Άρθρο 12 Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΕΔ (Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. Επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων του ενός φορέων ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύμα αποβλήτων άλλων προϊόντων.
2. Μέτοχοι ή εταίροι φορέα ΣΣΕΔ μπορούν να είναι αποκλειστικά:
α) οι υπόχρεοι της παρ. 1 του άρθρου 11,
β) τα νομικά πρόσωπα τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11 με σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ και για τα οποία ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι όροι και περιορισμοί των παρ. 3, 4, 5, 7 και 8 που ισχύουν για τους φορείς ΣΣΕΔ. Ειδικότερα για τις συσκευασίες, στα νομικά αυτά πρόσωπα μπορεί να συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα τα οποία κατ΄ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, επεξεργάζονται, μεταποιούν ή εισάγουν συσκευασίες.
γ) οι ο.τ.α. α΄ βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους υπόχρεους της παρ. 1 του άρθρου 11.
Οι μετοχές του φορέα ΣΣΕΔ που λειτουργεί υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
3. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει ή κατείχε τα τελευταία τρία (3) χρόνια θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων. Το ασυμβίβαστο δεν ισχύει:
α) για τους ο.τ.α. α΄ βαθμού και την ΚΕΔΕ,
β) για τις περιπτώσεις μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά σε δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.
4. Απαγορεύεται η κατοχή μετοχών ή μερίδων φορέα ΣΣΕΔ από πρόσωπα που:
α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή παρόμοια διαδικασία,
β) έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ή του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα ή για παράβαση των διατάξεων που προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή για αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4042/2012 (Α’ 24) ή του άρθρου 66 του παρόντος νόμου ή του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160).
5. Το ασυμβίβαστο της παρ. 3 και τα κωλύματα της περ. β) της παρ. 4 ισχύουν και για την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση του φορέα ΣΣΕΔ. Το ασυμβίβαστο της παρ. 3 για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ ισχύει και όταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και σε πλάγια γραμμή μέχρι και δευτέρου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω προσώπων είναι και μέτοχος, μέλος οργάνου διοίκησης ή στέλεχος που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Η εξαίρεση της περ. β) της παρ. 3 δεν ισχύει για τα ασυμβίβαστα της παρούσας.
6. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα της παρ. 3 ή από τα κωλύματα της παρ. 4 στο πρόσωπο μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχει σε πρόσωπα των περ. α) ή β) της παρ. 2, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τον χρόνο που γεννάται το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα ή τα κωλύματα της παρ. 5 στο πρόσωπο μέλους διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους με θέση ευθύνης που προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις παρ. 3, 4 και 5.
7. Οι φορείς ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελούν οι ίδιοι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτουν σχετικές για τον σκοπό αυτό άδειες. Αν, εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθίσταται αδύνατη η συλλογή και μεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τα οποία έχουν υλοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4496/2017 (Α΄170).
8. Η διανομή κερδών από τον φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχους ή τους εταίρους του απαγορεύεται.
9. Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ διενεργούνται σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει ο Ε.Ο.ΑΝ. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.ΑΝ. και διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.
Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ. τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ανάρτηση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και ύστερα από κάθε σχετική τροποποίησή τους. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών. Αν ο Ε.Ο.ΑΝ. δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Κανονισμός θεωρείται εγκεκριμένος.
10. Ο φορέας ΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση έκθεση προγραμματισμού για τα επόμενα τρία (3) έτη, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο:
α) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός και σχέδιο προϋπολογισμού των επόμενων τριών (3) ετών,
β) προγραμματισμός των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του ΣΕΔ για τα επόμενα τρία (3) έτη, με αναφορά στη γεωγραφική ανάπτυξη, τις απαιτούμενες επενδύσεις και συνεργασίες και τις εκτιμώμενες ανακτηθείσες ποσότητες.
γ) αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, τον σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να αξιώσει την από κοινού διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης με άλλους φορείς ΣΣΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες συνέργειες ή επικαλύψεις με άλλα προγράμματα ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης.
Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.
Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να εξειδικεύονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
11. Ο φορέας ΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση λεπτομερή ετήσια απολογιστική έκθεση κατ’ αντιστοιχία με το εγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο στοιχεία σχετικά με:
α) τον φορέα ΣΕΔ, ιδίως αναφορικά με τη μετοχική και εταιρική του σύνθεση, αλλαγές στο καταστατικό, διαχείριση ασυμβιβάστων και κωλυμάτων, σχετική οργανωτική διάρθρωση και στελέχωση,
β) τον βαθμό ανάπτυξης της εμβέλειας του ΣΕΔ σε σχέση με τα απόβλητα που διαχειρίζεται και τη γεωγραφική του κάλυψη,
γ) τις εφαρμοζόμενες μεθόδους εναλλακτικής διαχείρισης, τις σχετικές με κάθε μέθοδο υφιστάμενες υποδομές και τον εξοπλισμό και την απόδοση κάθε μεθόδου, ιδίως τις ποσότητες που ανακτώνται και συλλέγονται,
δ) την επίδοση του ΣΕΔ σε σχέση με τους στόχους που υποχρεούται να πετύχει και το μερίδιο συμμετοχής των διαφορετικών μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης, ανάλογα με το μερίδιο ποσοτήτων των συμβεβλημένων υπόχρεων ανά κατηγορία προϊόντος,
ε) τις εφαρμοζόμενες μεθόδους παρακολούθησης και επιβεβαίωσης των δηλούμενων ποσοτήτων και τον τρόπο διασφάλισης της αξιοπιστίας αυτών,
στ) τους συμβεβλημένους υπόχρεους,
ζ) τους συνεργάτες του φορέα ΣΕΔ για την εκτέλεση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, ανά εργασία και μέθοδο,
η) τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ανά δράση, το κοινό στο οποίο απευθύνεται, το είδος της, το κόστος υλοποίησης και την αποτελεσματικότητά της, και
θ) τα οικονομικά στοιχεία, ιδίως τα έσοδα από εισφορές υπόχρεων και από άλλες πηγές, το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος ανά μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς και το κόστος ανά τόνο ανακυκλούμενων αποβλήτων (αποδοτικότητα), τις δανειακές υποχρεώσεις τους, τα στοιχεία των αυτοελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους, το συνολικό κόστος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, το διοικητικό κόστος σύμφωνα με την παρ. 13, λοιπά έξοδα καθώς και αποθεματικό στο οποίο δεν περιλαμβάνεται η διαφορά της τρέχουσας αξίας των παγίων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων από την αναπόσβεστη αξία τους.
Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. που αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» δύναται να καθορίζεται μέγιστο ποσοστό επιτρεπτού ειδικού αποθεματικού για κάθε κατηγορία ΣΣΕΔ.
Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους με βάση τα έως τότε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία και αναρτάται αμελλητί, με την ένδειξη «υπό αξιολόγηση» στην ιστοσελίδα του φορέα ΣΕΔ και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. Με την οριστικοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα, υποβάλλονται αμελλητί στον Ε.Ο.ΑΝ. και τα οικονομικά αυτά στοιχεία. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της έκθεσης, η αξιολόγηση αυτή αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του φορέα ΣΕΔ και στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.
Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας δύναται να εξειδικεύονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία δημοσιεύεται στον διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
12. Ο φορέας ΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει αληθή και τεκμηριωμένα στοιχεία στον Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά με τις ποσότητες των αποβλήτων, ανά είδος και κατηγορία αυτών, που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη μεθοδολογία συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών.
13. Το διοικητικό κόστος των φορέων ΣΣΕΔ δεν υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την επίτευξη του σκοπού τους με τρόπο οικονομικά αποδοτικό. Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει και αξιολογεί το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ κατά την εξέταση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, κατά τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης των ΣΣΕΔ και κατά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των φορέων και μπορεί να θέτει σχετικούς όρους στην απόφαση έγκρισης.
Για την αξιολόγηση του διοικητικού κόστους, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να καθορίσει το εύλογο διοικητικό κόστος ή στοιχείων αυτού με μελέτη που ανατίθεται σε εταιρία εγνωσμένου κύρους.
Ως «διοικητικό κόστος» θεωρείται ιδίως:
α) το κόστος μισθοδοσίας,
β) η αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου,
γ) τα μισθώματα και τα κοινόχρηστα,
δ) το κόστος αναλωσίμων,
ε) τα αναγκαία έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, και
στ) το κόστος λήψης αναγκαίων υπηρεσιών, όπως λογιστικής υποστήριξης, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως και υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας.
Στο διοικητικό κόστος δεν περιλαμβάνονται το έκτακτο κόστος για δικαστικές υποθέσεις, το κόστος των σχετικών δικηγορικών αμοιβών και το κόστος των αυτοελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους.
Κατά την εξέταση του διοικητικού κόστους αξιολογούνται, ιδίως, η διάθεση χωρίς αιτιολογία υψηλών ποσών σε μία ή περισσότερες από τις κατηγορίες διοικητικού κόστους και οι χωρίς αιτιολογία μεγάλες διακυμάνσεις ανά κατηγορία κόστους μεταξύ των ετών.
Τα ΣΣΕΔ είναι υποχρεωμένα να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους τα στοιχεία (α) έως (στ) του διοικητικού τους κόστους.
14. Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου από φορέα ΣΣΕΔ που έχει συμπληρώσει δύο (2) έτη λειτουργίας, επιβάλλεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. σχέδιο συμμόρφωσης και, σε περίπτωση που εξακολουθεί η μη επίτευξη του ποσοτικού στόχου ή των ποσοτικών στόχων για πλέον του ενός πλήρους ημερολογιακού έτους, πρόστιμο αναλογικό της απόκλισης από τον στόχο. Ειδικότερα, εφόσον η μη επίτευξη του στόχου συνεχίζεται για δεύτερο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ισούται με το ύψος των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που αντιστοιχεί στο 20% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τρίτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ισούται με το ύψος των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που αντιστοιχεί στο 40% της απόκλισης από τον στόχο. Εφόσον η μη επίτευξη του στόχου εξακολουθεί για τέταρτο συνεχόμενο έτος, επιβάλλεται πρόστιμο, το οποίο ισούται με το ύψος των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που αντιστοιχεί στο 100% της απόκλισης από τον στόχο.
Οι ποσοτικοί στόχοι, η μη επίτευξη των οποίων επισύρει την εφαρμογή της παρούσας, καθορίζονται στο οικείο ΠΔΕΠ ή στην παρ. 6 του άρθρου 81 και παρατίθενται στην απόφαση έγκρισης του ΣΣΕΔ.
Σε περίπτωση που ο φορέας ΣΣΕΔ εξακολουθεί και δεν επιτυγχάνει τουλάχιστον το 80% του στόχου του, ο Ε.Ο.ΑΝ. ανακαλεί την έγκρισή του. Εφόσον επιτυγχάνει άνω του 80% του στόχου του, επιβάλλεται πρόστιμο το οποίο ισούται με το ύψος των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου που αντιστοιχεί στο 100% της απόκλισης από τον στόχο.
Για τους φορείς ΑΣΕΔ που δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν κατά το προηγούμενο πλήρες ημερολογιακό έτος και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη λειτουργίας, επιβάλλεται σχέδιο συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που ο φορέας ΑΣΕΔ εξακολουθεί και δεν επιτυγχάνει τον στόχο του το επόμενο έτος, ο Ε.Ο.ΑΝ. επιβάλλει πρόστιμο το οποίο ισούται με το ύψος των χρηματικών εισφορών της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου αντίστοιχου ΣΣΕΔ συσκευασιών ή προϊόντων που θα κατέβαλλε για την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο που αντιστοιχεί στο 100% της απόκλισης από τον στόχο και ανακαλείται η έγκριση. Στην περίπτωση αυτή, ο υπόχρεος οφείλει να ενταχθεί αμελλητί σε ΣΣΕΔ.
Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ακολουθείται η διαδικασία των παρ. 16 και 17 του άρθρου 69.
15. Οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι συμβεβλημένοι με αυτούς παραγωγοί προϊόντων τηρούν τους όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ. Για τον σκοπό αυτό προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσουν την τήρηση των όρων της σύμβασης, μεταξύ των οποίων τις δηλωθείσες ποσότητες και την έγκαιρη καταβολή των εισφορών. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να δίνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, όπως ισοζύγια αποθήκης και ποσότητες πωληθέντων προϊόντων, θεωρημένα από ορκωτό λογιστή.
16. Εφόσον ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ., ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που απομένει, μετά από την εξόφληση των οφειλών του συστήματος προς τρίτους, περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος υποχρεούται να τα διαθέσει για την επίτευξη των σχετικών στόχων. Με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. καθορίζονται ο τρόπος κατανομής του ποσού της παρούσας μεταξύ των ΣΣΕΔ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα λαμβανομένων υπόψη ιδίως των επιδόσεων των υφιστάμενων ΣΣΕΔ και των ποσοτήτων των συμβεβλημένων υποχρέων.
17. Οι φορείς ΣΣΕΔ διασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΣΕΔ των ενδιαφερομένων παραγωγών ή διαχειριστών, οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις του συστήματος, που απορρέουν από τον παρόντα και την απόφαση έγκρισης του συστήματος.
18. Ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται είτε να καταθέσει χρηματική εγγύηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είτε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ή να προχωρήσει στο άνοιγμα ανέκκλητης τραπεζικής πίστωσης υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ. με σκοπό τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του φορέα ΣΣΕΔ και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται ως το ένα εικοστό (1/20) του συνόλου των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Η εγγύηση καταπίπτει με απλή έγγραφη αίτηση του Ε.Ο.ΑΝ., κατόπιν σχετικής απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του, η οποία επισυνάπτεται στην ανωτέρω αίτηση, εφόσον στο τέλος της πενταετούς έγκρισης του ΣΕΔ δεν επιτυγχάνεται τουλάχιστον ένας από τους στόχους που έχουν οριστεί ως σχετικό κριτήριο στην απόφαση έγκρισης του ΣΣΕΔ σύμφωνα με το οικείο ΠΔΕΠ ή την παρ. 6 του άρθρου 81. Επί της εγγύησης υποχρεωτικά αναφέρεται ότι η εγγύηση αυτή καταπίπτει με αίτηση του Ε.Ο.ΑΝ.. Τα ποσά που περιέρχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από την κατάπτωση της εγγύησης χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά για τη χρηματοδότηση δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων του ΣΕΔ του οποίου κατέπεσε η χρηματική εγγύηση.

