Άρθρο 58 Συμμετοχή του κοινού (Άρθρο 31 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Οι ενδιαφερόμενοι, οι αρχές και οι πολίτες συμμετέχουν στην εκπόνηση των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και έχουν πρόσβαση σε αυτά μετά από την εκπόνηση τους, σύμφωνα με τον ν. 3422/2005 (Α’ 303) ή, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων (Β` 1225). Τα σχέδια και τα προγράμματα, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες και δράσεις για την υλοποίησή τους αναρτώνται σε διαδικτυακό τόπο στον οποίο έχουν πρόσβαση οι πολίτες.

  • 10 Ιουνίου 2021, 11:05 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

    Πρέπει να προβλεφθεί η σχετική διαδικασία και ο τρόπος και η έκταση εμπλοκής του κοινού στην εκπόνηση των σχεδίων ή να υπάρξει εξουσιοδότηση για μελλοντική σχετική ρυθμιστική διάταξη.