Άρθρο 36 Κόστος (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό των αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.

  • Άρθρο 36, κόστος

    Σύμφωνα με την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του κόστους της απαιτούμενης υποδομής και της λειτουργίας της, βαρύνει τον αρχικό παραγωγό αποβλήτων ή τον τρέχοντα ή τους προηγούμενους κατόχους αποβλήτων.
    Θα πρέπει να τονιστεί ότι αρχικός παραγωγός αποβλήτων αναφέρεται στον καταναλωτή και όχι στον παραγωγό του διακινούμενου συσκευασμένου προϊόντος (packer) ή στον παραγωγό των συσκευασιών (packaging manufacturer).