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:23 | Μιχάλης Τσαούτος – ΕΨΑ Α.Ε.

  Το άρθρο πρέπει να διαγραφεί – αποτελεί αφενός αδικαιολόγητη δέσμευση πόρων από τα συστήματα, ιδιαιτέρως δε για σύστημα εγγυοδοσίας και αφετέρου, επειδή η κατάπτωσή του συναρτάται με την επίτευξη στόχων, αποτελεί σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Αρ.12 § 14 διπλή κύρωση.

 • παρ. 2 : Με την παρ. 2 του άρθρου 12 προβλέπεται ότι οι μετοχές του φορέα ΣΣΕΔ που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Το ίδιο προβλεπόταν με την παρ. 2 του άρθρου 4α του Ν. 2939/2001. Η προηγούμενη ρύθμιση διατηρείται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου χωρίς λόγο καθώς πλέον οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.

  παρ. 10: Είναι περιττή η υποβολή τριετούς εκθέσεως προγραμματισμού. Δημιουργεί μεγάλο φόρτο εργασίας στα ΣΣΕΔ και γραφειοκρατία, καθώς παράλληλα μειώνεται η διάρκεια έγκρισης από έξι χρόνια σε πέντε. Θα έπρεπε να διατηρηθεί η διατύπωση του άρθρου 4α παρ. 10.

  παρ. 11: Δεν μπορούν να αναρτώνται όλες οι πληροφορίες αλλά μόνο όσες διαβαθμίζονται ως μη εμπιστευτικές. Θα πρέπει να τηρείται η εμπιστευτικότητα για την προστασία εμπορικών μυστικών πληροφοριών καθώς και τεχνολογικών καινοτομιών των ΣΣΕΔ

  παρ. 13: Η διάταξη αυτή χωρίς επαρκή αιτιολογία και προφανές όφελος για κάποιον, αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοτυπία και παραβιάζει την αυτονομία των ΣΣΕΔ. Προτείνεται η διαγραφή της καθώς το διοικητικό κόστος τίθεται πάντοτε υπό την κρίση της αγοράς, των υπόχρεων παραγωγών και των μετόχων των ΣΣΕΔ. Επιπλέον τα στοιχεία από α) έως στ) που καλούνται τα ΣΣΕΔ να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους υπάρχουν στην απολογιστική και δεν έχει νόημα να δημοσιεύονται ξεχωριστά.

  παρ. 14: Όλα τα προβλεπόμενα στην παρ. 14 πρόστιμα είναι εξοντωτικά για τα ΣΣΕΔ ενώ διαστρεβλώνουν την εικόνα των ΣΣΕΔ. Με τέτοιου ύψους πρόστιμα παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας αλλά και η αρχή της χρηστής διοίκησης. Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί η αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχων του κράτους, η οποία οδηγεί σε ένα μεγάλο βαθμό στη μη επίτευξη των στόχων.
  Επίσης πρόστιμο ύψους 40% ή 100% οδηγούν αναπόφευκτα σε σοβαρό πρόβλημα στις ταμειακές ροές των ΣΣΕΔ και κατ΄ακολουθία στη χρηματοδότησης των εργασιών τους. Στην πράξη θα οδηγήσουν σε παύση της λειτουργίας τους.

  παρ. 16:Μετά την εκκαθάριση σε περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης της απόφασης έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ, θα πρέπει να καταβληθεί στους μετόχους και εταίρους η συμμετοχή τους στο κεφάλαιο και στη συνέχεια το ποσό που απομένει στον ΕΟΑΝ.

  παρ.18: Προτείνεται η απαλοιφή του άρθρου άλλως ο περιορισμός της ποινικής ρήτρας σε ένα εύλογο ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1% ή 2%.

 • παρ. 11., εδ. θ. Αν το αποθεματικό του ΣΕΔ ξεπεράσει το μέγιστο επιτρεπόμενο τι γίνεται;

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:12 | Κ.Ε.ΠΕ.Δ. ΑΕ

  Άρθρο 12, Παρ. 3β
  Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 του παρόντος Σχεδίου Νόμου παρ. 2.α. περίπτωση αα. στην οποία ορίζεται ότι ως Παραγωγός των προϊόντων της παρ. 1 νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατ’ επάγγελμα παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει … … και διαθέτει τα προϊόντα στην ελληνική αγορά,
  Προτείνεται η παρ. 3β να τροποποιηθεί ως ακολούθως :
  β) Για τις περιπτώσεις μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, στις οποίες ο κύκλος εργασιών, που καθιστά την επιχείρηση του εν λόγω μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ υπόχρεο παραγωγό, είναι μεγαλύτερος από τον κύκλο εργασιών που προκύπτει από πωλήσεις στην ελληνική αγορά προϊόντων της, τα οποία παρήχθησαν από εργασίες διαχείρισης.
  Η συγκριμένη διατύπωση αποσαφηνίζει πλήρως την ουσία του θέματος και εναρμονίζεται με το πνεύμα του νόμου.

  Άρθρο 12, Παράγραφος 11
  Προτείνεται, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στην κατάθεση της Έκθεσης και ιδιαίτερα των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στις Εκθέσεις που κατατίθενται στο ΕΜΠΑ και στο ΗΜΑ, η ημερομηνία κατάθεσης της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των ΣΕΔ να υποβάλλεται εντός 30 ημερών από της ολοκλήρωσης της κατάθεσης των εκθέσεων προς το ΕΜΠΑ και ΗΜΑ.

  Άρθρο 12 Παράγραφος 18
  Προτείνεται στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των ΣΕΔ και ιδιαίτερα των ΣΕΔ με χαμηλό κύκλο εργασιών να απαλειφθεί το ελάχιστο όριο του ύψους της εγγύησης των 30.000 ευρώ και να ισχύει σε όλους το ποσοστό του 5% επί του συνόλου των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγουμένου έτους.

