Άρθρο 15 ΕΜΠΑ – Διασύνδεση με το ΓΕΜΗ και άλλα μητρώα (Άρθρο 8α της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει προστεθεί με την παρ. 9 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

 

 1. Στο πλαίσιο των άρθρων 91 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) και 11 της υπ’ αρ. 181504/2016 (Β 2454) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας το ΓΕΜΗ και το ΕΜΠΑ διαλειτουργούν για την ανταλλαγή και διασταύρωση στοιχείων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με σκοπό τη διαπίστωση της συμμόρφωσης των παραγωγών με τις υποχρεώσεις τους, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, του εμπορικού απορρήτου, του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και του άρθρου 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).
 2. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αιτείται την καταχώριση μεταβολών και στοιχείων ή τη χορήγηση πιστοποιητικών και αντιγράφων από το ΓΕΜΗ ελέγχεται αυτόματα αν είναι εγγεγραμμένο στο ΕΜΠΑ. Σε αρνητική περίπτωση, και εφόσον από την ηλεκτρονική διασταύρωση των καταχωρισθέντων στοιχείων, ιδίως του ΑΦΜ και των ΚΑΔ, προκύψει ότι έχει τέτοια υποχρέωση, υποβάλλει υποχρεωτικά ηλεκτρονική δήλωση ότι θα προβεί στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες για την εγγραφή του. Εάν από τον ανωτέρω έλεγχο δεν προκύψει υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο, το νομικό ή φυσικό πρόσωπο υποβάλει αντίστοιχα ηλεκτρονική δήλωση ότι δεν είναι υπόχρεος παραγωγός σύμφωνα με τον νόμο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, είτε λόγω μη υποβολής της δήλωσης είτε λόγω μη εγγραφής του στο ΕΜΠΑ, διακόπτεται εφεξής η δυνατότητα καταχώρισης ή λήψης κάθε δημοσιευτέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4635/2019 (Α΄167), στοιχείου που το αφορά.
 3. Η δήλωση της παρ. 2 υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ και διαβιβάζεται αυτόματα στο ΕΜΠΑ του Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος δύναται οποτεδήποτε να προβεί στον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου της και να επιβάλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις στον υπόχρεο μη εγγεγραμμένο στο μητρώο παραγωγό. Πέραν αυτών, η δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ιδίου νόμου.
 4. Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διαλειτουργικότητα των μητρώων όπως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
 5. Ειδικά για τη δραστηριότητα της εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων σε επαγγελματική βάση, προϋπόθεση για την εγγραφή και καταχώρηση των στοιχείων στο «Μητρώο Μεταχειρισμένων Οχημάτων» της παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) είναι η ύπαρξη αριθμού μητρώου ΕΜΠΑ.

 

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:31 | Άννα Λεκατσά

  Εκ της Γρηγόρης ΑΒΕΕ

  Η μη καταχώρηση στο ΓΕΜΗ οδηγεί την αιτούσα σε παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018 και περαιτέρω δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο ανασφάλειας στις συναλλαγές, ιδίως στην περίπτωση δηλωτικών καταχωρήσεων (πχ εκπροσώπηση της εταιρείας). Προτείνεται να απαληφθεί όλη η σχετική πρόβλεψη.

 • 10 Ιουνίου 2021, 15:55 | Κ.Ε.ΠΕ.Δ. ΑΕ

  Στο πλαίσιο του άρθρου 15, Προτείνεται, η επιπλέον διασύνδεση με το ΕΜΠΑ – ΓΕΜΗ και των παρακάτω φορέων :
  ΤΕΛΩΝΕΙΑ
  Τα τελωνεία εισόδου στη χώρα, στα οποία τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες ήτοι εκτός ΕΕ οφείλουν να καταγράφονται.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (INTRASTAT) δηλώνονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων στην Ελλάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις :
  Υπόχρεες δήλωσης στην INTRASTAT, πχ για το έτος 2020, είναι οι εταιρείες οι οποίες κατά το προηγούμενο έτος, 2019, εισήγαγαν προϊόντα αξίας 150.000 € και άνω ή κατά τη διάρκεια του 2020 και συγκεκριμένα από τον μήνα κατά τον οποίο αθροιστικά οι εισαγωγές τους υπερέβησαν το ανωτέρω όριο και εντεύθεν. (Κανονισμός Ε.Κ. 638/2004). Όλες οι υπόλοιπες δεν είναι υπόχρεες κατάθεσης της ανωτέρω δήλωσης.

  Θεωρούμε ότι η εμπλοκή όλων των παραπάνω φορέων θα μειώσουν περαιτέρω την υπάρχουσα εισφοροδιαφυγή.
  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
  Με Εκτίμηση
  Κ.Ε.ΠΕ.Δ. ΑΕ

 • Στο πλαίσιο του άρθρου 15, Προτείνεται, η επιπλέον διασύνδεση με το ΕΜΠΑ – ΓΕΜΗ και των παρακάτω φορέων :
  ΤΕΛΩΝΕΙΑ
  Τα τελωνεία εισόδου στη χώρα, στα οποία τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες ήτοι εκτός ΕΕ οφείλουν να καταγράφονται.
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  Στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (INTRASTAT) δηλώνονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές προϊόντων στην Ελλάδα υπό τις εξής προϋποθέσεις :
  Υπόχρεες δήλωσης στην INTRASTAT, πχ για το έτος 2020, είναι οι εταιρείες οι οποίες κατά το προηγούμενο έτος, 2019, εισήγαγαν προϊόντα αξίας 150.000 € και άνω ή κατά τη διάρκεια του 2020 και συγκεκριμένα από τον μήνα κατά τον οποίο αθροιστικά οι εισαγωγές τους υπερέβησαν το ανωτέρω όριο και εντεύθεν. (Κανονισμός Ε.Κ. 638/2004). Όλες οι υπόλοιπες δεν είναι υπόχρεες κατάθεσης της ανωτέρω δήλωσης.

  Θεωρούμε ότι η εμπλοκή όλων των παραπάνω φορέων θα μειώσουν περαιτέρω την υπάρχουσα εισφοροδιαφυγή.
  Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση.
  Με Εκτίμηση
  ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ

 • 10 Ιουνίου 2021, 09:51 | ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ

  Η υποβολή, δήλωσης του υπόχρεου ότι θα προβεί στις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες για την εγγραφή του στο ΕΜΠΑ θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον ορισμό συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για την ολοκλήρωση των ενεργειών αυτών, καθώς και πρόβλεψη διαδικασίας διαπίστωσης της εκτέλεσής τους (π.χ. προσκόμιση αποδεικτικού εγγραφής στο ΕΜΠΑ για τη διεκπεραίωση μεταγενέστερης συναλλαγής με το ΓΕΜΗ).

 • 9 Ιουνίου 2021, 17:05 | ECOELASTIKA

  (Παρ. 5): Πολύ εύστοχη η ρύθμιση της παραγράφου 5 που ελπίζουμε να υποχρεώσει επιτέλους τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων οχημάτων να συμμετάσχουν στα συστήματα