Άρθρο 64 Ειδικές ρυθμίσεις για τις μονάδες παρασκευής εδαφοβελτιωτικών / λιπάσματος (κομπόστ)

Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων σε οργανωμένες βιομηχανικές περιοχές, σε γήπεδα του άρθρου 8Α του π.δ. 31/1985 (Δ’ 270), καθώς και σε εκτός σχεδίου πόλης περιοχές και εκτός ορίων οικισμών. Η εγκατάσταση μονάδων παρασκευής εδαφοβελτιωτικών και λιπάσματος (κομπόστ) από προδιαλεγμένο οργανικό κλάσμα αστικών αποβλήτων, σε περιοχές εκτός σχεδίου και ορίων οικισμών λαμβάνει χώρα κατά παρέκκλιση της αρτιότητας και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής. Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις της μονάδας απέχουν από τα όρια του γηπέδου απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, με την επιφύλαξη τήρησης ειδικότερων υποχρεωτικών αποστάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της υπεραστικής συγκοινωνίας. Για τις οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση των μονάδων του παρόντος σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής υποστηρικτικών κτισμάτων, όπως γραφείου προσωπικού και χώρου φύλαξης υλικών και εξοπλισμού, συνολικής επιφανείας έως εκατό (100) τ.μ, εκδίδεται έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας. Στην επιφάνεια αυτή δεν προσμετρώνται υπόστεγα, προκατασκευασμένοι οικίσκοι τύπου κοντέινερ και έργα υποδομής. Σε κάθε περίπτωση, τεχνικοί κανονισμοί κτιριοδομικού περιεχομένου που σχετίζονται με την ασφάλεια της εγκατάστασης εξακολουθούν να ισχύουν.

 • 10 Ιουνίου 2021, 11:27 | ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

  Στη στεγασμένη επιφάνεια να μην προσμετρώνται επίσης έργα προστασίας περιβάλλοντος όπως βιόφιλτρα, κ.λπ.

 • 7 Ιουνίου 2021, 17:30 | Μονάδα Κομποστοποιίησης

  Η πρόβλεψη για την εγκατάσταση στεγασμένου χώρου που είναι απαραίτητος για τις Μονάδες κομποστοποίησης που λειτουργούν σε ανοικτούς χώρους είναι σημαντική.

  Προτείνουμε την οριοθέτηση των στεγασμένων με ποσοστό επί της εκτάσεως.

  Διότι ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης επιβάλλονται αντίστοιχα και οι απαραίτητοι χώροι.

  Δηλαδή, ένα ποσοστό της τάξεως 15-20% επί των εκτάσεων για την στέγαση των αναγκών του προσωπικού, της αποθήκευσης των μηχανημάτων και του υλικού κρίνεται αναγκαίο.