Άρθρο 43 Έλεγχος επικίνδυνων αποβλήτων (Άρθρο 17 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

1. Η παραγωγή και η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδίως η συλλογή, η μεταφορά, η αποθήκευση, η επεξεργασία τους και η ασφαλής τελική διάθεση τους, διεξάγονται σε συνθήκες που παρέχουν προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας κατά το άρθρο 35, συμπεριλαμβανομένης δράσης που να διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα, από την παραγωγή έως τον τελικό προορισμό, καθώς και τον έλεγχο των επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 62 και την παρ. 1 του άρθρου 66.
2. Από 1ης.1.2022 επιβάλλεται η τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε όλα τα οδικά μέσα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων. Εξαιρούνται τα οδικά μέσα μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων με κωδικό ΕΚΑ 16.
3. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 σε ό,τι αφορά στα οχήματα που μεταφέρουν απόβλητα ελαίων ρυθμίζονται στο Παράρτημα VIΙΙ του Μέρους Α’, το οποίο τροποποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών.
4. Με όμοια απόφαση με αυτή της παρ. 3, μπορούν να ρυθμίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 2 σε άλλα ρεύματα επικινδύνων αποβλήτων.
5. Οι υγειονομικές μονάδες της παρ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/3.5.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1537), οι οποίες δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και τα ιδιωτικά ιατρεία, όπως αυτά ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), πλην ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών ιατρείων και τα φαρμακεία, υποχρεούνται να παραδίδουν τα παραγόμενα από τη δραστηριότητά τους Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ) της περ. ii) της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία οικ.146163/2012 κοινής απόφασης σε εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ, οι οποίες διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια της περ. 1.2 της παρ. 1 του άρθρου 11 της ανωτέρω κοινής απόφασης, κατόπιν σχετικής σύμβασης. Οι εταιρείες συλλογής και μεταφοράς ΕΑΥΜ της παρούσας υποχρεούνται να καταχωρούν σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα, σύμφωνα με την περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 51, ανά εξάμηνο τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τα παραληφθέντα ΕΑΥΜ από τις υπόχρεες υγειονομικές μονάδες της παρούσας για λογαριασμό τους: α) τον όγκο των παραληφθέντων ΕΑΥΜ, β) τον κωδικό ΕΚΑ, γ) την κατηγορία των ΕΑΥΜ, δ) τη συχνότητα συλλογής, ε) τον προορισμό διαχείρισης και στ) την εργασία διαχείρισης.

 • Άρθρο 43 Παράγραφοι 2 και 3 – Παράρτημα VIII
  Στο παραπάνω άρθρο και στο Παράρτημα VΙΙΙ, που το άρθρο παραπέμπει, αναφέρεται ότι η εφαρμογή τοποθέτησης των ηλεκτρονικών συστημάτων εντοπισμού θέσης (GPS) θα γίνει κατά την έννοια της ΚΥΑ 48941/3564/2012.
  Άλλοι νόμοι και ΚΥΑ που εμπλέκονται στην ανωτέρω εφαρμογή του GPS είναι :
  ΚΥΑ 30376/3284/2013 τροποποίηση της ΚΥΑ 48941/3564.
  Νόμος 3054/2002 άρθρο 2. Αποσαφηνίζει ποια οχήματα υποχρεούνται στην τοποθέτηση GPS ήτοι τα οχήματα ΦΙΧ και ΦΔΧ μεταφοράς πετρελαιοειδών και ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής.
  ΥΑ 4008228/2018, που αναφέρεται στην λειτουργία του Κέντρου Λήψης Σημάτων.

  Βάσει όλων των ανωτέρω επισημαίνεται ότι η τοποθέτηση του GPS στα οχήματα μεταφοράς Αποβλήτων (Λιπαντικών) Ελαίων είναι μεν υποχρεωτική η εφαρμογή της όμως δεν δύναται να λειτουργήσει άμεσα διότι μέχρι σήμερα δεν λειτουργεί το Κέντρο Λήψης Σημάτων την έναρξη λειτουργίας του οποίου θα ανακοινώσει ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων στο μέλλον.
  Δεν είναι σκόπιμο αυτή τη στιγμή να αναφερθούμε σε θέματα λειτουργίας του GPS πχ πώς θα ενημερώνονται τα ΣΕΔ για τα αποτελέσματα εντοπισμού των μέσων που μεταφέρουν τα Απόβλητα (Λιπαντικά) Έλαια, ή αν το GPS θα λειτουργεί με 2 IP κα, διότι πρωταρχική ανάγκη είναι η λειτουργία του Κέντρου Λήψης Σημάτων.

