Άρθρο 65 Κανονισμός καθαριότητας ο.τ.α. α’ βαθμού

Οι ο.τ.α. α΄ βαθμού καταρτίζουν κανονισμό καθαριότητας, σύμφωνα με τα άρθρα 75 και 79 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) με σκοπό τη διατήρηση της πόλης καθαρής από απόβλητα και την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού καθαριότητας. Η απόφαση του παρόντος ακολουθείται από τους ο.τ.α. α΄ βαθμού για την εκπόνηση του κανονισμού καθαριότητας.

  • 10 Ιουνίου 2021, 14:48 | Κυρκίτσος Φίλιππος

    Στην ΚΥΑ που προβλέπει το άρθρο 65 στο ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού καθαριότητας των ΟΤΑ να συμπεριληφθεί υποχρεωτικά και το εξής:

    Οι κανονισμοί καθαριότητας των ΟΤΑ να συμπεριλάβουν υποχρεωτικά: α) δημιουργία σώματος Δημοτικών Ελεγκτών, για τον έλεγχο αποτελεσματικής λειτουργίας όλων των ρευμάτων χωριστής συλλογής, και β) κίνητρα (π.χ. ανταμοιβή για αποτελεσματική Διαλογή στην Πηγή – ΔσΠ) και αντικίνητρα (πρόστιμα) για σωστή ΔσΠ των διαφόρων ρευμάτων υλικών από τους δημότες.

  • 10 Ιουνίου 2021, 11:00 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

    Πρέπει να τεθούν σχετικές προθεσμίες για τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού