Άρθρο 29 Πράσινα Σημεία (Παρ. 1 άρθρου 11 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την περ. β’ της παρ. 12 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Ως Πράσινο Σημείο (ΠΣ) ορίζεται χώρος οργανωμένος από έναν ή από περισσότερους ο.τ.α. α΄ βαθμού από κοινού ή από ΦοΔΣΑ κατόπιν σύμφωνης γνώμης των οικείων ο.τ.α. α’ βαθμού, ο οποίος είναι οριοθετημένος και διαμορφωμένος με την κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες και οι υπηρεσίες των ο.τ.α. να αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, προκειμένου αυτά να προωθηθούν για επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Αποτελούν υπαίθριους και περιφραγμένους χώρους και εγκαθίστανται σε οικόπεδα ή γήπεδα που ανήκουν στον ο.τ.α. α’ βαθμού ή που ενοικιάζονται από αυτόν ή που του παραχωρούνται για τον σκοπό αυτό. Εντός του Πράσινου Σημείου δύναται να λαμβάνουν χώρα δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, εργασίες επιδιόρθωσης, επισκευής και ανακατασκευής προϊόντων, καθώς και δράσεις εκπαίδευσης.
Όπου στην νομοθεσία αναφέρεται «Μικρό Πράσινο Σημείο» ή «Μεγάλο Πράσινο Σημείο» νοείται εφεξής το «Πράσινο Σημείο», σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς του παραρτήματος VI.
2. Ως Κέντρο Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης Διαλογής στην Πηγή (ΚΑΕΔΙΣΠ) ορίζεται το Πράσινο Σημείο που οργανώνεται από φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, με τη σύμφωνη γνώμη του ο.τ.α. α΄ βαθμού, για το οποίο ισχύουν όσα ισχύουν για τα Πράσινα Σημεία.
3. Ως Γωνιά Ανακύκλωσης (ΓΑ) ορίζεται δημόσιος ή ιδιωτικός χώρος πολύ μικρής έκτασης, χωρίς περίφραξη ή οποιεσδήποτε κατασκευές, όπου οι πολίτες αποθέτουν χωριστά συλλεγέντα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα, σε κατάλληλους περιέκτες, τα οποία εν συνεχεία συλλέγονται από τον ο.τ.α. α’ βαθμού για επαναχρησιμοποίηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.
4. Ως Κινητό Πράσινο Σημείο (ΚΙΠΣ) ορίζεται το αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο όχημα, το οποίο διαθέτει ξεχωριστά μέσα συλλογής, όπως κάδο ή κιβώτιο (container) για κάθε επιμέρους υλικό που συλλέγεται. Τα ΚΙΠΣ εντάσσονται στον εξοπλισμό συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων του ο.τ.α. α΄ βαθμού. Λειτουργούν βάσει προγράμματος της υπηρεσίας καθαριότητας των ο.τ.α., το οποίο κοινοποιείται ευρέως στους πολίτες.
5. Τα ΠΣ, τα ΚΑΕΔΙΣΠ, οι ΓΑ και τα ΚΙΠΣ, στοχεύουν:
α) στην προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως της επαναχρησιμοποίησης, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή,
β) στην ανάκτηση υλικών υψηλότερης καθαρότητας ως αποτέλεσμα της χωριστής συλλογής,
γ) στην προώθηση των πρωτοβουλιών των ο.τ.α. και της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στον τομέα του περιβάλλοντος και
δ) στην ευαισθητοποίηση των πολιτών με την άμεση συμμετοχή τους και την περιβαλλοντική τους εκπαίδευση.
6. Ο καθορισμός των κατηγοριών των χρησιμοποιημένων αντικειμένων και των ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων που γίνονται αποδεκτά ανά ΠΣ, ΚΑΕΔΙΣΠ, ΓΑ και ΚΙΠΣ, βασίζεται στην εξασφάλιση της περαιτέρω διαχείρισής τους προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αντίστοιχα.
7. Οι αποδεκτές κατηγορίες ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων και εξειδικεύσεις επί της χωροθέτησης, της λειτουργίας, των υποδομών και του εξοπλισμού αναφέρονται στον πίνακα 1 του Παραρτήματος VΙ του Μέρους Α’ για τα ΠΣ και τα ΚΑΕΔΙΣΠ και στον πίνακα 2 του Παραρτήματος VΙ του Μέρους Α’ για τις ΓΑ. Οι κατηγορίες των αποδεκτών ανακυκλώσιμων αστικών αποβλήτων στα ΚΙΠΣ είναι αντίστοιχες με αυτές των ΓΑ.
8. Η εγκατάσταση Πράσινων Σημείων σε περιοχές εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών γίνεται κατά παρέκκλιση της αρτιότητας και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του ΠΣ απέχουν από τα όρια του γηπέδου απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, με την επιφύλαξη τήρησης ειδικότερων υποχρεωτικών αποστάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή διατάξεων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της υπεραστικής συγκοινωνίας. Σε κάθε περίπτωση, τεχνικοί κανονισμοί κτιριοδομικού περιεχομένου που σχετίζονται με την ασφάλεια της εγκατάστασης και την προσβασιμότητά της, εξακολουθούν να ισχύουν.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:47 | COMBATT A.E.

  Στα πράσινα σημεία (Παράρτημα VI) περιλαμβάνεται και η δυνατότητα απόρριψης μπαταριών / συσσωρευτών 20 01 33* (μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαµβάνονται στα σηµεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και µεικτές µπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω µπαταρίες) και 20 01 34 (µπαταρίες και συσσωρευτές άλλα από τα αναφερόµενα στο σηµείο 20 01 33). Αυτό χρήζει και συζήτησης και διευκρίνησης.

 • Τα πράσινα σημεία είναι η μοναδική δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων που δεν υπάρχει και δεν δίδεται η δυνατότητα δραστηριοποίησης ιδιωτικών επιχειρήσεων παρότι σε όλη την Ελληνική Επικράτεια δραστηριοποιούνται και λειτουργούν εντός των ορίων των αστικών κέντρων εδώ και δεκαετίες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων αδειοδοτημένες για αποθήκευση, ανάκτηση και ανακύκλωση περισσότερο από το 80% των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται στα πράσινα σημεία συλλογής.
  Θα πρέπει να υπάρξει από το συγκεκριμένο άρθρο η δυνατότητα και ιδιωτικών πράσινων σημείων όπου σε συνεργασία με τους οικείους ΟΤΑ να πλαισιώσουν της διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και να συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις αυτές ήδη υφίστανται και είναι αδειοδοτημένες από τις αρμόδιες αρχές.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:33 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 29, παρ. 4. Να προστεθούν και οι ΦοΔΣΑ στους ΟΤΑ, ως προς τη χρήση κινητού πράσινου σημείου

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:29 | ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΔΣΑ

  Άρθρο 29, παρ. 1. Η παρατήρηση αφορά την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 227 του ν. 4555/2018, που πρέπει να τροποποιηθεί ώστε και οι ΦοΔΣΑ να έχουν αρμοδιότητα πράσινου σημείου.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:25 | Re.De-Plan AE

  Να προστεθούν οι κωδικοί ΕΚΑ των γεωργικών αποβλήτων στα Πράσινα Σημεία και τις γωνιές ανακύκλωσης (Παράρτημα VI).
  Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση των ΟΤΑ, να οργανώνουν, εντός των Πράσινων Σημείων, ειδικούς χώρους συγκέντρωσης αποβλήτων πλαστικών γεωργικής χρήσης, ιδίως στους ΟΤΑ με μεγάλη πυκνότητα παραγωγής γεωργικών προϊόντων ή/και στις νησιώτικες και απομακρυσμένες περιοχές. Εναλλακτικά, να υποχρεωθούν να διαθέτουν οικόπεδα εγκατάστασης Κέντρων Συλλογής γεωργικών αποβλήτων και να τα εξοπλίζουν, σε συνεργασία με το ΣΣΕΔ του ρεύματος.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:48 | ΗΛΙΑΣ ΔΕΣΙΝΙΩΤΗΣ

  Τα πράσινα σημεία είναι η μοναδική δραστηριότητα στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων που δεν υπάρχει και δεν δίδεται η δυνατότητα δραστηριοποίησης ιδιωτικών επιχειρήσεων παρότι σε όλη την Ελληνική Επικράτεια δραστηριοποιούνται και λειτουργούν εντός των ορίων των αστικών κέντρων εδώ και δεκαετίες μονάδες διαχείρισης αποβλήτων αδειοδοτημένες για αποθήκευση, ανάκτηση και ανακύκλωση περισσότερο από το 80% των αποβλήτων που θα συγκεντρώνονται στα πράσινα σημεία συλλογής.
  Θα πρέπει να υπάρξει από το συγκεκριμένο άρθρο η δυνατότητα και ιδιωτικών πράσινων σημείων όπου σε συνεργασία με τους οικείους ΟΤΑ θα πλαισιώσουν της διαχείριση των αστικών απορριμμάτων και θα συμβάλλουν άμεσα στην επίτευξη των στόχων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις αυτές ήδη υφίστανται και είναι αδειοδοτημένες από τις αρμόδιες αρχές.