  Πλέον δε των παραπάνω στο Παράρτημα VIII δεν διευκρινίζεται αν τα απόβλητα (λιπαντικά) έλαια θα συμπεριληφθούν στην κατηγορία των αποβλήτων που απαιτείται η ύπαρξη ADR γεγονός που κατά την γνώμη μας είναι άμεσης προτεραιότητας και πρέπει να συμπεριληφθεί στο εν λόγω Παράρτημα.
  Προτείνεται η προσθήκη παραγράφου στο Παράρτημα VIII το οποίο να αναφέρει :
  Η μεταφορά των αποβλήτων (λιπαντικών) ελαίων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί μεταφοράς Επικινδύνων αποβλήτων ADR.
  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
  Με Εκτίμηση
  ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:09 | Κατσούλης Αντώνιος

  Σχετικά με την Παρ. 5 προτείνεται, αντί της καταχώρησης του όγκου των παραληφθέντων ΕΑΥΜ, να απαιτείται η καταχώρηση των κιλών των παραληφθέντων ΕΑΥΜ. Σε όλα τα υπόλοιπα είδη αποβλήτων που καταχωρούνται στο ΗΜΑ χρησιμοποιείται ως μονάδα η μάζα και όχι ο όγκος, έως σήμερα, με μεγάλη επιτυχία.

  Επιπλέον προτείνεται η διασύνδεση του μητρώου με την ΑΑΔΕ για ευχερή καταγραφή και έλεγχο των παραγωγών.

 • 10 Ιουνίου 2021, 14:01 | ΧΕΝΟΦΩΝ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

  Σχετικά με την Παρ. 2. του Αρθ. 43:
  Δεδομένου ότι στον κωδικό 16 καταχωρούνται – κατηγοριοποιούνται απόβλητα που χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης λόγω της φύσης τους, καθώς σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες είναι η τελευταία επιλογή κατάταξης στις διαδικασίες χαρακτηρισμού-κατηγοριοποίησης των αποβλήτων, δεν γίνεται αντιληπτό γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτή η «έκπτωση» στον έλεγχο παρακολούθησης κατά την οδική μεταφορά των εν λόγω αποβλήτων.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:32 | COMBATT A.E.

  Δεν φαίνεται να υπάρχει καμία αιτιολογία για την εξαίρεση από την υποχρεωτική χρήση GPS των οδικών μέσων μεταφοράς αποβλήτων με ΕΚΑ 16, την ώρα που θα εφαρμοστεί σε όλα τα υπόλοιπα επικίνδυνα του καταλόγου, ακόμα και παρεμφερή (πχ 20 01 33*)

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:26 | Re.De-Plan AE

  Στο τέλος της παρ. 2 να προστεθεί η φράση:
  «Το εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα ιχνηλάτησης συνιστά εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα που εξασφαλίζει την ορθή περιβαλλοντική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, αποτυπώνοντας με τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τη θέση και το χρόνο προέλευσης – συλλογής και τελικής ή ενδιάμεσης διάθεσης του αποβλήτου, το βάρος (μικτό και καθαρό), καθώς και στοιχεία που μαρτυρούν το ίχνος της διαδρομής του, εις τρόπον ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός της θέσης του οχήματος σε πραγματικό χρόνο».

 • 8 Ιουνίου 2021, 12:39 | Ευστάθιος Τσιγκρής

  Ανάγκη είναι η στρέβλωση της νομοθεσίας Ν. 146163/2012, όπως τροποποιήηκε με την 41848/1848/2017 Β’ 3649 να διορθωθεί διότι επιτελείται περιβαλλοντικό έγκλημα με την μη παράδοση αποβλήτων από τις υγειονομικές μονάδες επί 11 μήνες και με την παράδοση μόνο τον 12ο μήνα, οπότε και απέναντι στον νόμο υπάρχει κάλυψη. Δυστυχώς του υπόλοιπους 11 μήνες τα μολυσματικά των μικρών αυτών μονάδων καταλήγουν στους πράσινους κάδους επιμολύνοντας και τα υπόλοιπα αστικά απορρίμματα. Η προτεινόμενη αύξηση των υπόχρεων είναι περιβαλλοντικά αναγκαία, ενώ λόγω του τεράστιου αριθμού των νέων υπόχρεων (ιατροί, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι,γηροκομεία και άλλοι φορείς νοσηλείας) ίσως δόκιμο, την ενημε΄ρωση του ΗΜΑ να την κάνει κάθε υπόχρεος για λογαριασμό του, ώστε να είναι ελεγχόμενες οι ποσότητες, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες αναρτήσεις των εταιριών διαχείρισης αποβλήτων.

