 26 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (gov.gr – ΕΨΠ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και την καταχώριση κάθε οργανισμού ή επιχείρησης που παράγει απόβλητα ή πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209) ή συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική βάση σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52. Υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι έμποροι ή οι μεσίτες, καθώς και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α’ βαθμού. Στο ΗΜΑ εισάγονται υποχρεωτικά, μέσω διαδικτύου, από κάθε ως άνω οργανισμό ή επιχείρηση, στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση αποβλήτων για όλα τα είδη των αποβλήτων του ΕΚΑ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κοινή απόφαση της παρ. 4, ιδίως δε εισάγονται κατά περίπτωση, ο παραγωγός, το είδος του αποβλήτου (κωδικός ΕΚΑ), η ποσότητα, η εγκατάσταση διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και οι εργασίες διάθεσης ή αξιοποίησης.
Επιπλέον των οργανισμών ή επιχειρήσεων, υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι φορείς ΣΕΔ για τα απόβλητα συσκευασίας, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, οι οποίοι εισάγουν σε τριμηνιαία βάση στοιχεία αναφορικά με τη συλλογή ή ανακύκλωση κατά περίπτωση, ανά ο.τ.α. α΄ βαθμού. Ειδικά για τα βιομηχανικά εμπορικά απόβλητα συσκευασίας οι φορείς ΣΕΔ υποχρεούνται για την εισαγωγή των ποσοτήτων αυτών σε τριμηνιαία βάση ανά περιφέρεια. Τα σχετικά στοιχεία παρέχονται στους ανωτέρω φορείς από τις συνεργαζόμενες με αυτούς επιχειρήσεις.
Υποχρέωση εισαγωγής στο ΗΜΑ στοιχείων σε τριμηνιαία βάση έχουν επίσης οι ακόλουθοι:
α) Οι ΦοΔΣΑ αναφορικά με τις ποσότητες που αφορούν στα εισερχόμενα αστικά απόβλητα προς διαχείριση στις εγκαταστάσεις αρμοδιότητάς τους, επιμερισμένες ανά ο.τ.α. α΄ βαθμού.
β) Οι ο.τ.α. α΄ βαθμού αναφορικά με τις ποσότητες των λοιπών αστικών αποβλήτων που συλλέγουν και ανακυκλώνουν και τη διαχείρισή τους δεν έχουν οι ΦοΔΣΑ ή τα ΣΣΕΔ ή τα ΑΣΕΔ.
γ) Οι επιχειρήσεις που εξάγουν απόβλητα χαρτιού που παράγονται στη χώρα, αναφορικά με τις εξαγόμενες ποσότητες επιμερισμένες ως προς την προέλευση ανά περιφέρεια. Στις ποσότητες δεν περιλαμβάνεται το χαρτί συσκευασίας.
δ) Οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης αποβλήτων χαρτιού, αναφορικά με τις ποσότητες των αποβλήτων χαρτιού που ανακυκλώνουν, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται εισαγωγές, επιμερισμένες ως προς την προέλευση ανά περιφέρεια.
2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιτρέπονται στους υπόχρεους της παρ. 1:
α) Η υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ποσού:
αα) διακοσίων (200) ευρώ για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων, και
αβ) εκατό (100) ευρώ για τις δραστηριότητες συλλογής και μεταφοράς.
β) Η διόρθωση υποβληθείσας δήλωσης, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ποσού εκατό (100) ευρώ.
Τα ανωτέρω ποσά καταβάλλονται στον ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που έχει συσταθεί σύμφωνα με την παρ. Β.2.3.β. του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 13588/725/2006 (Β’ 383) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Εμπορικής Ναυτιλίας, για τον σκοπό της συντήρησης, αναβάθμισης και απρόσκοπτης λειτουργίας του ΗΜΑ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να τροποποιούνται τα ποσά των παραβόλων της παρούσας.
3. Σε τυποποιημένες ηλεκτρονικές φόρμες των οποίων διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με το ΗΜΑ εισάγονται:
α) τα Τοπικά Σχεδία Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) του άρθρου 56, από τους οικείους ο.τ.α.,
β) η πορεία υλοποίησης των Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) από τους οικείους ΦοΔΣΑ,
γ) τα στοιχεία που προκύπτουν από την ανάλυση σύστασης των αστικών αποβλήτων ανά τριετία από τους οικείους ΦοΔΣΑ,
δ) τα στοιχεία για την παρακολούθηση της λειτουργίας των χώρων υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29407/3508/2002 (Β’ 1572) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Υγείας και Πρόνοιας, από τους φορείς λειτουργίας αυτών,
ε) τα στοιχεία για την παραγωγή, διαχείριση και σύσταση ιλύων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 80568/4225/1991 (Β’ 641) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Γεωργίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των Αναπληρωτών Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας,
στ) οι φορείς ή οι εγκαταστάσεις που παράγουν υποπροϊόντα και τα απόβλητα τα οποία πληρούν κριτήρια αποχαρακτηρισμού σε εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 αντίστοιχα,
ζ) τα απόβλητα τροφίμων σύμφωνα με τη μεθοδολογία της κατ’ εξουσιοδότηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/1597 (L 248) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
η) στοιχεία για τη διαχείριση των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) από τις Υγειονομικές Μονάδες της παρ. 5 του άρθρου 43.
4. Το ΗΜΑ συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες και τα πρότυπα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας διαδικτυακών τόπων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989/10.4.2012 (Β΄ 1301) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στο άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) καθώς και στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητά του με το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του άρθρου 18 του ν. 4014/2011.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται τα τεχνικά, καθώς και κάθε είδους ειδικότερα θέματα λειτουργίας του ΗΜΑ. Έως την έκδοση της ως άνω κοινής απόφασης, ισχύει η υπ’ αρ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

