Άρθρο 98 Διαδικασία σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση των δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης

1. Για την υποστήριξη των δράσεων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) που αφορούν την εφαρμογή και παρακολούθηση των μέτρων πρόληψης και των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και για ελέγχους και ερευνητικές και επικοινωνιακές δράσεις, δύναται να απασχολείται εξειδικευμένο επιστημονικό ή άλλο προσωπικό ή εμπειρογνώμονες. Προς τον σκοπό αυτό συνάπτονται συμβάσεις μίσθωσης έργου.
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η εξής διαδικασία:
α. Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και στον διαδικτυακό ιστότοπο «Διαύγεια» πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσδιορίζονται το συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασης μίσθωσης έργου σε σχέση με το αντικείμενο και τη δράση την οποία αφορά η σύμβαση, η διάρκεια της σύμβασης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δύο (2) έτη, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, το ότι το έργο συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγκεκριμένης δράσης, το τίμημα της σύμβασης και ο τρόπος καταβολής της, τα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και τα κριτήρια επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης για την επιλογή του εξειδικευμένου επιστημονικού ή άλλου προσωπικού ή των εμπειρογνωμόνων.
β. Για την αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται, έπειτα από τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης, συγκροτείται ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, με μέλη που ορίζονται, έπειτα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ). Η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να καλεί σε ατομική συνέντευξη τους υποψηφίους, βάσει των τυπικών κριτηρίων που θεσπίστηκαν στη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εν συνεχεία συντάσσει και διαβιβάζει το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του ΔΣ.
3. Το εξειδικευμένο προσωπικό που απασχολείται σύμφωνα με την παρ. 1 δύναται να συμμετέχει σε επιτροπές διαγωνισμών, καθώς και να απασχολείται για τη διενέργεια ελέγχων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.ΑΝ.. Στην περίπτωση αυτή στην πρόσκληση της περ. α) της παρ. 2 καθορίζονται οι ιδιότητες που είναι ασυμβίβαστες με την σύναψη της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία προϋπόθεση για την αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντων για το προσωπικό που απασχολείται με τις συμβάσεις αυτές.