 • ρέπει να ανακληθεί η ΚΥΑ 41848/1848 ΦΕΚ 3649Β, τροποποίηση της 146163/2012 η οποία δίνει το δικαίωμα σε παραγωγούς ΕΑΥΜ μέχρι 100 ετησίως να τα αποθηκεύουν για ένα έτος σε θερμοκρασία -18c διότι παρατηρείται το φαινόμενο είτε ένα δρομολόγιο γίνει τον χρόνο είτε δώδεκα, τα κιλά παραλαβής είναι τα ίδια διότι απλά αποθηκεύονται τα απόβλητα του τελευταίου μήνα με ότι αυτό συνεπάγεται για την Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον.

 • Στους υπόχρεους πρέπει να συμπεριληφθούν ονομαστικά τα Κτηνιατρεία , τα καταστήματα δερματοστιξίας και τα κέντρα ομορφιάς και περιποίησης.
  Επίσης θα πρέπει να γίνει απαραίτητο δικαιολογητικό η προσκόμιση σύμβασης για την άδεια λειτουργίας.

 • 5 Ιουνίου 2021, 11:32 | Ιωάννης Λεβέντης

  Συμπληρωματικό του σχολίου σχετικά με ηλεκτρονικό έλεγχο συμμόρφωσης υγειονομικών μονάδων (ΥΜ).
  Σχετικά με την ευθύνη των φορέων διαχείρισης για την ενημέρωση των αρχείων ΗΜΑ και για αποφυγή συναλλαγής τους με ΥΜ ώστε να δηλώνονται μη συμμορφούμενες ΥΜ σαν συμμορφούμενες, ο έλεγχος θα μπορεί να γίνεται δειγματοληπτικά από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΝ ή του Υπ. Υγείας στον φορέα διαχείρισης και η συμμόρφωση κάθε μονάδας θα αποδεικνύεται με τα αντίστοιχα ειδικά συνοδευτικά έντυπα, τιμολόγια κλπ.
  Ποιό εύκολος και εξονυχιστικός ο έλεγχος σε 15 εταιρίες παρά σε 30.000+ υπόχρεους.

 • 5 Ιουνίου 2021, 11:14 | Αλέξανδρος Χριστοδουλόπουλος

  Συγχαρητήρια για την προσθήκη και άλλων υγειονομικών μονάδων (YM) στους υπόχρεους διαχείρισης ΕΑΥΜ, με αποτέλεσμα την απομάκρυνση από τα αστικά απορρίμματα αρκετών τόνων ΕΑΥΜ τα οποία επιμολύνουν τα αστικά απορρίμματα και δημιουργούν κινδύνους για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα αλλά και στο έδαφος από την έκπλυσή τους.