  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
  Με Εκτίμηση
  Κ.Ε.ΠΕ.Δ. ΑΕ

 • Άρθρο 12, Παρ. 3β
  Στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στο άρθρο 11 του παρόντος Σχεδίου Νόμου παρ. 2.α. περίπτωση αα. στην οποία ορίζεται ότι ως Παραγωγός των προϊόντων της παρ. 1 νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατ’ επάγγελμα παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει … … και διαθέτει τα προϊόντα στην ελληνική αγορά,
  Προτείνεται η παρ. 3β να τροποποιηθεί ως ακολούθως :
  β) Για τις περιπτώσεις μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, στις οποίες ο κύκλος εργασιών, που καθιστά την επιχείρηση του εν λόγω μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ υπόχρεο παραγωγό, είναι μεγαλύτερος από τον κύκλο εργασιών που προκύπτει από πωλήσεις στην ελληνική αγορά προϊόντων της, τα οποία παρήχθησαν από εργασίες διαχείρισης.
  Η συγκριμένη διατύπωση αποσαφηνίζει πλήρως την ουσία του θέματος και εναρμονίζεται με το πνεύμα του νόμου.

  Άρθρο 12, Παρ. 7
  Το ΣΣΕΔ της ΕΝΔΙΑΛΕ, λειτουργεί Πανελλαδικά, 8 Κέντρα Συλλογής, ιδιοκτησίας του, μέσω των οποίων καλύπτει όλες τις ανάγκες των συνεργαζόμενων συλλεκτών σε επίπεδο δυνατότητας προσωρινής αποθήκευσης ΑΛΕ ή και ελέγχου ποσοτήτων ΑΛΕ. Τα Κέντρα Συλλογής αποτελούσαν, στο αρχικό Σχέδιο δράσης του ΣΣΕΔ σημαντικό παράγοντα τεκμηρίωσης ποσοτικής και ποιοτικής των συλλεγόμενων ποσοτήτων ΑΛΕ, για τη επίτευξη των στόχων του ΣΣΕΔ, παράγοντας που συνεχίζει να ισχύει και σήμερα.
  Κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμο να αποσαφηνιστεί ότι η λειτουργία των Κέντρων Συλλογής της ΕΝΔΙΑΛΕ ΑΕ, δεν εξυπηρετεί εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ως επάγγελμα, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο του επιτυχημένου συνολικού σχεδιασμού της λειτουργίας της.
  Επισημαίνεται ότι στην έκδοση του ν. 4496/2017 είχε παραληφθεί η προσθήκη των Κέντρων Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων ως εξαιρούμενα, μαζί με τα ήδη εν λειτουργία ΚΔΑΥ, και στο πλαίσιο αυτό απαιτήθηκε από την ΕΝΔΙΑΛΕ η κατάθεση αιτήματος εξαίρεσης για την συνέχιση της υφιστάμενης λειτουργίας των Κέντρων Συλλογής βάσει των προβλεπόμενων στο ν. 4496/2017 άρθρο 4Α παρ. 7, προς τον ΕΟΑΝ το οποίο εγκρίθηκε βάσει της Απόφασης του ΔΣ ΕΟΑΝ συνεδρίαση 175.3./03.12.2020.

  Βάσει των ανωτέρω προτείνεται η τελευταία πρόταση της παραγράφου 7 να συμπληρωθεί ως εξής :
  Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και τα Κέντρα Συλλογής Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων, τα οποία έχουν υλοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4496/2017 (Α΄170).

  Άρθρο 12, Παράγραφος 11
  Προτείνεται, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων στοιχείων που αφορούν στην κατάθεση της Έκθεσης και ιδιαίτερα των στοιχείων που συμπεριλαμβάνονται στις Εκθέσεις που κατατίθενται στο ΕΜΠΑ και στο ΗΜΑ, η ημερομηνία κατάθεσης της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης των ΣΕΔ να υποβάλλεται εντός 30 ημερών από της ολοκλήρωσης της κατάθεσης των εκθέσεων προς το ΕΜΠΑ και ΗΜΑ.

  Άρθρο 12 Παράγραφος 18
  Προτείνεται στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης των ΣΕΔ και ιδιαίτερα των ΣΕΔ με χαμηλό κύκλο εργασιών να απαλειφθεί το ελάχιστο όριο του ύψους της εγγύησης των 30.000 ευρώ και να ισχύει σε όλους το ποσοστό του 5% επί του συνόλου των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγουμένου έτους.
  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
  Με Εκτίμηση
  ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:33 | ΠΕΔΜΕΔΕ ECO

  Η χρηματική εγγύηση θα πρέπει να καταβάλλεται από τα ΣΕΔ, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τα 2 έτη λειτουργίας. Επίσης τα ΣΕΔ των ΑΕΚΚ θα πρέπει να εξαιρεθούν από το καθεστώς της χρηματικής εγγύησης καθώς υπάρχουν διαφορές από τα υπόλοιπα ΣΕΔ στον τρόπο υπολογισμού των χρηματικών εισφορών. Το ύψος των 30.000 ευρώ κατ’ελάχιστον είναι ένα πολύ υψηλό ποσό σε σχέση με το διοικητικό κόστος και την εισφορά για διοικητικό κόστος των ΣΕΔ ΑΕΚΚ