 • Άρθρο 53. Σε ό,τι αφορά στο ΗΜΑ, να υπάρχει δυνατότητα από τους ΦοΔΣΑ να κάνουν χρήση της πλατφόρμας προκειμένου να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία των Δήμων μελών για την σύνταξη του κανονισμού τιμολόγησης (να έχουν πρόσβαση δηλ. στα καταχωρημένα στοιχεία των Δήμων προκειμένου να υπολογίζουν τις επιδόσεις τους στην ανακύκλωση σύμφωνα με την περ. 7 του άρ. 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 – ΦΕΚ 1277/2019 B’). Σε ό,τι αφορά στα παράβολα της παραγράφου 3, προτείνεται να υπολογίζεται μόνο για την υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης και όχι για την διόρθωση υποβληθείσας. Επίσης να επιτραπεί η απαλλαγή του παραβόλου τα δύο πρώτα χρόνια της εφαρμογής, ως μεταβατικό στάδιο προσαρμογής.

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:31 | ΔΕΗ Α.Ε. – Διεύθυνση Περιβάλλοντος

  παρ. 2α
  Να προβλεφθεί η δυνατότητα υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, κατόπιν πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου ποσού 100 €, και για τους παραγωγούς αποβλήτων. Άλλωστε οι παραγωγοί αποβλήτων περιλαμβάνονται στους υπόχρεους της παρ. 1 του παρόντος Άρθρου.

