ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’ Τελικές διατάξεις Άρθρο 71 Υποβολή εκθέσεων (Άρθρο 37 της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ όπως έχει αντικατασταθεί από την παρ. 27 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/851)

1. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα δεδομένα που αφορούν στην εφαρμογή των περ. α) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 25.
2. Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 25, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που χρησιμοποιήθηκαν για εργασίες επίχωσης και άλλες εργασίες ανάκτησης υλικών χωριστά από την ποσότητα αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλώθηκαν. Επίσης, αναφέρει την επανεπεξεργασία των αποβλήτων σε υλικά τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για εργασίες επίχωσης ως «επίχωση». Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τις περ. γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 25, η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρει την ποσότητα των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν.
3. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί κατάλληλους ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως όσον αφορά στην ποσότητα δημιουργούμενων αποβλήτων. Υποβάλλει σε ετήσια βάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 20 και των μέτρων που λαμβάνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την επαναχρησιμοποίηση και την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων, με βάση την κοινή μεθοδολογία η οποία ορίζεται στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/2000 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2019 όσον αφορά στον καθορισμό του μορφοτύπου για την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων και την υποβολή έκθεσης ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ.
4. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα δεδομένα για τα ορυκτέλαια ή τα συνθετικά λιπαντικά ή τα βιομηχανικά έλαια που έχουν διατεθεί στην αγορά και για τα απόβλητα έλαια που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία χωριστά.
5. Τα δεδομένα που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν συνοδεύονται από έκθεση ποιοτικού ελέγχου και έκθεση σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 3 και 8 του άρθρου 33, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τον μέσο όρο των ποσοστών απωλειών, όπου εφαρμόζεται.
6. Η υποβολή των δεδομένων του παρόντος αναφορικά με τα αστικά απόβλητα ακολουθεί τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2019/1004 της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 2019 «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τον υπολογισμό, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων σχετικά με τα απόβλητα σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της εκτελεστικής απόφασης C (2012) 2384 της Επιτροπής» (L 163) και γίνεται ηλεκτρονικά εντός διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα.
7. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή των μέτρων για την επαναχρησιμοποίηση, αποτιμώντας ποιοτικά και ποσοτικά την επαναχρησιμοποίηση με βάση την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/19 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2020, «για τον καθορισμό κοινής μεθοδολογίας και μορφότυπου για την υποβολή δεδομένων σχετικά με την επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2008/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (L 10).
7. Για τα ρεύματα αποβλήτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), οι ετήσιες εκθέσεις καταρτίζονται από τον Ε.Ο.Α.Ν. και υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.