 • 10 Ιουνίου 2021, 13:54 | ΑΝΑΕΚΚ ΑΕ

  Παρ.3 & 5: Σε όλα τα ρεύματα αποβλήτων, πλην των ΑΕΚΚ, ο εκάστοτε παραγωγός καταβάλει την εισφορά εναλλακτικής διαχείρισης απευθείας στα ΣΕΔ, για το σύνολο των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά, προτού αυτά χαρακτηριστούν ως απόβλητα. Στην περίπτωση των ΑΕΚΚ δεν είναι δυνατή η εκ των προτέρων καταβολή της εισφοράς εναλλακτικής διαχείρισης, κύρια λόγω της σχετικά μεγάλης διάρκειας ζωής των υλικών, με την εισφορά να καταβάλλεται όταν και όποτε αυτά χαρακτηριστούν ως απόβλητα (πχ στάδιο κατεδάφισης). Ουσιαστικά λοιπόν τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, μη έχοντας εξασφαλισμένα έσοδα, όπως τα ΣΕΔ των λοιπών ρευμάτων αποβλήτων, καλούνται να εφαρμόζουν το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, να οργανώνουν και να ελέγχουν τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα τόσο τη δική τους όσο και των συνεργαζόμενων με αυτά μονάδων ανακύκλωσης. Άλλωστε, για αυτό και ο νομοθέτης έχει προβλέψει τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ να οργανώνονται από «Διαχειριστές» και όχι από «Παραγωγούς».
  Συνεπώς το ασυμβίβαστο των παραγράφων 3 και 5 του άρθρου 12 για τους μετόχους, εταίρους και τα μέλη Διοίκησης ΣΣΕΔ σε σχέση με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει ή κατείχε τα τελευταία τρία (3) χρόνια θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή προϊόντων, στην περίπτωση των ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), θεωρούμε ότι δεν πρέπει να ισχύει, όπως άλλωστε συμβαίνει μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το άρθρο 4Α παράγραφος 17 του ν. 2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 4 του ν. 4496/2017.
  Σε κάθε δε περίπτωση, αφού ρητά μέχρι σήμερα με την παραπάνω διάταξη του άρθρου 4Α παρ. 17 του Ν. 2939/2001 επιτρεπόταν ο μέτοχος/εταίρος/μέλος διοίκησης του ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να έχει και την πιο πάνω ιδιότητα σε επιχείρηση η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, είναι τουλάχιστον οξύμωρο, άδικο και αντίθετο στην λογική και σε κάθε έννοια δικαίου, να ισχύουν αιφνιδιαστικά τα ανωτέρω ασυμβίβαστα, αναδρομικά για τα τελευταία τρία (3) παρελθόντα χρόνια, δηλαδή κάτι που ήταν απολύτως νόμιμο με ειδική διάταξη μέχρι σήμερα, να θεωρείται «παράνομο» αιφνιδιαστικά και αναδρομικά για τα τελευταία τρία χρόνια. Αναμφίβολα η διάταξη αυτή είναι εντονότατα προβληματική, μη νόμιμη και γεννά εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητά της.
  Τέλος σημειώνεται ότι, στις οδηγίες 2008/98/ΕΚ και 2018/851/ΕΚ δεν υπάρχει αναφορά σε τέτοια ασυμβίβαστα, είτε ως πρόβλεψη είτε ως κατευθυντήρια οδηγία, και επομένως η ανωτέρω διάταξη περί ασυμβίβαστων αποτελεί επιλογή του εσωτερικού νομοθέτη και μόνο, και όχι υιοθέτηση/ενσωμάτωση κειμένου ή πρόβλεψης κοινοτικής νομοθεσίας όπως τιτλοφορείται. Εν κατακλείδι, κατά την γνώμη μας θα πρέπει να επαναληφθεί η διατύπωση του άρθρου 4Α παρ. 17 του ν. 2939/2001 και να προβλεφθεί ρητά ότι : «Οι παράγραφοι 3, 5, 6 και 7 του άρθρου 12 ως προς τα ασυμβίβαστα του μετόχου/εταίρου/μέλους διοίκησης του ΣΣΕΔ δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».

  Παρ.18: Για τους ίδιους λόγους με ανωτέρω, θεωρούμε ότι τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ πρέπει να εξαιρεθούν της υποχρέωσης καταβολής εγγύησης. Επίσης τα χρηματικά ποσά που διαχειρίζονται τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, σε σχέση με τα ΣΕΔ των υπολοίπων ρευμάτων, είναι σχετικά μικρά. Θέτοντας ελάχιστο ποσό εγγυητικής τις 30.000€ ουσιαστικά δημιουργεί προβλήματα στη βιωσιμότητα των ΣΕΔ ΑΕΚΚ.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:46 | COMBATT A.E.

  Στην παρ. 10: η έκθεση προγραμματισμού φαίνεται να αφορά τόσο την επόμενη τριετία (σημείο α και β) όσο και μεμονωμένα το επόμενο έτος (σημείο γ) όσον αφορά στο πρόγραμμα ενημέρωσης. Θα πρέπει να αποσαφηνιστεί αν τα στοιχεία α και β υποβάλλονται άπαξ για κάθε επόμενη τριετία, ή ετησίως για την κάθε επόμενη τριετία.

  Στην παρ. 11, σημείο (θ): το κόστος ανά τόνο ανακυκλούμενων αποβλήτων στο οποίο γίνεται αναφορά και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση δεν συνιστά δείκτη αποδοτικότητας, όπως αναφέρεται. Για παράδειγμα, ένα ΣΣΕΔ μειώνοντας το κόστος ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης μπορεί εύκολα να μειώσει το «κόστος ανά τόνο», δείχνοντας ότι είναι αποδοτικό, χωρίς στην πραγματικότητα να είναι. Μάλιστα, ενδέχεται να επωφελείται και από τα αυξημένη κόστη άλλων, ανταγωνιστικών ΣΣΕΔ στο ίδιο ρεύμα, που ενισχύουν με τις δράσεις (και τα κόστη τους) την ενημέρωση και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών στην χωριστή συλλογή και ανακύκλωση.

  Στην παρ. 11, προτελευταία παράγραφος, θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στην ημερομηνία υποβολής της απολογιστικής έκθεσης και αντί της 30ης Απριλίου, αυτή να μεταφερθεί στις 15 Ιουλίου. Ο λόγος είναι ότι η προθεσμία για την δημοσίευση ισολογισμού είναι η 30η Ιουνίου, με αποτέλεσμα ως τώρα όλες οι εκθέσεις να υποβάλλονται με προσωρινά οικονομικά στοιχεία, αυξάνοντας έτσι το διοικητικό φόρτο, και για τα ΣΣΕΔ και για τον ΕΟΑΝ, καθώς τα στοιχεία θα πρέπει επί της ουσίας να υποβληθούν δύο φορές. Το ίδιο πρόβλημα δημιουργείται και με τις προθεσμίες για το ΗΜΑ και ΕΜΠΑ, οι οποίες συχνά παρατείνονται. Θα πρέπει να υπάρξει ρύθμιση που να ορίζει ότι η προθεσμία για την υποβολή της απολογιστικής λήγει σε κάθε περίπτωση έναν μήνα μετά την προθεσμία υποβολής των στοιχείων από τους υπόχρεους στο ΗΜΑ και στο ΕΜΠΑ, όπως αυτή ορίζεται είτε από την νομοθεσία, είτε μετά από ενδεχόμενη σχετική παράταση.

  Στην παρ. 13, είναι υπερβολική η διακριτική ευχέρεια που δίδεται στον ΕΟΑΝ να προσδιορίζει το δίκαιο και εύλογο του διοικητικού κόστους. Επίσης η δημοσίευση στην ιστοσελίδα των επιμέρους στοιχείων του διοικητικού κόστους (τα οποία ούτως ή άλλως δίνονται αναλυτικά στην απολογιστική έκθεση, άρα είναι γνωστά στον ΕΟΑΝ) μπορεί εύκολα να δημιουργήσει παρανοήσεις και παραπλανητική (αποσπασματική) πληροφόρηση στο κοινό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ΣΣΕΔ με χαμηλό διοικητικό κόστος, που όμως έχουν κάνει outsourcing όλη τους ουσιαστικά την διοικητική λειτουργία σε τρίτες εταιρίες. Αυτές οι πρακτικές, αφενός δεν συμβάλλουν στην αύξηση των θέσεων εργασίας, αφετέρου δε «κρύβουν» το διοικητικό κόστος στην γενικότερη κατηγορία «λήψης αναγκαίων υπηρεσιών».