  παρ. 2β
  Να διαγραφεί όλη η παρ. 2β. Να μην απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παράβολου για τη διόρθωση υποβληθείσας δήλωσης, ούτε να τίθεται μέγιστο χρονικό περιθώριο 6 μηνών. Εναλλακτικά, το χρονικό περιθώριο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 μήνες
  Υπάρχουν παραδείγματα, όπως τα προσωρινά αποθηκευμένα απόβλητα στο χώρο του παραγωγού στο τέλος του έτους αναφοράς, στα οποία οι δηλωθείσες ποσότητες αποβλήτων είναι κατ’ εκτίμηση, διότι τα απόβλητα δεν ζυγίζονται κατά την προσωρινή αποθήκευσή τους, αλλά μόνο κατά τη συλλογή/μεταφορά. Σε περίπτωση που η εκτιμώμενη δηλωθείσα προσωρινά αποθηκευμένη ποσότητα διαφέρει από την ποσότητα που τελικά ζυγίστηκε και απομακρύνθηκε σε επόμενο έτος, δημιουργείται ασυνέχεια στο ισοζύγιο μεταξύ των εκθέσεων αποβλήτων και ο υπόχρεος παραγωγός ζητά διόρθωση της έκθεσης.
  Επίσης, υπάρχουν παραδείγματα που απόβλητα δηλώνονται προσωρινά αποθηκευμένα με κάποιον κωδικό ΕΚΑ και τελικά την επόμενη χρονιά απομακρύνονται με άλλον κωδικό ΕΚΑ.
  Γι’ αυτές τις ενδεικτικές περιπτώσεις, που ο υπόχρεος φορέας δεν είναι αμελής, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με ενδεχόμενο διόρθωσης της έκθεσης, δεν θα πρέπει να τιμωρείται με οικονομική επιβάρυνση. Για τον ίδιο λόγο, δεν θα πρέπει να ισχύει και το χρονικό περιθώριο των 6 μηνών που εισάγεται με το παρόν άρθρο.
  Σε κάθε περίπτωση, τροποποιήσεις στις εκθέσεις παραγωγών που θα οφείλονται σε εκπρόθεσμες διορθώσεις εκθέσεων μεταφορέων ή διαχειριστών δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τους παραγωγούς.

  Επιπρόσθετα, σε συνέχεια του άρθρου 5, τα υποπροϊόντα δεν θα πρέπει να δηλώνονται στο ΗΜΑ. Τα υποπροϊόντα δεν συνιστούν απόβλητα (άρθρο 12 του Ν. 4042/2012 και άρθρο 5 του παρόντος Σχεδίου Νόμου) και δεν εμπίπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο για τα απόβλητα, αλλά στον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ (REACH). Στα υποπροϊόντα δεν αποδίδεται κωδικός ΕΚΑ.

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:56 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Παράγραφος 2: Προτείνεται το ΗΜΑ να μετονομασθεί σε ΗΜΑΠ, όπου το Π είναι η Πρόληψη, ώστε να μπορούν κάποια στιγμή να δηλώνονται και δεδομένα Πρόληψης, ώστε να μπορεί να μετριέται και η Πρόληψη στην Ελλάδα. Θα πρέπει στο άρθρο 53 να προβλεφθεί σχετική ΚΥΑ όπου θα προσδιορισθούν οι υπόχρεοι, οι τρόποι δήλωσης και το είδος των δεδομένων για να μετριέται η Πρόληψη διαφόρων ρευμάτων, υλικών και προϊόντων.

 • παρ.3, περ. ζ) απόβλητα τροφίμων

  Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω (άρθρα 3 και 20), υφίστανται ζητήματα ουσιαστικής σημασίας που χρήζουν περαιτέρω καθορισμό / αποσαφήνιση: ορισμός αποβλήτων τροφίμων και πεδίο εφαρμογής νομοθεσίας, προς υποβολή στοιχεία και ενιαία μεθοδολογία καταμέτρησης και καταχώρισης(κατ’ αντιστοιχία με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη, εκπόνηση οδηγιών σε εθνικό επίπεδο από τις αρμόδιες αρχές προς τους υπόχρεους).

  Προκειμένου να διασφαλισθεί η αξιοπιστία των στοιχείων που θα καταχωρούνται, το Μητρώο θα πρέπει να είναι εύχρηστο. Επίσης, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα/ διασταύρωση με άλλα τηρούμενα Μητρώα (ώστε να αποτραπεί η πολλαπλότητα καταχωρίσεων).