  Ωστόσο είναι ανάγκη να διορθωθεί μια στρέβλωση της Νομοθεσίας που έγινε με την τροποποίησή της με Αριθμ. Οικ. 41848/1848/2017 Β’ 3649 και συγκεκριμένα στα άρθρα 2 και 3 όπου προβλέπεται η αποθήκευση των ΕΑΥΜ σε θεμοκρασίες -18 βαθμούς C για διάστημα έως 12 μήνες.
  Πρακτικά Καμία υγειονομική μονάδα και ειδικά τα πολλά μικρά ιδιωτικά ιατρεία, τα μικροβιολογικά εργαστήρια κλπ δεν διατηρεί τα υγειονομικά της απόβλητα σε τέτοιους ειδικούς χώρους, οι οποίοι έχουν πολύ υυψηλό κόστος και σημαντική όχληση, οπότε και τα απορρίπτουν παρανόμως σε κοινούς κάδους αστικών αποβλήτων (πράσινο και μπλε κάδο) με τεράστιο πρόβλημα για τη δημόσια υγεία!
  Επικαλούμενοι ότι τα αποθηκεύουν σε κατάλληλες συνθήκες επί 12 μήνες, καλούν τις εταιρείες αποκομιδής μία φορά τον χρόνο και τους παραδίδουν ελάχιστα απόβλητα, συνήθως του μήνα εκείνου, έχοντας απορρίψει τα απόβλητα 11 μηνών στα κοινά σκουπίδια.
  Αναγκαία είναι λοιπόν η επάνοδος στα δεδομένα της Νομοθεσίας της ΚΥΑ 146163/7.5.2012 (ΦΕΚ 1537Β΄’) με τις ακόλουθες προβλέψεις αποθήκευσης:
  εως 30 ημέρες στις ΥΜ Μικροβιολογικά εργαστήρια, Οδοντιατρεία και Κτηνιατρεία για ποσότητες ως 500 λίτρα και σε θερμοκρασίες φύλαξης στους 0 βαθμούς C, όπως εξάλλου προβλέπεται στην συγκεκριμένη τροποποίηση στα άρθρα 2 και 3 στο δεύτερο σκέλος της κάθε παραγράφου που προαναφέραμε.
  εως 90 ημέρες στις ΥΜ Ιατρεία και φαρμακεία των οποίων η παραγωγή θα εντείνεται στην διάρκεια των εμβολιαστικών περιόδων, ενώ άλλες τρεις φορές ετησίως θα καλύπτουν πλήρως τις παραγωγές των ΥΜ αυτών.
  Στις ΥΜ απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών, ανεξαρτήτως ειδικότητας, βάσει του άρθρου 2 της Αριθμ. Οικ. 41848/1848/2017 Β’ 3649, εως 90 ημέρες με εξαίρεση τους θερινούς μήνες, έως 30 ημέρες.

 • 5 Ιουνίου 2021, 11:35 | Ιωάννης Λεβέντης

  Δεν έχετε κάνει καμία πρόβλεψη για τον έλεγχο των χιλιάδων νέων υπόχρεων διαχείρισης ΕΑΥΜ ως προς την τήρηση των επιταγών της Νομοθεσίας και της επιβολής ανάλογων προστίμων για τους μη συμμορφούμενους. Ως γνωστόν χωρίς έλεγχο δεν συμμορφώνεται κανείς.
  Εξάλλου οι Επιθεωρητές κάθε φύσης (Υγείας, περιβάλλοντος, κλπ.) δεν αρκούν ώστε να ελέγξουν όλες αυτές τις μικρές υγειονομικές μονάδες.Μια πρόταση είναι η ακόλουθη και σχετικά εύκολη τώρα που τα διάφορα πληροφοριακά συστήματα διασυνδέονται μεταξύ τους.
  Βάσει των ΚΑΔ των ΥΜ που υπάρχουν στην ΑΑΔΕ είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αρχείο όλων των υπόχρεων προς διαχείριση το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το ΗΜΑ (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων). Σε αυτό οι εταιρίες διαχείρισης θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να ενημερώνουν το αρχείο κλικάροντας τον εκάστοτε συμβαλλόμενο. Στο τέλος της χρονιάς θα υπάρχει έλεγχος και καταλογισμός αυτόματος ενός τέλους περιβαλλοντικής προστασίας,το οποίο θα μπορεί να είναι της τάξης των 500,00€ ανά δραστηριότητα-πολύ μεγαλύτερο του κόστους διαχείρισης αποβλήτων συνολικά για ένα ιατρείο. Η επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση μπορεί να επιφέρει μεγαλύτερο τέλος στο επόμενο έτος. Όλα αυτά θα μπορούν να γίνονται αυτόματα μέσω του ΗΜΑ στο οποίο η ΑΑΔΕ θα έχει πρόσβαση. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος και άκοπος για το ΥΠΕΝ,για την συμμόρφωση όλων των μικρών υγειονομικών μονάδων που μέχρι τώρα δεν κάνουν τίποτα και δεν θα κάνουν αν δεν υπάρχει έλεγχος. Σημαντική η υποχρέωση των φορέων διαχείρισης που θα φέρουν την ευθύνη ενημέρωσης των αρχείων του ΗΜΑ με όποιες παραμέτρους οφείνουν να συμπληρώνουν (π.χ. αριθμό αποκομιδών αποβλήτων κλπ.) διότι από την μη καταχώρηση, μια ΥΜ συμμορφούμενη θα πάρει άδικα πρόστιμο.