  Στην παρ. 14 εξακολουθεί να παραμένει η τιμωρητική διάθεση απέναντι στα ΣΣΕΔ. Ειδικά το γεγονός ότι η μη επίτευξη του ποσοτικού στόχου για ένα και μόνο έτος οδηγεί αυτόματα σε σχέδιο συμμόρφωσης πρέπει να θεωρηθεί εκτός πραγματικότητας, καθώς συχνά παρουσιάζονται διακυμάνσεις στις επιδόσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του ΣΕΔ αλλά σε εξωγενείς παράγοντες. Αν σε αυτά προστεθεί και η συνολικότερη αναταραχή που έχει προκαλέσει η πανδημία και τα Lockdown, των οποίων οι επιπτώσεις έχουν ήδη καταγραφεί στις επιδόσεις του 2020 και θα συνεχίσουν να αποτυπώνονται και στα αποτελέσματα του 2021, η ρύθμιση αυτή κρίνεται παντελώς άδικη και εξωπραγματική. Προτείνεται αφενός:
  Α) Οι ρυθμίσεις και κυρώσεις της παρ. 14 να ξεκινήσουν να έχουν εφαρμογή το 2023, δηλαδή για τα αποτελέσματα του 2022 (που πιθανολογείται ότι θα είναι το πρώτο έτος χωρίς επιπτώσεις από την πανδημία και
  Β) Να μην επιβάλλονται κυρώσεις, σε περίπτωση που συνολικά οι επιδόσεις του ΣΣΕΔ κατά την τελευταία τριετία επιτυγχάνουν τον ποσοτικό στόχο σε ποσοστό άνω του 90%.

  Στην παρ. 16, κατά τη λύση και εκκαθάριση θα πρέπει να γίνει ρητή αναφορά ότι επιστρέφονται κατά προτεραιότητα οι εισφορές των μετόχων στο κεφάλαιο της Εταιρίας (του ΣΣΕΔ). Αν αυτό δεν αναφερθεί ρητά, δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα κίνητρο σε παραγωγούς να οργανώσουν (ή ακόμα και να παραμείνουν μέτοχοι) σε ΣΣΕΔ.

  Η εγγυητική επιστολή της παρ. 18, παρότι φαίνεται να έχει ορθή στόχευση, θα πρέπει να αξιολογηθεί και σε σχέση με το γεγονός ότι επί της ουσίας περισσότερο από 5% των χρηματικών εισφορών ουσιαστικά παραμένουν εκ του νόμου ανενεργές, δεσμευμένες επί της ουσίας χωρίς να μπορούν να αξιοποιηθούν. Προτείνεται κατ’ ελάχιστον να μειωθεί το ποσοστό στο 3% και το ελάχιστο ποσό στις 20.000 ευρώ.

 • 10 Ιουνίου 2021, 12:59 | PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E.

  Αρ. 12, §18
  Να διαγραφεί – αποτελεί αφενός αδικαιολόγητη δέσμευση πόρων από τα συστήματα, ιδιαιτέρως δε για σύστημα εγγυοδοσίας και αφετέρου, επειδή η κατάπτωσή του συναρτάται με την επίτευξη στόχων, αποτελεί σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Αρ.12 § 14 διπλή κύρωση.

 • 10 Ιουνίου 2021, 10:18 | Re.De-Plan AE

  Στην παρ. 15 ορίζει ότι οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι συμβεβλημένοι με αυτούς παραγωγοί προϊόντων τηρούν τους όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να δίνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία, όπως ισοζύγια αποθήκης και ποσότητες πωληθέντων προϊόντων, θεωρημένα από ορκωτό λογιστή.
  Στο τέλος της παρ. 15 να προστεθεί η φράση: «Σε περίπτωση που η εταιρία δεν έχει υποχρέωση ορκωτού εκλεκτή το έγγραφο μπορεί να υπογραφεί από τον πιστοποιημένο υπεύθυνο λογιστηρίου στο taxisnet – Γ.Γ.Π.Σ.»
  Στην παρ. 18 ορίζει ότι ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται είτε να καταθέσει χρηματική εγγύηση με σκοπό τη διασφάλιση της επίτευξης των στόχων του και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται ως το ένα εικοστό (1/20) του συνόλου των ετήσιων χρηματικών εισφορών του προηγούμενου έτους και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30.000 ευρώ. Ο περιορισμός των 30.000€ πρέπει να αφαιρεθεί.

 • 10 Ιουνίου 2021, 09:54 | ΕΔΟΕ

  Άρθρο 12, Παράγραφος 18
  Οι προϋποθέσεις κατάπτωσης της χρηματικής εγγύησης, σε αντίθεση με τον σαφή προσδιορισμό του τρόπου επιβολής προστίμων, όπως έχει διατυπωθεί στην παράγραφο 14 του ιδίου άρθρου και ο οποίος είναι απόλυτα μετρήσιμος, είναι ασαφείς ως προς τον προσδιορισμό τους. Για παράδειγμα όλοι οι στόχοι οι οποίοι τίθενται στην απόφαση έγκρισης ενός ΣΕΔ δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Επομένως μπορεί να καταπέσει η χρηματική εγγύηση εξαιτίας της μη επίτευξης ενός στόχου ελάσσονος σημασίας ενώ το ΣΕΔ μπορεί να έχει επιτύχει όλους τους υπόλοιπους στόχους.
  Επίσης η αξιοποίηση του χρηματικού ποσού το οποίο θα προκύψει από την κατάπτωση της εγγυητικής είναι ανεφάρμοστη. Για παράδειγμα στην περίπτωση ενός ΣΕΔ το οποίο δεν επιτυγχάνει τους ποσοτικούς στόχους συλλογής του αντίστοιχου αποβλήτου (και του έχουν υποβληθεί τα ανάλογα πρόστιμα). Ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν για την επίτευξη των στόχων; Θα χρηματοδοτηθεί ένα παράλληλο ΣΕΔ, θα δημιουργηθεί νέο ΣΕΔ, θα χρηματοδοτηθούν ανεξάρτητοι συλλέκτες;
  Επιπρόσθετα τίθεται θέμα διαχείρισης της χρηματικής εγγύησης. Συνήθως η χρηματική εγγύηση επιστρέφεται στον ανάδοχο με την ολοκλήρωση ενός έργου εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Στην περίπτωση των ΣΕΔ το έργο είναι συνεχές. Θα υπάρχει διαδικασία επιστροφής της χρηματικής εγγύησης στα ΣΕΔ; Με ποιες προϋποθέσεις και χρονικό προσδιορισμό;
  Προτείνεται να αντικατασταθεί η χρηματική εγγύηση με ένα επαυξημένο πρόστιμο το οποίο θα καταβάλλει το ΣΕΔ στο τρίτο έτος λειτουργίας του εφόσον συνεχίζεται η μη επίτευξη των στόχων όπως περιγράφεται στην παράγραφο 14.

