Άρθρο 91 Όργανα διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) είναι:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ),
β) ο Πρόεδρος του ΔΣ,
γ) ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζονται η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, καθώς και η αποζημίωση των μελών του ΔΣ.