Άρθρο 10 Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για νέες κατηγορίες προϊόντων (Άρθρο 8 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την παρ. 8 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851, άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 11 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851 και άρθρο 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί με την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

 1. Με την κοινή απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 8 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος θεσπίζονται Προγράμματα Διευρυμένης Ευθύνης Παραγωγού για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα γεωργικά πλαστικά όπως θερμοκηπιακά πλαστικά και σωλήνες άρδευσης, τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή κατανάλωση, τα στρώματα ύπνου, τα είδη επίπλωσης, τα παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλισμό, τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα κατά την έννοια του ν. 4784/2021 (Α’ 40) και τα ηλεκτρικά ποδήλατα κατά την έννοια της υποπερ. αδ‘ της περ. α‘ του άρθρου 2 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142) με σκοπό την προώθηση της ιεράρχησης των αποβλήτων το αργότερο έως την 3η Ιανουαρίου 2022. Στην ανωτέρω απόφαση εξειδικεύονται οι υπόχρεοι παραγωγοί, οι διακινητές των προϊόντων, οι ελάχιστες προδιαγραφές των συστημάτων χωριστής συλλογής και περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων των προϊόντων, οι εμπλεκόμενοι φορείς στα ανωτέρω συστήματα, οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής, ανακύκλωσης ή ανάκτησης, τα στοιχεία και τα ποσοτικά δεδομένα που συλλέγονται από τους φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ αναφορικά με τη λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
 2. Το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, οι παραγωγοί των προϊόντων της παρ. 1 υποχρεούνται να σχεδιάσουν και να οργανώσουν ΣΕΔ για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά. Για την οργάνωση και λειτουργία των ΣΕΔ του παρόντος εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα άρθρα 9 και 11 έως και 14.
 3. Συναρμόδιοι υπουργοί για την έκδοση της απόφασης της παρ. 2 είναι:

α) ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα είδη επίπλωσης, τα στρώματα ύπνου, τα παιχνίδια και τον αθλητικό εξοπλισμό,

β) ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα γεωργικά πλαστικά,

γ) οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας για τα φαρμακευτικά προϊόντα που προορίζονται για οικιακή χρήση με ληγμένη ή μη ημερομηνία και

δ) ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών για τα ελαφριά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:23 | COMBATT A.E.

  Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι στη νέα νομοθεσία που προβλέπει η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 θα οριστούν με σαφήνεια οι όροι διαχείρισης όχι μόνων των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων και των ηλεκτρικών ποδηλάτων, αλλά και των μπαταριών και των συσσωρευτών που ενσωματώνουν.

 • 10 Ιουνίου 2021, 09:34 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Αντίστοιχη πρόβλεψη συμπεριλαμβανόταν και στο προηγούμενο ΝΣ, ωστόσο μόνο για τα κλωστοϋφαντουργικά. Με τα δεδομένα του επόμενο άρθρου 11 (υποχρεώσεις παραγωγών, στο οποίο ορίζεται ως παραγωγός προϊόντων κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ’ επάγγελμα παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει τα είδη για τα οποία απαιτείται ΣΕΔ) προκύπτει υποχρέωση συμμετοχής των εταιρειών στα παραπάνω ΣΣΕΔ και άρα πιθανή αύξηση του κόστους διαχείρισης για τέτοιου είδους προϊόντα. Θα ήταν όμως σκόπιμο, το συνολικό κόστος διαχείρισης να επιμερίζεται με τρόπο ανάλογο της ευθύνης που φέρει κάθε μέλος των εμπλεκόμενων φορέων από την παραγωγή ενός προϊόντος μέχρι τη στιγμή που αυτό καθίσταται απόβλητο.

 • 9 Ιουνίου 2021, 20:50 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Προτείνεται και η δημιουργία νέου ΣΣΕΔ για απόβλητα τροφίμων από επαγγελματικούς χώρους εστίασης με βάση την αρχή της «Ευθύνης του Παραγωγού». Προτείνεται να ενταχθεί στο παρόν άρθρο του νομοσχεδίου και οι λεπτομερείς ρυθμίσεις να γίνουν με την επικείμενη ΚΥΑ μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2022 μαζί με τα άλλα προϊόντα για τα οποία προβλέπεται δημιουργία ΣΣΕΔ.