 • Είναι απαραίτητο να καθοριστεί ενιαία μεθοδολογία για τη συλλογή και την καταχώρηση στοιχείων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ. Προτείνεται η θέσπιση συγκεκριμένων οδηγιών προς τις υπόχρεες επιχειρήσεις σε εθνικό επίπεδο.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:04 | COMBATT A.E.

  Υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν σύμφωνα με την β παράγραφο της παρ. 1 και οι φορείς ΣΕΔ για – μεταξύ άλλων – απόβλητα φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Θα πρέπει αφενός να διευκρινιστεί πώς νοείται η φορητότητα (καθώς ο ορισμός της ΚΥΑ 41624/2010 δεν συμπίπτει απόλυτα με τα νέα κριτήρια φορητότητας που ενέκρινε το ΔΣ του ΕΟΑΝ και τα οποία ακολουθούν την νέα πρόταση Κανονισμού της ΕΕ).
  Τέλος, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δοθεί ρητά πρόσβαση στους Φορείς ΣΕΔ στα στοιχεία του ΗΜΑ που αφορούν τους συμβεβλημένους με τους ίδιους παραγωγούς.

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:32 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  Ως προς τις προβλέψεις της παρ. 3 πρέπει να καταστεί σαφές στον νόμο ότι τα κατωτέρω στοιχεία εισάγονται προκειμένου να γίνονται διασταυρώσεις και να επισημαίνονται περιοχές ή κατηγορίες αποβλήτων των οποίων η διαχείριση παρουσιάζει υστέρηση έναντι των στόχων του ΠΕΣΔΑ.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:20 | Re.De-Plan AE

  Με την ευκαιρία της επαναθεσμοθέτησης των διεργασιών τήρησης και ενημέρωση του ΗΜΑ, σημειώνεται ότι η υφιστάμενη πλατφόρμα είναι εξαιρετικά δύσχρηστη και οι εταιρίες χρειάζεται να αφιερώσουν πολύ χρόνο για να κάνουν τις απαραίτητες εγγραφές (μία – μία ξεχωριστά και διαδοχικά). Στο πλαίσιο της εξουσιοδοτικής ΚΥΑ της παρ. 5 θα πρέπει να προβλεφθεί η εξέλιξη της μεθοδολογίας καταχώρισης ηλεκτρονικών στοιχείων σύμφωνα με τις υφιστάμενες τεχνολογικές δυνατότητες όπως:
  •Το σύστημα θα μπορούσε να επιτρέψει την «γεφύρωση» εγγραφών μεταξύ της έκθεσης «Εγκατάστασης» και «Δραστηριότητας Συλλογής-Μεταφοράς», όταν ανήκουν στην ίδια «Επιχείρηση/ Οργανισμό».
  •Το σύστημα θα μπορούσε να ταυτοποιεί – εγκρίνει – ελέγχει τους ΕΚΑ που μπορεί να δηλώσει κάποιος κάνοντας εγγραφή ως Δραστηριότητα Συλλογής-Μεταφοράς ή Εγκατάσταση σύμφωνα με την αδειοδότησή του. Για παράδειγμα, η ενεργοποίηση του εκάστοτε λογαριασμού θα μπορούσε να λαμβάνει χώρα, αφότου ολοκληρωνόταν ο εν λόγω έλεγχος και σε περίπτωση δήλωσης ΕΚΑ που δεν είναι για εκείνους αδειοδοτημένη η Επιχείρηση, αυτοί να απορρίπτονται.
  •Με δεδομένο ότι υπάρχει η δυνατότητα να βλέπει ανά έτος μία «Εγκατάσταση» ή/και μία «Δραστηριότητα Συλλογής-Μεταφοράς» τους «Συνεργάτες» της, δηλ. τις «Εγκαταστάσεις» ή/και άλλη «Δραστηριότητα Συλλογής/Μεταφοράς» που έχουν δηλώσει συνεργασία για το ίδιο έτος ΧΩΡΙΣ να είναι ορατά ο δηλωμένος ΕΚΑ και η ποσότητα, το σύστημα θα μπορούσε να δίνει την δυνατότητα στην «Εγκατάσταση» να βλέπει και να αποδέχεται τον δηλωμένο ΕΚΑ και την ποσότητα και στη συνέχεια η εγγραφή να θεωρείται καταχωρημένη.