 • 10 Ιουνίου 2021, 09:15 | ΕΔΟΕ

  Αρθρο 12/ Παράγραφος 10
  Η τριετής χρονική διάρκεια την οποία θα καλύπτει η μελέτη προγραμματισμού, την οποία θα υποβάλουν ετήσια τα ΣΕΔ, έρχεται σε αντίφαση με την (νέα) πενταετή διάρκεια έγκρισης λειτουργίας των ΣΕΔ. Αυτό διότι το πρώτο έτος λειτουργίας το ΣΕΔ θα υποβάλει έκθεση προγραμματισμού η οποία θα καλύπτει έως και το τέταρτο έτος λειτουργίας. Το δεύτερο έτος λειτουργίας θα υποβάλει έκθεση προγραμματισμού η οποία θα καλύπτει έως και το πέμπτο έτος λειτουργίας. Το τρίτο έτος λειτουργίας θα πρέπει να υποβάλει έκθεση προγραμματισμού η οποία θα καλύπτει το έκτο έτος. Δηλαδή ένα έτος για το οποίο το ΣΕΔ δεν θα γνωρίζει εάν θα έχει έγκριση λειτουργίας και υπό ποιες προϋποθέσεις.
  Τα ΣΕΔ, για την απόφαση έγκρισης τους, υποβάλουν πενταετές επιχειρησιακό πλάνο και κατά την διάρκεια λειτουργίας τους υποβάλουν ετήσια απολογιστική έκθεση. Θα ήταν, επομένως, πλέον πρόσφορο η μελέτη προγραμματισμού να αντικατασταθεί από μία ετήσια αναθεώρηση του επιχειρησιακού πλάνου στο οποίο να ενσωματώνονται οι παρατηρήσεις του ΕΟΑΝ επί της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης και όποιες τροποποιήσεις επιθυμεί να υποβάλει, προς έγκριση, το ΣΕΔ.

 • 9 Ιουνίου 2021, 21:35 | Κυρκίτσος Φίλιππος

  Η συνεχής μη επίτευξη των στόχων ενός ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ συνεπάγεται κλιμακούμενα πρόστιμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορεί ένα ΣΣΕΔ να κλείσει την πενταετή λειτουργία του επιχειρησιακού του, που έχει λάβει έγκριση, και να συνεχίσει να λειτουργεί απλώς πληρώνοντας πρόστιμα. Προτείνεται να υπάρξει ρητή διατύπωση, ότι εάν ένα ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ δεν έχει επιτύχει τους στόχους του επιχειρησιακού του ο ΕΟΑΝ υποχρεούται να εξετάσει το σταμάτημα της λειτουργίας του ΣΣΕΔ ή του ΑΣΕΔ, εκτός εάν το ΣΣΕΔ ή το ΑΣΕΔ συμμορφωθεί πλήρως.

 • 9 Ιουνίου 2021, 17:04 | ECOELASTIKA

  (Παράγραφος 10): Δεν έχει ουσιαστικό νόημα η κατάθεση Έκθεσης Προγραμματισμού κάθε χρόνο με προβλέψεις κάθε φορά για τα επόμενα 3 χρόνια. Προτιμότερο είναι το καθεστώς όπως ισχύει σήμερα, με ετήσιες εκθέσεις προγραμματισμού για τον επόμενο χρόνο. Όπως έχει διδάξει η εμπειρία με τη διαχείριση των αποβλήτων είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η ασφαλής πρόβλεψη για διαχειριζόμενες ποσότητες αποβλήτων και οικονομικά στοιχεία που αυτές συνεπάγονται για περιόδους πέραν του ενός (1) έτους.

 • ΤΑ ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΙΡΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΔΙΌΤΙ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΑΘΜΗΤΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΣΕΔ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΕΊΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ .ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ,ΠΟΛΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΡΑΊΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΛΛΑ ΑΝ ΟΧΙ ΟΛΑ ,ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 • 9 Ιουνίου 2021, 09:56 | Κώστας

  Υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής φορέα ίδρυσης και λειτουργίας ΣΣΕΔ (ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής) στη ίδρυση και άλλου φορέα ΣΣΕΔ ως φορέας ίδρυσης και λειτουργίας;

  Θα πρέπει να τεθεί σχετικός περιορισμός σε κάποια ρεύματα.

 • Σχετικά με τη παράγραφο 18 του άρθρου:
  Είναι διάταξη προς τη λάθος κατεύθυνση και δεν δύναται να εφαρμοστεί στα ΣΕΔ ΑΕΚΚ λόγω μιας ειδοποιούς διαφοράς έναντι των ΣΕΔ των υπόλοιπων ρευμάτων αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαφορά είναι ότι τα ΣΕΔ των υπόλοιπων ρευμάτων αποβλήτων εισπράττουν τις εισφορές εναλλακτικής διαχείρισης από τα προϊόντα που διακινούν οι υπόχρεοι διαχειριστές στην αγορά πριν τα προϊόντα αυτά καταλήξουν ως απόβλητα. Τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, εισπράττουν τις εισφορές διακριτά από το παραγωγό τους, αφού αυτά γίνουν απόβλητα, την χρονική στιγμή που παραδίδονται για ανακύκλωση.

  Το 1/20 των χρηματικών εισφορών ενός ΣΕΔ ΑΕΚΚ μεταφράζεται σε κλάσμα της τάξης του 1/5 (!) του λειτουργικού τους κόστους και είναι πολύ υψηλό, για να δεσμεύεται. ΣΕΔ ΑΕΚΚ με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα και σημαντικό ύψος εισφορών καλούνται – αντίθετα με «ατομικά προσανατολισμένα» και αναποτελεσματικά όπως έχει αποδειχθεί στη διάδοση του θεσμού ΣΕΔ ΑΕΚΚ – να δεσμεύσουν μεγάλα ποσά που όμως απαιτούνται αφενός για την άμεση εξόφληση του κόστους επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων και αφετέρου για την υλοποίηση κοστοβόρων δράσεων επίτευξης στόχων, κάτω από δύσκολες συνθήκες όπως η «μαύρη» διακίνηση και η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων

  Όσον αφορά στην στοχοθεσία, το άρθρο 30 πρόκειται να δημιουργήσει καθοριστικές ασάφειες ως προς τις πηγές παραγωγής των ΑΕΚΚ, καθώς δεν θα είναι δυνατόν να καθορίζεται ποια έργα θα πρέπει να συμβάλλονται με ΣΣΕΔ και ποια όχι.

 • 8 Ιουνίου 2021, 17:16 | ANAKEM A.E.

  Είναι διάταξη προς τη λάθος κατεύθυνση και δεν δύναται να εφαρμοστεί στα ΣΕΔ ΑΕΚΚ λόγω μιας ειδοποιούς διαφοράς έναντι των ΣΕΔ των υπόλοιπων ρευμάτων αποβλήτων εναλλακτικής διαχείρισης. Η διαφορά είναι ότι τα ΣΕΔ των υπόλοιπων ρευμάτων αποβλήτων εισπράττουν τις εισφορές εναλλακτικής διαχείρισης από τα προϊόντα που διακινούν οι υπόχρεοι διαχειριστές στην αγορά πριν τα προϊόντα αυτά καταλήξουν ως απόβλητα. Τα ΣΕΔ ΑΕΚΚ, εισπράττουν τις εισφορές διακριτά από το παραγωγό τους, αφού αυτά γίνουν απόβλητα, την χρονική στιγμή που παραδίδονται για ανακύκλωση.

  Το 1/20 των χρηματικών εισφορών ενός ΣΕΔ ΑΕΚΚ μεταφράζεται σε κλάσμα της τάξης του 1/5 (!) του λειτουργικού τους κόστους και είναι πολύ υψηλό, για να δεσμεύεται. ΣΕΔ ΑΕΚΚ με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα και σημαντικό ύψος εισφορών καλούνται – αντίθετα με «ατομικά προσανατολισμένα» και αναποτελεσματικά όπως έχει αποδειχθεί στη διάδοση του θεσμού ΣΕΔ ΑΕΚΚ – να δεσμεύσουν μεγάλα ποσά που όμως απαιτούνται αφενός για την άμεση εξόφληση του κόστους επεξεργασίας και αξιοποίησης των αποβλήτων και αφετέρου για την υλοποίηση κοστοβόρων δράσεων επίτευξης στόχων, κάτω από δύσκολες συνθήκες όπως η «μαύρη» διακίνηση και η ανεξέλεγκτη διάθεση αποβλήτων

  Όσον αφορά στην στοχοθεσία, το άρθρο 30 πρόκειται να δημιουργήσει καθοριστικές ασάφειες ως προς τις πηγές παραγωγής των ΑΕΚΚ, καθώς δεν θα είναι δυνατόν να καθορίζεται ποια έργα θα πρέπει να συμβάλλονται με ΣΣΕΔ και ποια όχι.

 • 8 Ιουνίου 2021, 13:39 | ΑΦΗΣ

  Αναφορικά με την παρ. 18, καταρχάς θεωρούμε ότι η ρύθμιση για παροχή χρηματικής εγγύησης από τα ΣΣΕΔ είναι ορθή. Πλην όμως, όπως και στην περίπτωση των δημοσίων έργων, η χρηματική εγγύηση θα πρέπει να συνδεθεί με την εκτέλεση του έργου που έχει αναλάβει το ΣΣΕΔ βάσει του φακέλου έγκρισης. Εάν το ΣΣΕΔ δεν εκτελεί το έργο που έχει αναλάβει (π.χ ελλιπείς εργασίες συλλογής, αξιοποίησης αποβλήτων, μη πραγματοποίηση των δράσεων ευαισθητοποίησης) τότε θα είναι ορθό να καταπίπτει η εγγύηση, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση συγκεκριμένου έργου και όχι αφηρημένα κάποιων δράσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη του στόχου όπως προβλέπει η προτεινόμενη διάταξη. Άλλωστε εάν η επίτευξη του στόχου είναι θέμα πραγματοποίησης ορισμένων δράσεων, ο ΕΟΑΝ οφείλει να δώσει την ευκαιρία στα ΣΣΕΔ για την πραγματοποίησή τους μέσω της επιβολής του σχεδίου συμμόρφωσης της παρ. 14 του ίδιου άρθρου 12.
  Για τον λόγο αυτό η σύνδεση της χρηματικής εγγύησης αποκλειστικά με το ποσοτικό κριτήριο της επίτευξης του στόχου που λειτουργεί ως δέσμια αρμοδιότητα του ΕΟΑΝ δεν είναι θεωρούμε ορθή και πρέπει να αναθεωρηθεί. Επί πλέον η ρύθμιση δεν λαμβάνει υπόψιν την αρχή της αναλογικότητας, καθώς η κατάπτωση της εγγύησης είναι υποχρεωτική ακόμη και για μικρές αποκλίσεις από τον στόχο. Περαιτέρω πρόκειται για δεύτερη χρηματική κύρωση για την ίδια παράβαση (μη επίτευξη του στόχου) καθώς αυτή λειτουργεί ανεξάρτητα με τα πρόστιμα της παρ. 14 του ίδιου άρθρου.
  Κατόπιν τούτων προτείνουμε η χρηματική εγγύηση να συνδεθεί με την εκτέλεση του φακέλου έγκρισης του ΣΣΕΔ, να καταπίπτει μόνο μετά από τη συνολική αξιολόγηση του έργου του ΣΣΕΔ και να προορίζεται για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων έργων που δεν έχει υλοποιήσει το ΣΣΕΔ. Επιπλέον αναφορικά με τη διαδικασία, θα πρέπει να προβλεφθεί ρητώς ότι θα πρέπει να προηγείται κλήση του ΣΣΕΔ για παροχή εξηγήσεων και η απόφαση για κατάπτωση της εγγύησης να εκδίδεται εάν οι εξηγήσεις του ΣΣΕΔ δεν κρίνονται επαρκείς.

 • 8 Ιουνίου 2021, 12:12 | ΑΦΗΣ

  Αναφορικά με την παρ. 14 για την επιβολή του προστίμου αξιολογείται μόνο η ποσοτική επίτευξη του στόχου και η απόκλιση από αυτόν. Αντίθετα δεν αξιολογούνται σοβαρά ποιοτικά κριτήρια που σχετίζονται με τον βαθμό εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΣΣΕΔ βάσει του φακέλου έγκρισης αλλά και του σχεδίου συμμόρφωσης που θα επιβάλλεται από τον ΕΟΑΝ. Επιπλέον θα πρέπει να αξιολογούνται οι αντικειμενικές δυσχέρειες κάθε επί μέρους περίπτωσης και οι λοιποί παράγοντες που συνδιαμορφώνουν τη δυνατότητα επίτευξης του στόχου.

  Για παράδειγμα στην περίπτωση της ΑΦΗΣ έχουμε να κάνουμε με ένα δημοτικό απόβλητο, το οποίο, παρά τον μεγάλο αριθμό κάδων, εξακολουθεί να απορρίπτεται κατά ποσοστό 25% στον μπλε κάδο. Δυστυχώς το πρόβλημα δεν έχει μέχρι σήμερα αντιμετωπιστεί, παρά τις προσπάθειές μας να τεθεί υποχρεωτικό πλαίσιο συνεργασίας με τους Δήμους και τα ΚΔΑΥ, ώστε οι μπαταρίες αυτές, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επίτευξη του εθνικού στόχου, να μην καταλήγουν στα ΧΥΤΑ ως υπόλειμμα.
  Για την αντιμετώπιση του προβλήματος επαναλαμβάνουμε την πρόταση της ΑΦΗΣ να προστεθεί στο άρθρο 31 του νέου Νόμου ρύθμιση για την υποχρέωση αφαίρεσης των μπαταριών κατά τη διαλογή μπλε κάδου στα ΚΔΑΥ.