  Τέλος, όσον αφορά τα απόβλητα πλαστικά γεωργικής χρήσης να προβλεφθεί η υποχρέωση καταγραφής και καταχώρισης των πληροφοριών στο ΗΜΑ να ισχύει από το Κέντρο Συλλογής και πέρα. Δηλαδή να εξαιρείται από την καταγραφή και καταχώρηση στο ΗΜΑ της διακίνησης από το χωράφι προς το Κέντρο Συλλογής.

 • 10 Ιουνίου 2021, 09:59 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Δεν αναφέρεται η συχνότητα καταχώρησης των στοιχείων από τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να παραμείνει ετήσια.

 • 4 Ιουνίου 2021, 11:07 | Μαυριάνος Κωσταντής

  Στον ίδιο νομοσχέδιο βλέπουμε δυο αντικρουόμενα πράγματα, παρακάτω βλέπουμε τον ορισμό του παραγωγού αποβλήτων (Άρθρο 3).

  Άρθρο 3 Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 11 του ν. 4042/2012 (παρ. 2 άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)5. παραγωγός αποβλήτων: κάθε πρόσωπο, του οποίου οι δραστηριότητες παράγουν απόβλητα, δηλαδή αρχικός παραγωγός αποβλήτων, ή κάθε πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης ή άλλες οι οποίες οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτώνΆρθρο 41 – Καταχώριση – Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων – Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4042/2012

  Ταυτόχρονα ενώ οι παραγωγοί αποβλήτων οφείλουν να κάνουν εγγραφή στο ΗΜΑ, στην ίδια παράγραφο αυτό αναιρείτε καθώς εντέλει οφειλή εγράφης έχουν μόνο οι επιχείρησης του κεφαλαίου Α του 4014/2011, δηλαδή όλες εκείνες που έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα και άρα ΜΠΕ ή ΠΠΔ.

  Όμως πχ όλες οι ταβέρνες είναι παραγωγοί αποβλήτων (τηγανέλαια, υπολείμματα λιποσυλλέκτη, στερεά απόβλητα) δεν έχει υποχρέωση έκδοσης ΠΠΔ ή ΜΠΕ γιατί δεν εντάσσεται στις επαγγελματίες κατηγορίες του κεφαλαίου Α του Ν. 4014/11

  Ως εκ των παραπάνω θα πρέπει να υποχρεωθούν όλες οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος να ενταχθούν ως παραγωγοί αποβλήτων στο νομοσχέδιο και να έχουν υποχρέωση εγράφης στο ΗΜΑ

  Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει ο ορισμός του άρθρου 53.
  1. Καθιερώνεται Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), για τη συστηματική συλλογή και επεξεργασία στοιχείων παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, καθώς και την καταχώριση κάθε οργανισμού ή επιχείρησης που παράγει απόβλητα ή πραγματοποιεί εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4014/2011 (Α’ 209) ή συλλέγει και μεταφέρει απόβλητα σε επαγγελματική βάση σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 36. Υποχρέωση καταχώρισης στο ΗΜΑ έχουν και οι έμποροι ή οι μεσίτες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ βαθμού, καθώς και οι οργανισμοί ή εταιρίες για τις οποίες εφαρμόζονται εξαιρέσεις από τις απαιτήσεις αδειοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 36α.

  Όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι παραγωγοί αποβλήτων μηδέ μιας εξαιρουμένης εάν θέλουμε πραγματικά να περιορίσουμε το πρόβλημα παραγωγής αποβλήτων πρέπει όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να υποχρεωθούν να εγγραφούν στο μητρώο και να δηλώνουν τι παράγουν και που το πηγαίνουν.

  ΜΑΥΡΙΑΝΟΣ ΗΛ. ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ.